0 1115
Вірменська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською (російською) мовою 1-4 класи (2016 рік) Серпень 26th, 2016 Руденко Тарас

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програму з вірменської мови  складено відповідно до вимог Державного стандарту початкової та середньої освіти в Україні, однієї з її складових компонентів – освітньої галузі «Мова і література» (від 20.04. 2011,  № 462).

Програма з вірменської мови (початковий курс) призначена для класів чи груп вивчення вірменської (рідної) мови, що діють у загальноосвітніх навчальних закладах 1 ступеня (1-4 класи) згідно з Типовим навчальним планом для початкової школи, затвердженим наказом МОН МС України. Вірменська мова, рекомендована інваріантною частиною як предмет, розрахована на школи (класи, групи) з українською мовою навчання та вивченням мов національних меншин. Враховуючи те, що значна частина учнів-вірмен навчаються у школах з російською мовою навчання, (насамперед в Автономній Республіці Крим), дана програма вірменської мови може бути рекомендована ще й для навчальних закладів з російською мовою навчання як предмет варіативної частини. Програма може бути використана також для викладання вірменської мови у культурно-освітніх центрах та недільних школах вірменських культурно-національних меншин.

Основна мета початкового навчання вірменської мови – формування комунікативної компетентності, розвиток уміння здійснювати усі види мовленнєвої діяльності і здатності успішно користуватися рідною мовою як засобом спілкування в різних життєвих ситуаціях. Тим самим забезпечується можливість прилучення до вірменської культури, традицій та звичаїв народу, спілкування із співвітчизниками, що і є основною позитивною мотивацією вивчення мови.

Формування ключових компетентностей передбачає уміння працювати самостійно, а також у групах, парах: розуміти (приймати) навчальну задачу, визначати (приймати) розподіл ролей, аналізувати результати виконаної роботи і виявляти готовність до її удосконалення, розрізняти у навчальному матеріалі нове і те, що вже було вивчено. Формування таких навичок і умінь здійснюється, насамперед, під час подолання мовного бар̕єру у штучно створеному мовному середовищі за допомогою певних методичних та психологічних прийомів.

Навчання вірменської мови здійснюється відповідно до трьох ліній змісту: мовленнєвої, мовної, соціокультурної. Указані змістові лінії навчання мови у їх сукупності формують комунікативну компетентність учня.

Мовленнєва лінія змісту є основною. Враховуючи іншомовне середовище спілкування, а також особливості вірменської мови, навчання відбувається за допомогою створення мовних ситуацій за даними темами з використанням відповідних мовних кліше, стійких фраз і словосполучень.

Передбачається розвиток усного та письмового мовлення учнів східно-вірменською літературною та розмовною мовою, формування уміння користуватися мовою як засобом спілкування, пізнання, впливу. У зв̕язку із цим програма передбачає розвиток та удосконалення всіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання (слухання-розуміння), говоріння (діалог і монолог), читання, письмо. Особлива увага надається розвитку усного мовлення під час організованого цілеспрямованого спілкування.

Завдяки формуванню навичок сприйняття вірменської мови на слух і читання, учні отримують можливість знайомитися з історією, географією, культурною спадщиною, звичаями, традиціями та сучасними реаліями вірменського народу. Уміння читати вірменською дає можливість самостійно ознайомитися з творами вірменської художньої (дитячої) літератури, створює практичну основу для участі в різних заходах рідною мовою.

Мовна лінія змісту спрямована на засвоєння школярами вірменської мови та формування мовних умінь. Уся робота підпорядковується інтересам розвитку у дітей орфоепічних, лексичних, графічних, правописних, граматичних умінь і навичок (утворення форми слова, побудова словосполучень, речень та їх зв̕язки у діалогах і текстах), навичок перекладу. Вона здійснюється з урахуванням особливостей вірменської мови, її корінними відмінностями від української та російської мов. У результаті такої роботи учні усвідомлюють коло мовних явищ, окреслене даною програмою: звукову, граматичну форму, будову й значення слова у словосполученнях і реченнях та їх побудову.

Граматика подається без використання термінів і заучування граматичних правил, тільки закріплюється у мовленні шляхом багаторазового повторення і заучування стійких форм, тобто практично.

Соціокультурна лінія змісту сприяє формуванню в учнів інтересу до рідної мови і культурної спадщини свого народу як одної із складових багатонаціонального та загальнокультурного простору України.

Соціокультурна лінія змісту покликана:

– сприяти збереженню національно-культурної самобутності вірмен та їх інтеграції в українське суспільство;

– формувати етнічну самосвідомість і моральні принципи учнів у традиціях свого народу;

– сприяти інтелектуальному, моральному, естетичному розвитку особистості;

– зберегти рідну мову для себе і нащадків;

– викликати інтерес до історичного минулого, культурної спадщини свого народу, творів відомих письменників вірменської літератури;

– виховувати повагу до старших, до національних звичаїв і традицій, християнської моралі;

– полегшити спілкування із співвітчизниками як в Україні, так і на історичній батьківщині – Вірменії та інших країнах;

– створити мовну основу для організації та участі у проведенні народних свят, обрядів та яких найбільше залежить від успішного користування мовою. Для досягнення цієї мети в програмі здійснено підбір тем інших заходів;

– виховувати толерантне ставлення до культури й традицій українського та інших народів, що населяють Україну.

– прищеплювати любов до природи в усьому її різноманітті, що є одним з найважливіших факторів естетичного та етичного виховання.

Соціокультурна лінія змісту покликана посилити практичну спрямованість навчання, його звернення до реальних життєвих задач, вирішення, діалогів, ситуацій, ідіоматичних виразів, віршів, пісень, прислів̕їв, приказок, лічилок, в яких відображено особливості матеріального й духовного життя вірменського народу.

Даний курс побудовано на  інтегрованому навчанні мовлення, читання й письма в межах кожного уроку, його характеризує взаємопов̕язана робота над усіма видами мовленнєвої діяльності. Під час навчання вірменської мови використовуються загальнонавчальні навички (організаційні, загальнопізнавальні, контрольно-оціночні), які в основному формуються у процесі викладання мови навчання (українська, російська).

Розподіл навчального часу між мовною та мовленнєвою лініями змісту здійснюється у програмі таким чином:

Для шкіл 1 ступеня з українською мовою навчання із загальної кількості годин (105 – інваріантна частина) віднято 4 години резервного часу, який залишено на розсуд учителя; 4 години на повторення (по 2 години наприкінці кожного навчального  періоду). Решта часу – 97 годин – приблизно порівну розподілено між мовленнєвою та мовною лініями змісту.

Для шкіл 1 ступеня з російською мовою навчання із спільної кількості годин (70 – варіативна частина) віднято 4 години резервного часу, який залишено на розсуд учителя; 2 години на повторення (по 1 годині наприкінці кожного навчального періоду). Решта часу – 64 години – приблизно порівну розподілено між мовленнєвою та мовною лініями змісту.

Програма містить такі розділи: «Мовленнєва лінія», «Мовна лінія», «Додаток», «Список літератури для вчителя», «Аудіовізуальні засоби навчання», «Список навчальної літератури й дидактичних посібників для учнів».

 

 

Мовленнєва лінія

У навчанні вірменської мови представлено усі види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння (діалогічне й монологічне мовлення), читання (вголос і мовчки), письмо (твір, переказ, переклад), що спрямовані на формування мовленнєвих навичок, які мають прикладне значення. Особлива увага приділяється розвитку усного діалогічного мовлення під час організованого цілеспрямованого спілкування.

Навчання різних видів мовленнєвої діяльності здійснюється за допомогою формування лексичних та елементарних граматичних навичок, за допомогою засвоєння мовних кліше, згрупованих за темами, найбільш значущими, необхідними та доступними для молодших школярів («Родина», «Учень у школі», «Ідемо, їдемо», «За столом», «Пори року», «Україна», «Вірменія», блок тем, які присвячено народним святам та ін..). Перелік тем передує кожному року навчання, охопленому програмою.

 

 1. Аудіювання

Навчання аудіювання передбачає уміння сприймати на слух вірменську мову у вигляді живого спілкування або прослуховування аудіозапису. Зміст, мовний склад, умови пред̕явлення, тривалість звучання аудативного матеріалу мають відповідати вимогам, що передбачені програмою, враховувати вікові особливості учнів та рівень знання рідної мови (обсяг і ступінь складності). Лексика адаптованих текстів повинна повністю відповідати пред̕явленому та вивченому за весь період навчання мовному матеріалу і вказаній тематиці. В учнів розвиваються уміння уважно слухати, розуміти й запам̕ятовувати нескладний аудитативний текст (тривалість звучання до 2-х хвилин наприкінці 1-го класу та до 5-ти хвилин наприкінці 4-го класу). Акцент ставиться на сприйнятті змісту тексту. Цілі навчання аудіювання вважаються досягнутими, якщо учень розуміє зміст прослуханого й може поділити мовленнєвий потік на смислові частини: фрази, словосполучення та окремі слова. З урахуванням особливостей вірменської мови, під час аудіювання учням пропонуються не лише стандартні фрази, що цілком відповідають нормам літературної мови, але й часом їх варіанти на рівні прийнятої розмовної мови.

 

 1. Говоріння

Розвиток усного мовлення є основною метою у викладанні вірменської мови у 1-4-х класах шкіл з українською, російською мовою навчання. Навчання відбувається за допомогою створення мовних ситуацій за пропонованими темами з використанням відповідних мовних кліше, стійких словосполучень у вигляді монологів та діалогів.

Навчання діалогічного мовлення полягає у тому, щоб навчити дітей мовленнєвій взаємодії у межах заданої конкретної ситуації. При цьому значна роль відводиться сюжетно-рольовим іграм. Наприкінці чотирьохрічного курсу формуються уміння:

 • реагувати на репліки співрозмовника, відповідати на питання;
 • стимулювати ситуації репліками-реакціями, зустрічними питаннями на рівні простого повсякденного мовлення;
 • складати найпростіші діалоги, з урахуванням ситуації спілкування й комунікативного завдання;
 • дотримуватися правил мовленнєвого етикету, народних традицій, а також етики спілкування з носіями інших мов та культур, вживаючи форми ввічливості.

Критерієм оцінки діалогу є аналіз засвоєння і застосування стандартних реплік за вивченими темами.

Навчання монологічного мовлення реалізується в різних мовленнєвих формах: опис, переказ, найпростіша оцінка явища (ситуації), коротке повідомлення.

В результаті навчання монологічного мовлення наприкінці чотирьохрічного курсу учні:

 • складають найпростіші монологи за пропонованою темою;
 • промовляють скоромовки, лічилки, прислів̕я, приказки, вставляючи їх в потрібний контекст;
 • декламують напам̕ять дитячі вірші, пісні, короткі уривки з адаптованих текстів та творів.

Критерієм оцінки уміння складати монолог за даною темою чи ситуацією є усне повідомлення обсягом не менше 4-х фраз наприкінці 1-го класу та 10-ти фраз  наприкінці 4-го класу.

При навчанні говоріння використовуються також навички й відомості, отримані на уроках з мови навчання (українська, російська).

 

 1. Читання

Початкове навчання читання спрямовано на засвоєння літер і розділових знаків, що абсолютно відрізняються від інших алфавітів, у тому числі й мови навчання. У першому класі формуються уміння читати слова й словосполучення за допомогою розрізної абетки, відповідно до орфоепічних норм вірменської мови. Основні навички читання відпрацьовуються у 2-4-му класах. Під час формування навичок читання та усного мовлення відпрацьовуються орфоепічні уміння учнів. Визначаються особливості наголосу у словах, інтонування різних типів речень. Відпрацьовується відтворення голосних і приголосних звуків, дифтонгів. У процесі навчання читання в учнів виробляється здатність правильно, усвідомлено й виразно читати вголос з урахуванням розділових знаків, читати мовчки, розуміти прочитане, забезпечуючи активне засвоєння вірменської лексики й розвиток усного зв̕язного мовлення. З метою закріплення навичок читання учитель може використовувати читання за ролями, малювання картинок за текстом тощо.

Тексти складаються учителем або обираються з адаптованої дитячої літератури з урахуванням їх доступності (відповідність віковим особливостям та рівню знань мови).

Зміст навчального матеріалу має бути настільки цікавим, щоби в учнів виникла мотивація продовжувати й завершити читання даного тексту.

Читання здійснюється без словника або зі словничком до тексту.

Самостійні навички перекладу формуються у 3-4-му класах під час роботи з текстовим матеріалом. Використовується усна і письмова форми перекладу. У 3-му класі можливе, а в 4-му – бажане використання учнями двомовних (тримовних) шкільних словників усіх типів.

Критерії оцінки читання: усвідомленість, виразність, швидкість читання, уміння запам̕ятовувати фактичний смисл прочитаного, визначати тему та основну думку прочитаного.

При навчанні читання використовуються також навички й відомості, отримані на уроках з мови навчання (українська, російська).

 

 1. Письмо

У першому класі формуються уміння складати слова й словосполучення за допомогою розрізної абетки. У 2-му класі навчання письма починається з написання літер вірменського алфавіту і розділових знаків, які абсолютно відрізняються від кирилиці й латиниці. Процес навчання складної графіки вірменських літер передбачає використання розрізної абетки та інших дидактичних засобів: робота в прописі, комп̕ютерний набір, зображення літер жестом та з підручних матеріалів (пластилін, глина, дріт, палички, картон, папір та інше) тощо. Принцип послідовності введення літер ґрунтується на ускладненні графіки та написання. Графічні навички письма виробляються протягом перших двох років навчання.

У 3-4-му класах відпрацьовується техніка письма, навички правопису, культура оформлення письмових робіт, використовуються також навички та уміння, отримані на уроках мови навчання (українська, російська).

Навчання письма повинно бути спрямоване на основну мету курсу – формування комунікативних навичок для передачі інформації, думок, волевиявлень, вражень, почуттів. Тому важливо використовувати не тільки репродуктивні види завдань, але й творчі: переказ, вітання, записка, міні-твір, найпростіші переклади тощо.

Критеріями оцінки письма наприкінці курсу навчання є уміння списувати текст, писати з пам’яті та перевіряти написане, переказувати текст (переказ), писати під диктовку (диктант і самодиктант), складання міні-творів, тексту вітання, записки.

Контроль має діагностичний характер, оцінювання проводиться на вербальному рівні.

 

Мовна лінія

Мовна лінія змісту складається з розділів «Звуки й букви», «Текст. Речення. Словосполучення і слово», «Окремі граматичні форми». У 1-му класі не включено підрозділ «Текст», а курс 4-го класу доповнено розділом «Правопис».

У початкових класах учні отримують уявлення про вірменську мову, як про засіб спілкування, пізнання, про її місце в індоєвропейській сім̕ї мов. Підкреслюються схожість і відмінності вірменської мови від української та російської. У мовній лінії вся робота спрямована на формування фонетичних, орфоепічних, лексичних, правописних, граматичних умінь та навичок перекладу.

Робота з формування у школярів знань про мовні одиниці різних рівнів, починаючи від звуків (фонем) і закінчуючи цілісними текстами, підкріпленими лексичними та елементарними граматичними знаннями, підпорядковується основній меті курсу – розвитку мовлення в учнів.

Навчання граматичних термінів не є самоціллю. За основу беруться граматичні знання мови навчання – української (російської). Окремі граматичні форми служать для ефективного навчання мови і тільки закріплюються в мовленні за допомогою багаторазового повторення і заучування стійких форм, тобто практично.

Критеріями сформованості мовних умінь є: правильність засвоєння і відтворення мовних одиниць, швидкість  виконання мовних операцій в усній та письмовій формах.

 

 1. Звуки і букви

Фонетичні навички виробляються у процесі навчання вірменського алфавіту. У першому класі формуються уміння розрізняти літери вірменського алфавіту і складати слова й словосполучення за допомогою розрізної абетки за зразком, даним учителем. Букви вводяться в алфавітному порядку за умови використання інтенсивних методів викладання мови. Учитель може, на свій розсуд, використовувати інші апробовані ефективні методи навчання абетки.

Особливу увагу приділяють вимові звуків, що не є властивими мовам навчання (українській, російській), трирядній системі приголосних, чергуванню голосних і приголосних, дифтонгів з урахуванням специфіки вірменської мови. Звуко-літерний аналіз слів виконується тільки у 4-му класі в усній формі.

 1. Правопис

Основою для навчання правопису є графічні та орфоепічні навички, отримані у 1-3-му класах. При формуванні правописних навичок основна увага приділяється розвитку орфографічної та пунктуаційної пильності, умінню помічати неповну відповідність вимови й правопису, запам’ятовуванню написання найуживаніших слів, а також маленьких та великих літер. Важливо розвивати навички роботи з різними словниками.

При навчанні правопису використовуються навички культури оформлення письмових робіт, отримані на уроках з мови навчання (українська, російська).

 

 1. Текст. Речення. Словосполучення і слово.

Робота з текстом здійснюється на основі засвоєння на уроках мови навчання (українська, російська). При цьому велика увага приділяється визначенню основної думки, зв̕язності тексту, умінню складати питання і знаходити відповіді до них.

Робота над реченням передбачає знаходження у тексті речень, що містять повідомлення, питання, наказ, прохання, спонукання до дії, звертання. Важливим є виявлення зв̕язку слів у реченні, складання й використання у мовленні простих і складних речень.

Робота зі словосполученнями посідає у програмі особливе місце. Приділяється велика увага стійким словосполученням, згрупованим за  поданими темами, заміні однієї складової словосполучення іншою. Програма передбачає роботу над найуживанішими фразеологізмами (без термінів), які є основою живої розмовної мовлення.

У 1-2-му класах збагачення лексики досягається за допомогою стійких речень (фраз) і словосполучень, які використовують у запропонованих темах та складених до них текстів, шляхом заміни у цих мовних кліше лексичного наповнення. Для досягнення поставленої мети використовуються також шкільні словники, словники до тексту, адаптована література, лексика, подана у «Додатку» до програми. Робота над збагаченням словникового запасу проводиться також за допомогою заучування скоромовок, прислів̕їв та приказок, лічилок, віршів, пісень.

У 3-4 класах триває робота над збагаченням словникового запасу, при цьому виробляються навички самостійного складання речень та невеликих текстів.

Важливою є робота над значенням слова, правильним його вживанням у реченнях (фразах) і накопичення лексики. При цьому використовуються синоніми, антоніми, омоніми (без термінів). Приділяється увага  чергуванню звуків під час  словозміни і словотворення. Наприкінці 4-го класу навчання словниковий запас учнів складає близько 1200 мовний одиниць у реченнях (фразах) і словосполученнях. Особливе значення має заучування пісень, оскільки допомагає засвоїти інтонаційні особливості вимови слів і ритміку мови.

 1. Окремі граматичні форми.

Перший рік навчання мови і формування у дітей мовних умінь має пропедевтичний характер, при цьому вводяться найнеобхідніші для побудови мовлення елементарні граматичні форми: допоміжне дієслово, заперечна частка, означальний артикль, закінчення множини іменника, займенника. Для ефективної роботи учителя перераховано найуживаніші дієслова, числівники, прийменники і  постіменники, сполучники, модальні слова.

Набуті уміння розвиваються й закріплюються протягом наступних років навчання.

У 2-4-му класах учні знайомляться з багатьма важливими особливостями мовних явищ, при цьому за основу беруться граматичні знання мови навчання – української (російської). Формуються загальні уявлення про граматику вірменської мови, виконуються елементарні дії щодо аналізу мовного матеріалу за допомогою вчителя. Граматичні форми, без використання термінів, служать лише для ефективного навчання мови і тільки закріплюються в мовленні за допомогою багаторазового повторення і заучування сталих форм.

Під час вивчення частин мови особливе значення надається частотності їх використання, а також узгодженню та взаємозамінності (іменник, прикметник, числівник, прислівник, займенник). Під час вивчення дієслова робиться наголос на основні відмінності: невластиві мові навчання часові форми, наявність допоміжного дієслова.

Особливого значення набувають службові частини мови, без яких важко обійтися при побудові будь-якого висловлювання, такі як вигуки, сполучники, модальні слова, прийменники, постіменники.

Працюючи з текстом, учитель звертає увагу на невластивий мові навчання порядок слів у реченні. Виробляє уміння використовувати розділові знаки. Особлива увага приділяється використанню й написанню розділових знаків, що відсутні в українській (російській) мові.

 

 

1-Й КЛАС

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

70 год на тиждень

 

МОВЛЕННЄВА ЛІНІЯ

(протягом року)

Перелік тем

Тема 1. ЗНАЙОМСТВО.

– знайомляться, вітаються, прощаються;

– представляються один одному (ім’я, прізвище, вік, місце проживання, школа,  клас).

Тема 2. УЧЕНЬ У ШКОЛІ.

– описують клас, називають предмети та їх призначення, кількісні та якісні характеристики;

– ведуть діалог про сніданок  у шкільній їдальні;

– використовують у діалозі слова ввічливості (висловлюють вдячність, вибачаються тощо);

– просять слова, дозволу вийти з класу і зайти, взяти, передати, дати щось тощо. (шкільний етикет);

– обмінюються враженнями про відпочинок, прогулянку.

Тема 3. РОДИНА.

– ведуть діалог  про вік, професію і місце роботи чи навчання членів родини, про їхні улюблені заняття;

– обмінюються враженнями про відпочинок з мамою, татом, дідусем, бабусею, про ігри з братом, сестрою, про іграшки;

– розповідають про допомогу у хатніх справах.

Тема 4. ДЕ Я ЖИВУ.

– ведуть діалог про країну,  місто (село), вулицю, будинок;

– описують свою квартиру (будинок).

Тема 5. ЩО І КОЛИ.

– ведуть діалог про розпорядок дня;

– ведуть діалог про звички, улюблені заняття тощо.

Тема 6. ІДЕМО, ЇДЕМО.

– ведуть діалог про дорогу до школи і назад (пішки);

– ведуть діалог про поїздку в транспорті.

Тема 7. ПОРИ  РОКУ І ПОГОДА.

– ведуть діалог про пори року (зима, весна, осінь, літо), їх основні відмінності;

– розповідають про сьогоднішню погоду (холод, мороз, спека, тепло), опади (дощ, сніг, град).

Тема 8. ДЕНЬ І НІЧ.

– ведуть діалог про сьогоднішній день (ранок), небо, сонце, хмари;

– ведуть діалог про ніч (вечір), місяць, зоряне небо.

Тема 9. ЗА СТОЛОМ.

– ведуть діалог за столом (у кафе, в гостях, удома, в шкільній їдальні);

– розповідають про сервірування столу, столові  набори.

Тема 10. УКРАЇНА.

– ведуть діалог про країну, її столицю – Київ;

– ведуть діалог про Кримський півострів, гори, ріки, море.

Тема 11. ВІРМЕНІЯ.

– ведуть діалог про країну, гори, ріки, озера та її столицю – Єреван;

– розповідають про Месропа Маштоца і створення вірменського алфавіту.

 

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних  досягнень учнів
Аудіювання.

Правила поведінки під час слухання. Сприйняття на слух і розуміння щоденних інструкцій учителя (в потрійній конструкції: вірменська – українська (російська) – вірменська), що пов’язані з проведенням уроку та вивченням нового мовного матеріалу

Сприйняття на слух і розуміння аудіозапису або усного подавання нового мовного матеріалу:

– фраз, що пов’язані з конкретними ситуаціями, місцем, співрозмовником;

– діалогів за вказаними темами;

– скоромовок, лічилок, віршів, пісень, прислів’їв, приказок.

Учень

сприймає інструкції учителя, пов’язані з проведенням уроку та вивченням нового мовного матеріалу;

 

 

 

 

уважно слухає адаптований діалог (1-2 хв. у потрійній конструкції);

розуміє та запам’ятовує зміст прослуханого мовного матеріалу (фрази до 3 мовних одиниць);

запам’ятовує  невеликі вірші, дитячі пісні, скоромовки, лічилки, прислів’я, приказки  (Додаток 1).

1. Говоріння. Чіткість дикції. Постановка сили голосу (гучність), темпу мовлення, вибір інтонації. Інтонація розповідних, питальних та спонукальних речень (фраз).

 

2. Діалогічне мовлення.

Ситуація спілкування (час, місце, учасники, емоційний фон). Правила поведінки у діалозі: зрозумілість мовлення, дотримання точності вимови, уміння слухати співрозмовника, виявляючи інтерес до його слів, зацікавлюючи темою спілкування. Ведення нескладних  діалогів за вивченими темами. Складання-відтворення запитань та відповідей на рівні побутового мовлення.

Вербальні (мовленнєві) форми етикету (висловити вдячність, вибачитися та ін.)

2. Монологічне мовлення.

Відповідність висловлювань (фраз) до вивчених тем. Гучність і темп мовлення, чіткість дикції.

Переказ прослуханих текстів.

Вивчення напам’ять віршів, текстів пісень, скоромовок, лічилок, приказок, прислів’їв.

 

Учень

говорить по можливості правильно, слідкуючи за темпом мовлення, силою (гучністю) голосу та інтонацією. Інтонаційно правильно вимовляє розповідні, питальні та спонукальні речення (фрази).

розуміє, відтворює та запам’ятовує подані в діалогах фрази й словосполучення;

орієнтується у ситуаціях спілкування;

ставить питання за вивченими темами та відповідає на них у конкретних ситуаціях,

вставляє додаткову лексику у мовне кліше, фразу.

реагує на репліки (3-4 фрази),

звертається до вчителя, однокласників, членів родини з різними питаннями й проханнями на рівні побутового мовлення;

веде діалог на запропоновані теми, використовуючи мовленнєві форми етикету.

 

 

 

 

складає висловлювання відповідно до вивченої теми й розглянутого матеріалу (4-5 фраз);

 

переказує прослуханий текст обсягом до 4-х – 5-ти фраз.

завчає 2-3 пісні.

читає напам’ять 3-4 вірші, скоромовки, прислів’я та приказки (Додаток 1).

 

Читання.

Ознайомлення з буквами вірменського алфавіту за картками, плакатами, розрізною абеткою (два шрифти).  Складання за допомогою розрізної абетки знайомих слів, словосполучень і фраз.

Учень

розпізнає букви вірменського алфавіту (два шрифти) на картках, розрізній абетці, плакатах   і пов’язує їх зі словами, що починаються з цих букв;

уміє складати знайомі слова, словосполучення і фрази за допомогою розрізної абетки.

 

МОВНА ЛІНІЯ

(протягом року)

 

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних  досягнень учнів
Мова як найважливіший засіб спілкування і пізнання. Рідна, державна й інші мови. Історія вірменської мови й писемності. Учень

розуміє необхідність володіння рідною, державною й іншими мовами.

Вірменська – одна з найдавніших мов світу. Месроп Маштоц – засновник вірменської писемності.

Звуки і букви.

Вірменський алфавіт.

Відповідність звукового ряду вірменської мови їх літерному значенню.

 

Відтворення звуків, що не властиві мовам навчання  (українська, російська).

Учень

розрізняє букви вірменського алфавіту (Додаток №1);

знає напам’ять алфавіт у фонетичному варіанті і за назвами літер;

співвідносить літери і звуки;

правильно вимовляє звуки вірменського алфавіту;

правильно вимовляє звуки, що не властиві мовам навчання: Á, Ã, Í, Ñ, Ó, Õ, ×, ç, ñ, ÷, ù .

Речення. Слово.

Речення (фрази) і словосполучення у відповідності до запропонованих тем. Розуміння значення фраз, словосполучень та окремих слів.

 

 

Наголос у вірменській мові.

Учень

засвоює та відтворює 300-500 мовних одиниць у простих реченнях (фразах) і словосполученнях відповідно до запропонованих тем. Дотримується правильності побудови фраз і слів, розуміє їхнє значення;

правильно наголошує слова.

Окремі граматичні форми.

Усі граматичні форми подаються без уживання термінів і тільки закріплюються в усному мовленні за допомогою багаторазового повторення і заучування сталих форм.

Найуживаніші  дієслова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допоміжне дієслово і формування основних форм часу.

Використання дієслів у заперечній формі.

Формування множини  іменника. Означальний артикль, вираження означеності – неозначеності  іменників.

Особові, питальні і вказівні займенники. Однина і множина  займенників.

Прикметники та їх вживання.

Кількісні числівники.

Найуживаніші прийменники  і постіменники .

 

Сполучники.

 

Модальні слова.

Учень

засвоює найуживаніші дієслова, а також іменники, прикметники, займенники та інші частини мови у словосполученнях і реченнях (фразах) перелічених тем.

У тому числі:

– дієслова: ëáíáñ»É, ³ë»É, Ëáë»É, Éë»É, ï»ëÝ»É, ݳۻÉ, ¹Çï»É, ÑÇß»É, ϳñ¹³É, ·ñ»É, å³ïÙ»É, ѳñóÝ»É, å³ï³ë˳ݻÉ, Ýëï»É, ϳݷݻÉ, áõï»É, ËÙ»É, ѳ·Ý»É, ѳÝí»É, ³ñÃݳݳÉ, ùÝ»É, ï³Ý»É, µ»ñ»É, ï³É, í»ñóÝ»É, ·³É, ·Ý³É, µ³ó»É, ÷³Ï»É, ÙïÝ»É, ¹áõñë ·³É, ˳ճÉ, ù³ÛÉ»É, í³½»É, ëÇñ»É, Ëݹñ»É, ÇÙ³­Ý³É, Éí³óí»É, Ù³ùñ»É, Éí³Ý³É, ë³Ýñí»É, ѳßí»É, »ñ·»É, Ùáï»Ý³É, Ñ»é³Ý³É  тощо;

– допоміжне дієслово ¿;

 

– заперечна частка ã;

 

– закінчення форм множини »ñ, Ý»ñ;

– означальний артикль Á(Ý);

 

– особові, питальні і вказівні займенники в однині та множині;

– найуживаніші прикметники;

– кількісні числівники від 1 до 100;

– прийменники і постіменники ³é³ç, ³éç¢, ³éç¢áõÙ, Ù³ëÇÝ, Ù»ç, ÙÇÝã¢, Ùáï,  íñ³, ï³Ï, ÏáÕùÇÝ, Ñ»ï, Ñ»ï¢áõÙ, ѳٳñ, Ñ»ïá;

– сполучники ¢, áõ, ÇëÏ;

– модальні слова ³Ûá, »ñ¢Ç, Ñ»Ýó, áã.

використовує задані форми різних частин мови для складання словосполучень, речень (фраз).

 

 

 

2-Й КЛАС

 70 годин на тиждень

 

МОВЛЕННЄВА ЛІНІЯ

(протягом року)

Перелік тем.

 

Тема 1. НА УРОЦІ.

– ведуть діалог про домашнє завдання, про його виконання чи невиконання, про його труднощі і легкість (багато, мало, цікаво);

– ведуть діалог з учителем про урок, ставлять  питання за темою, просять пояснити, повторити.

Тема 2. РОДИНА.

– ведуть діалог з мамою (татом, бабусею, дідусем) про школу, уроки,  оцінки, передають прохання вчителя;

– розповідають про свою кімнату, куточок, його влаштування (зручно чи незручно).

Тема 3. ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА.

– ведуть діалог по телефону, скайпу з бабусею, дідусем, з іншими родичами, з дорослими та однолітками;

– запитують, відповідають, запам’ятовують, записують телефонний номер,електронну адресу, довідуються про щось;

Тема 4. РОБИМО ПОКУПКИ.

– ведуть діалог із продавцем продовольчих товарів у крамниці й на базарі;

– обговорюють ціну, якість товару, вагу, оплату, пакування та інше;

– запитують, де знаходиться крамниця, вибирають подарунок (іграшки, книжки, одяг, канцелярські товари, сувеніри  тощо

Тема 5. БРАТИ НАШІ МЕНШІ.

– ведуть діалог про улюбленого годованця: песика, кішку, хом’ячка, папугу, рибки  тощо;

– розповідають про домашніх тварин (кінь, осел, корова, свиня, вівця, коза, кріль), птахів (курка, півень, гусак, качка, індик тощо) та про їхню користь.

Тема 6. СТОЛИЦЯ ВІРМЕНІЇ.

–  ведуть діалог про Єреван, його розташування,  про краєвиди навколо міста, про те, коли і хто його заснував;

– розповідають про майдани, вулиці, будинки з туфу, ріку й мости.

Тема 7. СТОЛИЦЯ УКРАЇНИ.

– ведуть діалог про Київ, його  розташування, про передмістя столиці, про ріку Дніпро й мости;

– розповідають про  заснування Києва, про його майдани, вулиці, будинки.

Тема 8. МОЄ РІДНЕ МІСТО.

– ведуть діалог про рідне місто, його  розташування, визначні місця;

– розповідають про  його мешканців.

 

 

 

 

 

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних  досягнень учнів

 

Аудіювання.

Доречність поведінки слухача.

Сприйняття на слух  і розуміння щоденних інструкцій учителя, в потрійній конструкції  вірменська – українська(російська) – вірменська, що пов’язані з проведенням уроку та вивченням нового мовного матеріалу.

Слухання-розуміння:

– загального  змісту діалогу на задані теми;

 

 

-адаптованих захопливих текстів;

 

 

–  змісту мультфільмів і  адаптованих для навчальної діяльності  відеофільмів;

 

–  загадок, прислів’їв, приказок, скоромовок, віршів, пісень;

Використання малюнків для закріплення прослуханого матеріалу.

Учень

сприймає на слух щоденні інструкції вчителя, пов’язані з проведенням уроку, і новий мовний матеріал;

 

 

 

 

уважно слухає діалог (2-3 хв. в потрійній конструкції) на задану тему й розуміє його зміст та розрізняє на слух у мовленнєвому потоці знайомі слова та повторювані словосполучення.

розуміє загальний зміст прослуханих адаптованих захопливих текстів та запам’ятовує зміст мовного матеріалу (фрази до 5 мовних одиниць).

розуміє загальний зміст мультфільмів і  адаптованих для навчальної діяльності  відеофільмів.

запам’ятовує невеликі вірші, дитячі пісні, скоромовки, прислів’я, приказки (Додаток 2).

добирає фрази з прослуханого матеріалу відповідно до ілюстрацій.

виконує малюнок за прослуханим текстом (позакласна робота).

Говоріння.

Чіткість дикції. Вироблення правильності говоріння фраз, словосполучень і слів зі складною вимовою. Наголошення (відмінності від мов навчання)

1.Діалогічне мовлення.

Правила поведінки у діалозі: уміння слухати співрозмовника, давати йому висловлюватися, використовувати формули ввічливості.

Ведення нескладних діалогів на запропоновані  ситуації за даними темами з використанням відповідних мовних кліше, стійких словосполучень.

 

 

 

 

Відповіді на питання за раніше вивченими темами.

 

1.Монологічне мовлення.

Основні вимоги до усного мовлення: чіткість дикції, послідовність викладу.

 

Форми звертання з проханнями і питаннями.

 

Переказ  прослуханого матеріалу за вивченою темою.

Переказ прочитаного  тексту з опорою на словник до нього.

Складання висловлювання з використанням дидактичних матеріалів.

Усне повідомлення.

Оцінка змісту усного висловлювання.

 

Вивчення пісень, прислів’їв, приказок, скоромовок.

Навички виразної декламації.

Учень

чітко і правильно відтворює фрази, словосполучення і слова. Правильно наголошує.

 

 

 

дотримується правил поведінки в діалозі,

використовує формули ввічливості.

 

 

 

розуміє, відтворює і запам’ятовує запропоновані в діалогах фрази й словосполучення.

веде діалог за пропонованою ситуацією (від 2-х до 4-х реплік).

вставляє додаткову лексику в мовне кліше фрази, реагує на репліки.

замінює слова у сталих фразах, не порушуючи їхнього загального змісту.

ставить питання і відповідає на них у конкретних ситуаціях за змістом вивчених тем (не менше 4 запитань).

 

чітко вимовляє фрази, слова і словосполучення, дотримуючись послідовності викладу.

 

звертається до вчителя, до однокласників, членів родини з різними питаннями і проханнями на рівні побутового мовлення.

переказує прослуханий текст за кожною темою (5-8 фраз).

переказує прочитаний текст (обсягом 20-40 слів) з опорою на словник до нього, питання, малюнки.

складає висловлювання (3-4 фрази) з використанням дидактичних матеріалів.

 

складає усне повідомлення (не менше 5 фраз).

оцінює зміст усного висловлювання (за допомогою вчителя).

завчає по 3-4 пісні, скоромовки, прислів’я та приказки.

декламує 3-4 вірші напам’ять. (Додаток №2)

Читання.

Вірменський алфавіт, друковані і письмові букви.

Різні шрифти (не менше двох).

Зорове сприйняття слів.

 

Читання вголос і мовчки із застосуванням загально-навчальних навичок роботи з книгою та навчальними матеріалами.

Техніка читання найпростіших текстів, що складаються зі знайомої і, зокрема, незнайомої лексики.

Читання слів відповідно до орфоепічних норм.

Розділові знаки вірменської мови.  Їх відмінності від аналогічних знаків української (російської) мови.

 

 

Інтонація розповідних, питальних і спонукальних речень.

Учень

розрізняє й називає усі букви вірменського алфавіту (друковані і письмові).

розпізнає різні шрифти.

Зорово сприймає слова в цілому, що складаються з 2-5 літер.

читає вголос і мовчки, усвідомлено, виразно, розуміє фактичний зміст прочитаного.

 

 

читає найпростіші тексти (5-8 речень), що складаються зі знайомої лексики  і 3-5 незнайомих слів.

читає слова, у яких вимова букв:  ¿-»û-áÁ; µ-÷·-ù¹-Ãç-ãÓ-ó; деяких Õ-Ëñ-é; í-ýÑ;  Û;  ¢, – відрізняється від написання.

 

 

 

розпізнає розділові знаки вірменської мови:  крапка(:),  двокрапка(.), кома (,), бут (ª), знак питання (±),  знак оклику( ¯), наголос ( ° ) та відрізняє їх від аналогічних знаків української (російської) мови.

читає різні речення з відповідною інтонацією.

Письмо.

Формування графічних навичок письма.

Написання маленьких та великих літер, безвідривне поєднання літер.

Написання розділових знаків.

 

 

Набір окремих слів і речень на комп’ютері відповідно до заданих форм узгодження різних частин мови.

Списування з друкованого тексту.

Написання з пам’яті.

 

Учень

пише маленькі та великі букви вірменського алфавіту, виконуючи безвідривні поєднання;

 

 

ставить розділові знаки вірменської мови: крапка(:),  двокрапка(.), кома (,), бут (ª), знак питання (±),  знак оклику( ¯), наголос ( ° );

набирає окремі слова і речення на комп’ютері, використовуючи задані форми узгодження різних частин мови, розставляє розділові знаки;

списує з друкованого тексту;

пише з пам’яті (набирає на комп’ютері) вивчені скоромовки, прислів’я, приказки, загадки, уривки з віршів та пісень обсягом до 2-3 речень. (Додаток №2)

 

 

МОВНА ЛІНІЯ

(протягом року)

 

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учнів
Звуки і букви.

Групи звуків, що складають звукову систему мови та їх літерне позначення, правила вимови. Значення голосних звуків у творенні складів.

Визначення спільного і відмінного у звуковій системі вірменської та української (російської) мов.

Звуки й літери, що відсутні у мові навчання.

 

 

Приголосні  трійчастого ряду вірменської мови.

 

 

 

Відсутність протиставлення приголосних за твердістю-м’якістю.

Учень

вимовляє звуки у словах за правилами вимови.

 

розрізняє голосні та приголосні звуки і співвідносить їх з відповідними літерами.

знає і правильно вимовляє відсутні в мові навчання:

голосний (Á), напівголосний (Û), та приголосні:

–          дзвінкі: Ó, ç, Õ, ñ;

–           глухі: Í, ×;

–          глухі придихові: ÷, Ã, ù;

–          гортанно-придиховий звук Ñ;

знає і правильно вимовляє трійчастий ряд приголосних  у вірменській мові:

дзвінкі: µ, ·, ¹, Ó, ç ;

глухі: å, Ï, ï, Í, ×;

глухі придихові: ÷, ù, Ã, ó, ã.

усвідомлює відсутність протиставлення приголосних за твердістю-м’якістю у вірменській мові.

Текст.  Речення. Словосполучення і  слово.

Зміст тексту. Зв’язаність тексту.

Види речень за метою висловлювання та інтонацією.

 

 

 

 

Словосполучення, що відповідають запропонованим темам і текстам.

Тематичні групи слів.

 

 

Значення найуживаніших  слів.

Просте слово. Корінь. Суфікс.

Антоніми.

Ідіоматичні вислови.

Учень

розрізняє текст і непов’язані між собою речення.

 

знаходить у тексті речення, що містять повідомлення, питання, наказ, прохання або спонукання до дії, звертання.

Правильно вимовляє їх.

складає речення необхідної інтонації, ставлячи відповідні розділові знаки.

збагачує свій словниковий запас відповідно до запропонованих тем і текстів ще на 300 мовних одиниць у реченнях (фразах) і словосполученнях (словниковий запас двох років навчання – 600-800 слів).

засвоює значення найуживаніших слів;

поділяє слово на корінь і суфікс;

знаходить пари протилежних за значенням слів;

розуміє та завчає не менше 20 ідіом.  (Додаток 2).

Окремі граматичні форми.

Уся граматика подається без уживання термінів і тільки закріплюється в усному й писемному мовленні за допомогою багаторазового повторення і заучування сталих форм.

Частини мови.

Іменник.

Власні і загальні, назви істот і неістот. Їх відмінності у вірменській мові та мовах навчання.

Відмінкові закінчення з огляду на 5-відмінкову систему відмінювання. Значення відмінкових форм іменників у реченні (фразі).

Суфікси іменників.

 

 

 

Прикметник. Ступені порівняння та їх утворення.

Займенник. Заперечні, означальні та неозначені, відносні займенники.

Числівник.

 

Цифрове значення літер вірменського алфавіту.

Утворення порядкових числівників.

 

Присвійні артиклі.

 

Дієслово.

Утворення наказового способу  дієслова.

Утворення  форм часу без допоміжного дієслова.

Прислівник.

Найпоширеніші прислівники часу і місця.

Прийменники і постіменники.

 

 

Сполучники.

Вигуки. 

 

Модальні слова.

Учень

засвоює найуживаніші іменники, прикметники, займенники, дієслова та інші частини мови у словосполученнях і фразах розглянутих тем.

використовує задані форми різних частин мови для складання словосполучень, речень (фраз).

 

ставить питання до іменників á±í, áíù»±ñ , DZÝã, ÇÝã»±ñ.

розрізняє при читанні й написанні власні та загальні назви іменників істот і неістот.

використовує іменники з відповідними відмінковими закінченнями у реченнях (фразах) і словосполученнях.

 

використовує іменники з найуживанішими суфіксами: ³Ï, áõÏ, ÇÏ, ³Ý, ³Ýù, ³Ý³Ï, ³Ýáó, ³ñ³Ý, Çã, áñ¹, áó, ëï³Ý, íáñ, áõÃÛáõÝ, áõÑÇ.

ставить питання до прикметників: ÇÝãåÇëDZ, áñåÇëDZ, á±ñ.

утворює вищий і найвищий ступінь порівняння прикметників.

використовує заперечні, означальні та неозначені, відносні займенники.

ставить питання до числівників: ÇÝãù³±Ý, áñù³±Ý, ù³ÝDZ, ù³ÝDZëÁ, á±ñ, á±ñ»ñáñ¹, ù³ÝDZ»ñáñ¹.

знає цифрове значення літер вірменського алфавіту.

 

утворює порядкові числівники, використовуючи закінчення ñáñ¹, »ñáñ¹ .

правильно вживає слова з присвійними артиклями ë, ¹, Ý (Á).

ставить питання до дієслів: DZÝ㠳ݻÉ, DZÝã ÉÇÝ»É.

використовує дієслова наказового способу у реченнях (фразах) та словосполученнях.

уміє утворювати форми часу дієслова.

 

ставить питання до прислівників часу та місця (»±ñµ, áñï»±Õ, á±õñ) і правильно вживає їх.

засвоює і вживає:

– прийменники і постіменники  ³Ýó,  ³é³Ýó, ¹»åÇ, ¹ÇÙ³ó, Ñ»éáõ, Ý»ñù¢,  ÝÙ³Ý, ßáõñç, ã³÷, å³ï׳éáí,   å»ë, í»ñ, í»ñ¢;

– сполучники µ³Ûó, ë³Ï³ÛÝ, áñ, »Ã», áñáíÑ»ï¢, ÙÇÝã, ÙÇÝã¢;

– вигуки ³¯Ë, ³í³¯Õ, µ³¯, 糯Ý, í³¯Ë, í³¯Û, áõ¯Ë, û°Ñ, ¿¯Û, ¿Ñ»¯Û, ³°Û, ïá°;

– модальні слова ÇѳñÏ», Çëϳå»ë, Çëϳå»ë áñ, ·áõó», ϳñÍ»Ù, ѳٳñÛ³, ÙdzÛÝ, ÙdzÛÝ Ã».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-й клас

70 годин на тиждень

МОВЛЕННЄВА ЛІНІЯ

 (протягом року)

Перелік тем.

Тема 1. ОСІНЬ

– ведуть діалог про зміни в природі, про сезонний одяг, про початок занять у школі, про дарунки осені.

Тема 2. МЕСРОП  МАШТОЦ

– ведуть діалог про творця вірменського алфавіту  Месропа Маштоца і відвідання його могили в Ошакані;

– розповідають про Католикоса Вірменії Саака Партева і царя Врамшапуха та їхні ролі у створенні вірменської писемності.

Тема 3. СІМЕЙНИЙ ПОРТРЕТ

– описують зовнішній вигляд, особливості характеру членів родини;

– ведуть діалог про роль кожного члена сім’ї.

Тема 4. ЗИМА.

– розповідають про зміни  в природі, про життя птахів і тварин узимку;

– ведуть діалог про зимовий одяг, про зимові ігри і забави.

Тема 5. НОВИЙ РІК І ЗИМОВІ СВЯТА.

– розповідають про святкування Нового року і Різдва, про новорічну ялинку;

– ведуть діалог про святковий стіл, новорічні подарунки, про зустріч гостей.

Тема 6. ЕКСКУРСІЯ ПО ВІРМЕНІЇ.

– описують прапор, герб Республіки Вірменії. Називають дати державних свят;

– розповідають про Ечміадзіна, Гарні, Гегарда  і Севана;

– ведуть діалог про відвідання  бабусиної оселі (лаваш, тонір, мацун, карпет, музичні інструменти тощо).

Тема 7.СИМВОЛИ ВІРМЕНІЇ.

– розповідають про гору Арарат;

– ведуть діалог про дудук, абрикосу, гранат, виноград, шовковицю.

Тема 8. ВЕСНА.

– розповідають про зміни в природі, про весняний ліс;

– ведуть діалог про весняну роботу у винограднику, в саду і на городі.

Тема 9.ВЕСНЯНІ СВЯТА.

– розповідають про святкування Міжнародного жіночого дня;

– ведуть діалог про свято Материнства й краси у Вірменії.

Тема 10. НЕЗАБАРОМ ЛІТО.

– ведуть діалог про літні канікули, про відпочинок біля  моря, у горах  тощо.

 

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учнів
1.Аудіювання.

Сприйняття команд учителя й розуміння складніших, ніж у 2 класі, значеннєвих конструкцій (в потрійній формі:  вірменська – українська (російська) – вірменська). Розвиток уваги під час слухання і слухової пам’яті.

Сприйняття загальновживаної лексики, розуміння ключових слів і виразів більш довгих, ніж у 2 класі.

Розуміння основного змісту нескладних розповідей учителя і текстів з використанням наочності.

Розуміння змісту простих висловлювань і основної ідеї прослуханого тексту (аудіо-відеозапис).

 

 

Розрізнення видів речень (фраз) за інтонацією, що містять повідомлення, питання, прохання чи наказ, спонукання до дії.

Учень

сприймає й виконує команди учителя, розуміє складніші, ніж у 2 класі, значеннєві конструкції;

слухає уважно, дослухаючись не лише до слів, але й до тону мовлення.

 

сприймає загальновживані слова, розуміє ключові слова і вирази;

 

розуміє після одного прослуховування (3-4 хв.) основний зміст нескладних розповідей учителя, діалогів і текстів.

розуміє прості висловлювання, виділяє основну ідею аудіо (відеозапису) (до 7-и фраз);

співвідносить малюнок і речення, текст.

виконує малюнок за прослуханим діалогом, текстом (позакласна робота);

розрізняє за  інтонацією види речень (фраз), у яких міститься повідомлення, питання, прохання чи наказ,  спонукання до дії;

2.Говоріння

Вимоги до усного висловлювання.

Складання й інтонаційно правильна вимова простих речень (фраз), різних за  метою висловлення відповідно до вказаних тем і правил мовленнєвого етикету.

 

 

 

Діалогічне мовлення

Дотримання правил поведінки у діалозі (уважно слухати, відповідати на питання, підтримувати бесіду, заохочувати співрозмовника висловлюватися, поважати його думку, висловлювати свою думку).

Ввічливі форми звертання. Правила мовленнєвого етикету, з урахуванням народних традицій.

Відтворення прослуханих діалогів у вигляді рольової гри.

Складання і ведення  простих діалогів з опорою на допоміжні матеріали відповідно до вказаних тем.

 

 

 

 

 

 

 

 

Складання питань різних типів за зразком, відповіді на них.

Монологічне мовлення

Переказ прослуханого чи прочитаного тексту (усний виклад) за зразком.

 

 

 

 

 

Складання простих монологів з опорою на допоміжний матеріал.

 

 

 

 

 

 

 

 

Складання оповідання за малюнком і відеорядом.

Навички виразної декламації.

 

Заучування віршів, пісень, прислів’їв, приказок, загадок, скоромовок.

 

Учень

дотримується вимог до усного висловлювання;

дотримується правил поведінки в діалозі,

використовуючи формули мовленнєвого етикету;

складає прості речення (фрази) різні за метою висловлювання, відповідно до вказаних тем, та інтонаційно правильно вимовляє їх;

 

дотримується правил поведінки в діалозі,

 

 

 

 

використовуючи ввічливі форми звертання з опорою на зразок, даний учителем (додаток 3).

 

відтворює в особах, розігрує в ролях окремі епізоди прослуханого діалогу;

підтримує бесіду – не менше 3- 4-х реплік, правильно оформлених у мовному відношенні; складає і веде прості діалоги (5-7 фраз) з опорою на допоміжні матеріали відповідно до вказаних тем;

складає діалог, самостійно обговорюючи з однокласниками прослуханий текст, малюнок, ситуацію;

починає і закінчує розмову відповідно до заданої ситуації (в межах мовного матеріалу 1-3 класів);

задає питання й відповідає на них (не менше 4-х питань)

 

переказує прослуханий матеріал за кожною темою (8-10 фраз);

переказує прочитаний текст (усний виклад) обсягом від 30 до 50 слів, висловлює свою думку про прочитане;

вимовляє інтонаційно правильно види речень (фраз), розрізняє їх в усному мовленні;

складає і відтворює простий монолог, використовуючи речення (фрази) з опорою на зразок, даний учителем;

використовує для складання монологу допоміжні матеріали (план, ключові сполучення слів тощо);

складає і відтворює короткі повідомлення про події (не менше 7 фраз), описує явища й об’єкти;

представляє когось, вітає зі святом, днем народження відповідно до національних звичаїв;

складає і відтворює розповідь за малюнком і переглянутим мультфільмом;

декламує напам’ять 4-5 віршів, слідкуючи за правильністю інтонації.

заучує напам’ять і відтворює по 4-5 пісень, скоромовок, прислів’їв та приказок.

(Додаток №3)

Читання.

Удосконалення техніки читання вголос і мовчки:

– слів, у яких вимова букв відрізняється від написання;

– словосполучень з допоміжним дієсловом;

– словосполучень з означальним артиклем Ý;

– складних слів;

Читання вголос текстів інтонаційно правильно, з дотриманням орфоепічних норм (після попередньої підготовки).

 

 

Розуміння основного змісту самостійно прочитаного тексту (під час спільного обговорення).

Ознайомлення зі зразками народної творчості, кращими творами вірменської дитячої літератури.

Учень

читає вголос тексти обсягом від 7-10 речень

усвідомлено, плавно, з дотриманням орфоепічних та інтонаційних норм, з передбачуваною швидкістю до 40 слів за хвилину;

читає мовчки чи напівголосно (після попередньої підготовки) незнайомий текст, що містить 3-5 незнайомих слів;

і виконує завдання:

– відповідає на питання,

– знаходить у тексті речення для відповіді на питання,

– озаглавлює прочитаний текст;

демонструє розуміння змісту прочитаного;

 

читає твори, запропоновані і списку літератури для позакласного читання.

Письмо

Удосконалення графічних навичок і техніки письма. Особливості пунктуації вірменської мови.

Списування з  друкованого тексту.

Зорово-слуховий диктант.

Складання речень та поєднання їх у текст: невеликий твір, лист, записка, вітання тощо.

 

Набір окремих слів, словосполучень і речень на комп’ютері.

Складання письмових відповідей на питання за даною темою.

 

Найпростіші переклади з вірменської на українську (російську) мову.

Учень

пише каліграфічно правильно, дотримуючись пунктуації вірменської мови;

 

списує друкований текст обсягом 25-30 слів;

самостійно складає речення на підставі вербальних і зорових опор;

складає і записує 2-3 пов’язаних між собою речення, що описують зміст малюнка, частини інтер’єру класу та ін..;

складає і записує текст привітання, листа і записки і набирає їх на комп’ютері;

складає і записує 2-3 відповіді на питання за даною темою;

виконує найпростіші переклади з вірменської на українську (російську) мову з використанням словника і комп’ютера.

 

 

 

МОВНА ЛІНІЯ

(протягом року)

 

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учнів
Звуки і букви.

Закріплення початкових фонетичних уявлень.

Звуковий, буквений, складовий аналіз слів: – голосні і приголосні звуки,

– установлення відповідності:  звук-буква,

– вимова голосного звука Á,

– вироблення правильної  вимови приголосних звуків вірменської мови, що не мають аналогів в українській (російській) мові.

 

 

 

 

Поділ слова на склади. Прихований склад.

Особливості переносу у вірменській мові.

Розташування слів за алфавітом.

Учень                                                                                                                                                                                                                                                                                    

закріплює початкові фонетичні уявлення, отримані у 2-3 класах;

виділяє у словах окремі звуки (голосні і  приголосні);

установлює відповідність звука літері, за винятком », á, ¢;

виробляє правильну вимову звука Á,

правильно вимовляє приголосні  звуки, що не мають аналогів в українській (російській) мові:

африкати Ó, Í, ç, ×,  

глухі придихові ÷, Ã, ù,

задньоязиковий дзвінкий приголосний Õ,

гортанно-придиховий Ñ;

поділяє слова на склади, визначає прихований склад з Á.

правильно переносить слово;

розставляє слова за алфавітом, з урахуванням 2-ї та 3-ї літер.

Текст. Речення. Словосполучення і слово.

Тема. Основна думка тексту.

Особливості побудови речення у вірменській мові, відмінності від мови навчання.

 

Зв’язок слів у реченні.

 

Словосполучення, що відповідають запропонованим темам і текстам.

Тематичні групи слів. Значення найуживаніших слів.

 

Префікс.

Синоніми.

 

Складні слова. Побудова складних слів.

 

Ідіоматичні вислови.

 

Словник. Розташування слів в алфавітному порядку.

 

Учень

визначає тему й основну думку тексту; складає речення з урахуванням особливостей вірменської мови: порядок вживання підмета і присудка, місце допоміжного дієслова в реченні;

складає речення відповідно до правил узгодження членів речення у вірменській мові;

збагачує свій словниковий запас відповідно до запропонованих тем і текстів ще на 200 мовних одиниць у словосполученнях і реченнях (словниковий запас трьох років навчання 800-1000 мовних одиниць); знаходить у слові префікс;

знаходить і підбирає самостійно близькі за значенням слова;

утворює складні слова з використанням зв’язки ³ (а)  і без неї, знаходить їх  у тексті;

використовує ідіоматичні вислови            (Додаток 3);

знаходить потрібне слово у словнику.

Окремі граматичні форми.

Уся граматика подається без уживання термінів і тільки закріплюється в усній та писемній мові за допомогою багаторазового повторення і заучування сталих форм.

 

 

Іменник. Знаходження іменників у тексті без уведення терміна. Особливості зміни (відмінювання) іменників за відмінками (питаннями). Значення суфіксів і префіксів у творенні  іменників.

 

Прикметник. Значення суфіксів і префіксів  у творенні прикметників.

 

 

Займенник. Уживання відносних займенників. Заміна іменників, прикметників і прислівників займенниками. Числівник. Вживання і відмінювання кількісних і порядкових числівників.

Дієслово. Закріплення умінь вживати в мові особові форми зміни дієслів у теперішньому, минулому і майбутньому часі.  Утворення  пасивного стану дієслова. Утворення умовного способу дієслова.

 

Прислівник способу дії, міри і кількості.

 

Прийменники  і  постіменники.

 

 

 

Сполучники.

Модальні слова.            

Учень

визначає найуживаніші іменники, дієслова, прикметники, займенники та інші частини мови у словосполученнях і реченнях (фразах) перелічених тем;

використовує задані форми різних частин мови для складання словосполучень, речень (фраз);

будує сполучення слів і речень, вживаючи іменники в певній відмінковій формі, правильно ставить питання до них;

визначає роль і значення суфіксів і префіксів, що утворюють іменники;

визначає роль і значення префіксів ³Ý, ³å, ¹Å, