0 1590
Угорська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою 1-4 класи (2016 рік) Вересень 6th, 2016 Руденко Тарас

Пояснювальна записка

Для людини природним способом комунікації є вербальний засіб вираження. У процесі вивчення рідної мови, дитина після проходження розвитку мови в період раннього дитинства, що можна відобразити лінійно: крики—гудіння—лепет, дуже скоро починає виражати себе за допомогою слів. Досягаючи шкільного віку вона готова до навчання читання та письма, так як розвинулися всі потрібні для цього навики. Чітко організована структура шкільної освіти та педагог відіграють значну навиків.

Навики виразності постійно потрібно розвивати. У процесі ознайомлення і засвоєння правил ,виправляємо мовні помилки, що укоренилися в учнів, збагачуємо їхній словниковий запас. Дитина у школі вивчає все те, що їй необхідно для адаптації у суспільство. Поряд із засвоєнням державної мови, значна роль належить і розвитку рідної мови.

На жаль, реалії сьогодення не дозволяють приділяти належну увагу розвитку рідної мови наших дітей. Істотно впливають на мовлення учнів засоби масової інформації (телебачення, радіо, відео), і цей вплив не є завжди позитивним, дитина засвоює багато негативних речей, вбудовує вивчене у свою повсякденну розмову. Відсутність вечірньої  казки, «велика розмова у мамою і батьком» часто відбиваються у відсутності певних навиків у шкільному віці, що дитина переживає як «шкільну невдачу».

Розвиток спостереження над мовою дає можливість у майбутньому засвоїти читання, письмо, зокрема іноземну мову. Метою цього розвитку є те, щоб рівень спостереження над мовою  відповідав ба віку дитини. У процесі розвитку, тобто під час ігрової діяльності (розвиток досягається тільки ігровою діяльністю, враховуючи вікові особливості дітей) потрібно домогтися позитивних вражень.

Вироблення в учнів орфоепічних навичок необхідно пов’язувати з вивченням звуків, що у свою чергу дає можливість розрізняти звуки у різному звуковому середовищі. Орфоепічні навички допомагають дотримуватися у вимові засобів евфонії, які надають мовленню милозвучності. За цієї умови можна досягти належних успіхів у навчанні читати, писати взагалі і спостереженні над мовою зокрема. Звуки мовлення розрізняємо на основі їхніх властивостей. Акустичні знаки аналізуємо, визначаємо складові, вичленовуємо спільне і відмінне. Таким чином, звуки у мовленні у процесі читання та написання можемо розрізняти. Труднощі у розрізненні звуків виникають у способах їх творення та їхніх особливостях.

Одним із основних способів людських відносин спілкування, комунікація. Щоденне спілкування пронизує життя людини, завдяки чому зв’язуємося один з одним, ділимося враженнями, досвідом, звертаємося з якимось проханням.

У виховному процесі щодо рідної мови розвиваємо різні функції, а саме:

-правильне вимова звуків

-зв язне мовлення

-активний і пасивний словниковий запас

-мовні спостереження та розуміння

Вищезгадані функції є обов’язковою умовою успішного навчання читання та майбутньому.

У процесі індивідуального спілкування визначаємо рівень існуючих мовних знань, стан мовлення, недоліки. Визначене констатуємо письмово. Словниковий запас визначаємо шляхом називання предметів, осіб, явищ. Вміння складати речення визначаємо у процесі розповіді дітьми про позитивні враження, про цікаві історії. Так, на основі отриманих даних плануємо діяльність, що слугує основою для цілеспрямованої праці.

Вживання рідної мови – основа суспільної комунікації, тому володіння навиками рідної мови відіграє значну роль у збереженні та охороні суспільних цінностей.

Завданням виховного аспекту рідної мови є розвиток рідномовної компетентності, враховуючи вікові особливості учнів. Істотним елементом у цьому процесі є усне та писемне сприймання, усне та писемне складання тексту відповідно до комунікативного середовища.

Свідоме знання рідної мови є основою для успішного засвоєння інших мов, розвиває самостійність, критичне міркування. Базове вивчення усіх предметів служать навики розуміння та складання текстів. Передумовою для успішної комунікації є те, щоб учень знав «будівельні елементи» рідної мови, а також правила, пов’язані з ними.

Потрібно нагромаджувати досвід щодо стану рідної мови на сьогодні та у майбутньому. Навчальний матеріал складається на основі сучасних мовознавчих знань. Різноманітні мовознавчі та літературні знання є засобами розвитку пізнавальних та комунікативних навиків. Необхідно виділити перетворення захоплення читанням, почуття, викликані прочитаними літературними творами у потребу для дитини, створення позитивного відношення до літератури, до аналізу літературних творів та їх розуміння. Із вищезгаданим тісно пов’язані навики щодо читання та письма, розвиток вміння самостійно ствоювати, складати розповідь, текст. Серед завдань шкільного виховання виступає також розвиток, формування думок, поглядів про рідну мову, літературу. Потрібно, щоб в учнів сформувались позитивна «людяна» поведінка, відповідні почуття, стан душі, настрій, цінності, відчуття дотримуватись певних законів, погляди щодо суспільних відносин.

У початкових класах з українського мовою навчання головною метою викладання угорської мови є розвиток навиків виразності, вміння усно та на письмі складати текст. Значну увагу потрібно звертати на правопис учнів. Істотним є те, щоб діти вміло та вільно користувалися рідною мовою в усіх ситуаціях, могли б розрізняти літературну мову від діалектів. Важливим є те, щоб працювали над розвитком вже існуючих мовних знань, збагачували ці знання. Проходить ознайомлення із письмом, із правилами правопису, із важливістю , прищеплюється любов до читання.

Прагнемо, щоб наша програма була розвивальною для як особистості взагалі і пізнавальною зокрема

 

1 клас

Першокласник тільки в тому випадку зможе скласти зрозумілий текст, якщо володіє комунікативними здібностями.

При формуванні мовленнєвих здібностей основою є мова та мовлення. оволодіння мовою – це фундамент розвитку мовлення та письма.

Дитина, яка прийшла у перший клас, володіє рідною мовою, має якесь знання, досвід. У них інтенсивно розвивається мислення, збагачується їхня творча уява.

У першому класі у дітей удосконалюються всі аспекти мовлення: чистішою стає вимога, опановують граматичну будову, розширюється їх словниковий запас.

Поряд з використанням на уроках мови відомих методів і прийомів, потрібно широко використовувати в навчальній діяльності ігри. Ігровий матеріал допоможе і полегшить їх навчання. З допомогою ігор знайомляться з «Букварем».

Закласти фундамент до читання можливо в трьох кроках:

 1. Спілкуванням
 2. Ознайомлення з книгою з малюнками.
 3. Ознайомлення з дитячою літературою.

У першому класі корисне читання (усно) книг з малюнками для збагачення словникового запасу. До читання ілюстрованої книги треба підготовитися. Треба обдумати запитання та відповіді.

Добиватися треба, щоб діти складали декілька зв’язаних між собою речень про картин.

У школах з українською мовою навчання угорська мова у 1 класі базується на розвитку мовлення. Висловлювання поступово набувають зв’язного характеру, учні можуть складати невеликі сюжетні розповіді.

Через  усне складання текстів збагачуємо їх словниковий запас. Зі слуханням казок, розповідей, оповідань впізнає нові слова, вирази. Ці вирази доповнюємо тлумаченням слів.

Чому треба розвивати правильну вимову. Вимова шестирічної дитини ще не досконалий. У його середовищі не всі розмовляють правильно, на жаль і по телебаченню теж часто бачать не те, що потрібно для їх розвитку. Педагогу самому треба показати як правильно поводитися, розмовляти. Навчаючи дітей обов’язково треба дотримуватися норми мовного етикету.

Працюючи з першокласниками треба бути терплячими, допомогти дитині, заохочувати їх.

 

Програма

70 годин (2 години на тиждень)

Зміст навчального матеріалу На кінець навч.року учні повинні знати

 

Завдання вчителя
1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

30

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

5

 

 

2

 

 

1

 

 

2

 

 

2

 

 

 

1

 

 

2

 

 

2

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

 

1

 

2

 

4

 

4

 

8

 

3

 

 

2

 

4

 

2

 

3

 

3

 

2

2

Знайомство.

«Моя сім я»

«Родина»

 

 

 

Міркування

Моє село (місто).

 

 

 

Особиста розмова. (Тебе хто кладе спати? З ким граєшся вдома? Допомагаєш вдома?)

 

Уявити себе в становище (роль, в образ) виконавця. Розказати, що він (вона) думає.

 

Показ рухів, зіграти дію.

 

 

 

Скоромовки, приказки, промови.

 

Вірші, розповіді щодня родини.

 

Відвідування бібліотеки.

(Екскурсія у бібліотеку).

 

Гра у ляльковий театр.

 

Щоденна зустріч з ситуаційними іграми.

 

 

Ввічливість (привітання, знайомство, прохання).

 

Промови з відповідями.

 

 

Дитяча лексика («Вікно-жирафа») книга з ілюстрацією.

 

Ввічливі звички (передача місця старшим).

Як звертатися до дорослих, до членів сім ї.

 

Ставлення  людей до тварин и природи.

 

Рекомендовані теми:

 

Дружба

 

Любов. Пошана.

 

Сім я

 

Пори року

 

Свята

 

Вступ у світ казок. Улюблена казка.

 

Звичаї, традиції.

 

Звичаї, приказки.

 

Загадки, народні ігри.

 

Правила етикету.

 

Світ рослин та тварин. Улюблена тварина.

Наше село.

Село і місто. Любов до батьківщини. Моя вітчизна.

Відповіді на запитання.

 

 

 

 

 

Розказати промов, скоромовок!

 

 

 

Переказ почутих історій, переказів.

Розмова про прочитане, почуте

 

Правильна поведінка і вимова в сітуативних іграх.

 

 

 

Переказ казок, оповідань з допомогою.

 

 

Познайомити з родиною.

 

 

Правильне звернення до батьків, знайомих.

 

Проаналізувати різні ситуації щоденного життя.

 

Ввічливе спілкування.

 

 

Інсценіровка дитячих ігор.

 

 

 

Казка і дійсність.

 

 

Описання ( опис) людських якостей.

 

Переказ вивчених текстів.

 

 

 

Переказ змісту прочитаного.

 

Переказ коротких оповідань, казок.

 

Перечислення дійових осіб.

Складання текстів короткими реченнями.

Розмова

Спостереження за комунікативними здібностями.

 

 

Мовні дефекти.

 

 

 

 

Дати можливість спілкуватися

 

 

 

Завжди вислухати дитину.

 

 

 

Дати можливість погратися, де розвиваються рідномовні здібності.

 

 

Виховувати любов до рідної мови.

Чиста вимова звуків.

Зв язне мовлення.

 

 

 

 

Активний і пасивний словниковий запас.

 

Словниковий запас і розуміння.

 

Розуміння почутого.

 

 

Розвивати вимогу.

 

 

 

Розучування промовок.

 

Збагачування запас слів.

 

Розучування з допомогою малюнків.

Співпраця в групі, гра з товаришами.

 

 

 

2 клас

Навчання грамоти

У другому класі з українською мовою навчання вивчення написання угорських літер є знайомим завданням, тому що при засвоєнні українського алфавіту діти вивчили написання елементів букв ( літер). Пишуть учні із засвоєними рухами,сміливо і правильно тримають ручки,у них вже виробились відповідні навички письма .Одним словом,діти володіють певними вміннями,і тому засвоєння системи угорського письма буде легшим. Однак потрібно мати на увазі те,що обидві мови багато в чому відрізняються одна від одної .На деякі окремі елементи треба звернути особливу увагу.

Дитину всюди оточує світ письма,для неї буква-це видовище,картина,за якою спостерігає,спробує малювати .Якщо на полицях,стінах розташовані написи,діти розглядають їх, знайомляться з написаною мовою .Наше завдання-на доступне місце покласти папір та олівець .Відкриємо шлях до світу письма.

Дитина вивчить,що:

 • те,що є на думці можна написати
 • що написано,те можна прочитати
 • що читаємо,являється інформацією
 • що напишемо,те запам’ятається,можна відправити.

Завдання 2 класу-закладання фундаменту письма і читання,що поширюватиметься і розвиватиметься у наступному році.

 

Навчання читати

Дітей можемо назвати маленькими комп’ютерами. Нам потрібно запрограмувати їх на життя, його надзвичайно різні виклики. Найголовнішим елементом цього є навчити дитину розмовляти. Це кожна дитина засвоює самостійно,без будь-яких особливих педагогічних зусиль; однак не дуже зрозуміло,яким чином це відбувається. Після цього у наше суспільство приходить новий розділ-вивчення письма та читання,його навчання. Про дітей «вундеркіндів»,яких ніхто не вчив музичній грамоті,однак стали маленькими віртуозами,багато чуємо. Однак про «вундеркіндів»,які самостійно навчилися писати,читати-чуємо рідко,чи взагалі ні .Ще б мало бути у суспільстві головнішим ніж вищезгадане.

Мета цього розділу-засвоєння учнями письмової рідної мови,розуміння думок виражених алфавітом. Має два періоди:

1.Пізнання буквених рядів,тобто ступінь техники  читання.

2.Розуміння написаного тексту.

Ці два великі періоди,з точки зору навчання містять наступні процеси:

 • засвоїти візуально опрацьовану систему коду-навчання грамоти
 • співвідношення букви і звука
 • тлумачення опрацьованої системи знаків

Ми всі знаємо, що меморітер ( вивчення напам  ять) є добрим засобом для розвитку меморії(пам’яті),а пам’ять являється основним показником під час навчання читання і у складанні текстів. Читачу потрібно запам’ятати прочитане,тому що,якщо цього немає, не можемо говорити про свідоме читання.

Схожа ситуація  відбувається під час написання твору: потрібно тримати на думці написане,інакше письмова робота не буде єдиним цілим.

Тому меморітери мають велике значення на загальний розвиток . Меморітер також дуже корисний у поповненні та розвитку словникового запасу,загалом у розвитку навиків красномовства ( уміння красиво виразитись) Це для кожного являється очевидним фактом. Однак,мало хто знає,що меморітер являється найкращим засобом при вивченні правильної вимови .Найчастішою помилкою під час вимови звуків,слів,як у дітей,так і у дорослих є «закритий рот»,із-за чого спотворюється утворений звук,монотонною стане мелодійність мовлення. Звернімо увагу на те,наскільки чистіша та відкрита артикуляція під час віршування,ніж у інших ситуаціях.

Школа потрібна для того,щоб людина навчилася вчитися,щоб в неї прокинулося бажання знати,впізнала радість добре виконаної роботи,навчилася любити те,що робить,і щоб знайшла ту діяльність,яку буде любити – сказав А.Сент-Дьєрді.У другому класі ми ще далеко від цілі,однак закладку фундаменту нам потрібно виконати вже зараз .Потрібно навчити дітей вчитися,і для цього найкращим засобом слугує приклад організації шкільної роботи. Яким чином ми створимо зовнішні умови шкільної роботи,так навчиться маленька дитина вчитися .Нехай діти більше декламують!

Для домашнього навчання ми звикли давати наступні практичні поради:

 • нехай дитина прочитає свій зошит,шкільний план;
 • нехай прочитає з підручника задану частину;
 • нехай вивчить заданий матеріал,відтворить його;
 • нехай виконає письмові домашні завдання;якщо потрібно,нехай приготує чернетку;нехай завжди перечитує і виправить прочитане;
 • нехай вірш,який потрібно вивчити напам’ять,спочатку прочитає декілька разів,по можливості виразно;після цього нехай почне вивчати його по частинах;вивчені частини нехай завжди розповідає разом,щоб уникнути зупинок між строфами віршу;нехай завжди шукає точки опори(однак це потрібно дати їм:план,ключові слова тощо.)

 

Програма

70 годин(2 години на тиждень)

Зміст навчального матеріалу На кінець навч.року учні повинні знати

 

Завдання вчителя
1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

4.

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

13

 

 

30

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

3

3

 

2

 

 

3

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

6

Письмо великої та малої букви. Правила поєднання елементів букв.

Голосні,приголосні звуки.

 

Впізнання і розрізнення букв     на позначення голосних і приголосних звуків.

Короткі і довгі звуки.

 

Буквосполучення,їх види.

 

Алфавіт  .Читання вивчених букв.

 

Написання складів,слів,простих речень.

 

Ознайомлення з розділовими знаками(крапка,знак питання,двокрапка,знак оклику)

 

Вимова відповідного звука до букви.

 

Розрізнення голосних і приголосних звуків. Приголосні вимовляємо т і не те .Назву букви навчаємо в кінці навчального року,при вивченні алфавіту.

 

Вимова коротких і довгих голосних та приголосних звуків.

 

Читання складами і читання цілими словами .Читання і письмо виконується паралельно.

 

Поділ слів на склади. Один-, два-,трискладові слова.

 

Меморітер (розповідь віршів та прози)

 

 

Усне висловлювання про малюнки підручника.

 

 

 

 

 

Заповнення рядків при написанні тексту;якщо потрібно використання переносу у кінці рядка.

 

 

Правильне артикуляція тексту. Відтворення в особах з іншими учнями.

 

 

Розуміння та виконання інструкцій,вміння відповідати на запитання.

 

 

Переказ прочитаної казки чи оповідання.

 

Розповісти,про що йдеться у тексті,який прослуховується.

 

Використання слів ввічливості у спілкуванні (вітання, представлення,прохання,подяка)

 

 

Розповідь віршів та прози

 

 

Впізнання букв угорського алфавіту,їх читання.

 

Самостійне читання складів,слів,простих речень,коротких текстів.

 

-переказ  коротких текстів

 

-виразне читання коротких текстів

 

-списування тексту(15-20 слів) дотримуючись правил каліграфії

 

-письмо під диктовку

-розширення речень зі словами

-складання речень за малюнком

-розбір слів на склади

Розвивати звички правильної посадки учня під час письма,положення ручки в руці.

 

 

Позначити звуки слова відповідними буквами. Читання вивчених букв.

 

 

Читання складів з 2-3-4 буквами.

 

 

Розвивати техніку читання.

 

 

Розвивати точність читання з технічними вправами.

 

 

Навчити розділові знаки.

 

Правильне поєднання і формування букв.

 

 

Впізнання людськихрисів, характерів у казці про тварин,у байках.

 

 

 

Відтворення дитячого ігрового фольклору.

 

 

 

Пояснення слів за допомогою словника.

 

 

3 клас

Угорська мова

Правила правопису, навчання орфографічної грамотності зв’язані з навчанням грамоти та читання. Учні розрізняють голосні і приголосні звуки, речення, слова, склади. Встановлюють межу між  реченнями,  розрізнюють  загальні і власні імена.

 

Читання

Під час навчання читання здійснюється мовний, літературний, духовний розвиток, формується, збагачується особистість дитини. Дитина вже має фундамент, на що будується засвоєння системи угорського письма. Але ми повинні знати, що орфографія української та угорської мов різні, так як належать до різних мовних сімей, тому на деякі елементи потрібно звертати належну увагу.

Формування любові до читання через читацькі враження, ознайомлення дітей з різноманітністю дитячої літератури.

Читання вірша та прози напам’ять розвиває різні області учнівської діяльності. Це найкращий засіб навчання правильної вимови, розвиває пам’ять, лексику, красномовність, а також здібність до навчання тренування запам’ятовування. Вчитель обов’язково повинен використовувати можливості вивчення напам’ять не забуваючи, що діти із задоволенням вчать вірші та прозу  напам’ять.

Систематично працюємо над виразним читанням тексту, читанням напам’ять вірша та прози. Правильне  інтонування речень, виділення  силою голосу слів, найважливіших для висловлення думки — це основа виразного читання. Зразком для цього служать читання довгих речень з розділовими знаками. Протягом навчання оволодівають навичкою читання, яка характеризується злиттям технічної і смислової її сторін. Вчитель дає зразок дітям показовим читанням.

Уміння і навички, які формуються на уроках читання мають загальнонавчальний характер, є засобом навчання навчальних предметів, сприяють саморозвитку і самовираженню дитини.

 

Програма

70 годин (2 години на тиждень)

Зміст навчального                    матеріалу До кінця навч. року діти повинні знати:

 

   Завдання
1.

 

2.

3.

 

 

4.

 

 

 

5.

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

10.

 

 

 

 

11.

 

12.

13.

 

14.

 

 

15.

 

16.

 

 

 

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26.

 

27.

 

2

 

1

2

 

 

2

 

 

 

2

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

3

 

 

 

 

3

 

3

3

 

3

 

 

3

 

3

 

 

 

 

3

 

2

 

3

 

7

 

4

 

 

2

 

2

 

2

 

2

 

4

 

2

Позначення звуків буквами. Алфавіт.

 

Запис слів за абеткою.

 

Наголос. Наголос в угорській мові завжди падає на перший склад.

 

Голосні звуки. Короткі та довгі голосні.

 

 

 

 

Приголосні звуки.

 

 

Текст. Будова тексту.

Заголовок. Дотримання абзаців, які відпо-відають трьом основ-ним частинам (зачин- основна частина – кінцівка)

 

Інтонація речень різних за метою висловлю-вання.

Розповідне і питальне речення.

Спонукальні та окличні

речення.

Спостереження за інтонацією таких речень.

 

 

Розділові знаки у кінці речення. Велика літера у першому слові речен-ня.

 

 

Загальні та власні назви. Назви істот і неістот.

 

Велика буква у власних назвах: імена, по батькові, прізвища людей, клички тварин, географічні назви.

 

 

Будова слова.

 

 

Позначення  звука j[й]  i ly[й]

 

Букви ó, ő  у кінці слів

 

 

Відмінність у вимові приголосних

 

 

Звук [h] у кінці слів. Їх вимова та написання.

 

Ділення слів на склади.

 

 

Рекомендовані теми для читання та розвитку мовлення.

 

 

Збагачення лексики.

 

 

Привітання,школа.

 

 

Прийшла осінь.

 

 

У світі казок.

 

Дім, сім’я, любов.

 

 

У здоровому тілі—здоровий дух.

 

Народні мудрості.

 

 

Народні звичаї, свята,

пам’ятні дні

 

Наш край.

 

 

Пори року.

 

 

Наші друзі: тварини, дерева, квіти

 

Розуміння тексту різного, художнього стилю за другим читанням.

 

 

Читання віршів, прози напам’ять.

 

Складання діалогів на основі казок, розповідей. Встановлення та розвиток вмінь самостійного  читан-ня

 

Встановлення та розвиток вмінь самостійного читан-ня.

 

 

Фольклорні твори, загадки, скоромовки, прислів’я, приказки, казки, легенди, народні ігри, дитячі вірші.

 

 

 

 

 

– назва твору, його тема, основна думка

 

 

 

 

 

 

 

-розпізнання головних героїв, персонажів творів

 

 

 

 

-характеристика персона-жів

-перечислити казки( назвати), які вивчались на протязі року

 

-4-5 віршів напам’ять

(знати назву автора)

 

 

-2-3 скоромовки,прислів’я,

приказки, загадки

 

 

-розуміти зміст твору

 

 

 

-правильно, плавно читати

слова

 

 

-розрізняти казку,вірш, скоромовку, загадку

 

-складання простого плану до тексту

-переказ змісту казки

 

 

 

 

 

 

 

 

Первинні завдання

– розвиток мовлення (усне складання тексту)

 

 

 

 

– твір (усний твір)

 

 

 

 

 

 

 

-розвиток техніки читання,

 

-розвиток аудіюван-ня

 

-аналіз тексту,

 

-розвиток виразного читання,

 

 

-читання напам’ять,

(декламування)

-розвиток письма,

 

 

 

 

 

 

-орфографія,

 

 

 

 

 

-вчити дітей навчатись,

 

-підготовка позаклас-ного читання ,

 

 

 

 

 

– написання слів

 

 

 

-підвищення темпу читання

 

 

-вивчення тексту за допомогою малюнків,

 

 

 

-розвиток ділення слів на склади.

-збагачення  лексики

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток плавного читання за допомо-гою технічних вправ.

 

Списування, диктант,  (перевірка мовних знань і умінь)

 

 

 

 

 

 

 

 

Пошуки книг у шкільній бібліотеці за улюбленою тематикою.

 

 

 

 

 

Смілива, креативна ініціатива в індивідуальному та груповому виступах.

 

 

4.клас 

Угорська мова

Мета четвертого класу, знати роди слів, правильно писати, не робити помилки. Найважливіше, щоб любили рідну мову, займалися нею; хай будуть до себе відповідальні – коли використовують мову.

Четвертокласники багато складають твори усно і письмово. Навчання та засвоєння родів слів дуже важливе, але основа не засвоєння правил. Найважливіше, щоб дитина знайшла правильне слово, коли творить текст.

 

Читання

            У цій діяльності беремо тексти з різної сфери життя, але у першу чергу берімо з художньої літератури. Користь цього бачимо і в інших сферах: це робить дитину розумною до літератури і це впливає на розвиток використання мови. Постійне потреба у вислові слів.

Потрібно виявити, на скільки схильні учні до написання твору. Ця подія може трапитися при розповіді, або при творенні ланцюжкових казок. Створемо таку ситуацію, щоб для учня мова була дійсною. Дитина добре знає розповідати про те, що бачила, читала, одним словом: що дитину цікавити.

 

Програма

70 годин ( 2 год на тиждень )

Зміст навчального матеріалу На кінець року учням потрібно знати Завдання

 

Текст. Текст та його будову (зачин, основна частина, кінцівка)

 

Абзац

 

Види речень за метою висловлювання:розповідне, питальне, спонукальне речення.

 

Головні та другорядні члени речення.

 

Слово. Значення слова .Частини основи: корінь, префікс, суфікс.

 

Частини мови.

 

Дієслово.Змінювання дієслів за числами.

 

Іменник. Відмінювання іменників в однині і у множені.

 

Власні і загальні назви.

 

Іменники-синоніми, іменники-антоніми.

 

Прикметник.

 

Правопис прикметників.

 

Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми.

 

 

 

Рекомендовані теми:

Починається школа ( Kezdődik az iskola )

Жили колись ( Hol volt, hol nem volt )

Різноманітність пір року ( Szeszélyes évszakok )

Подорож у минуле ( Utazás a múltba )

Повернення у природу ( Vissza a természetbe )

Світ тварини ( Az állatok világa )

Святкові дні, свята ( Jeles napok, ünnepek )

Мій рідний край ( Szülőföldem szép határa )

Природа наш друг ( Barátunk a természet )

30-40 слівнурозповідь тексеу за допомогою картинок, або ключових слів.

 

Дати назву тексту

 

Відрізнити речення розповідні, питальні, окличні.

 

 

Знання слів – синонімів.

 

Знаходження кореня слова.

 

Розпізнавання префіксів, суфіксів.

 

Правопис префіксів, суфіксів.

 

 

Відрізнення роди слів.

 

Розповідь віршів та прозової текстів напам’ять.

 

 

Усний переказ тексту.

 

Складання плану.

 

Значення приказки та прислів’я, використання їх у тексті.

 

Розказати зміст прочитаних, дати відповідь на запитання.

 

 

 

Читати потрібно плавно і зрозуміло.

 

Розказати 5-6 віршів напам’ть

 

Знати автора і назву.

 

Як найбільше використання означень.

 

Утримання паузу при комі і крапці.

 

Потрібно знати скласти план.

 

Зв’язна розповідати прочитане, чуте, бачене.

 

Складати твори про казкових героїв.

Навколишне середовище було багатена писані і друкованих матеріалів (книги, написи, і т.д.)

 

 

Щоб писмо і  навчання у шкільному житті було основним завданням.

 

 

Учнівські самостійні роботи потрібно нагороджувати і допомагати учням, щоб досягти своєї мети.

 

 

 

Використовувати діалоги.

 

Розширювання словникового запасу слів, їх уточнення за допомогою пояснення слів , складання речень.

 

Зростання кількості слів прочитаного тексту, за одну хвилину, розуміння прочитаного вголос і мовчки.

 

 

 

 

 

Розвивати самостійні читання.

 

Розвиток творчої діяльності учнів.

 

 

Розвиток діяльності учнів, що допомагає стати особистістю.

 

 

Посібники та методи навчально-виховної роботи

            Мета виховної роботи, щоб посібники та методи відповідали віку учня, росту почуттів, і знання мови.

Ці методи педагоги самостійно вибирають, беручи до увагу найдоцільніші з них.

Для розвитку мовної комунікації у розпорядженні маємо 4 роки. Інтенсивне розвивальне комунікативне мовлення відбувається в першому році. Інтенсивне комунікативне мовне виховання відбувається протягом трьох років.

Продовження часу навчання учнів комунікативне мовлення – краще засвоюється мова.

Побудова мовленнєва система відбувається протягом чотирьох років.

Завдання побудови мовної комунікації мають великий вплив на більшість предметів, їх зміст та метод. З цього  випливає, що у багатьох предметах з’являються такі завдання, що служать для розвитку мовних навиків рідної мови.

 

Автори:

Сергійчук Ю.П., завідувач кабінету національних шкіл Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти;

 Гадар Ю.І., учитель початкових класів Великодобронського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів Ужгородського району Ужгородської області;

 Ковтюк І.Я., доцент кафедри угорської мови та літератури Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *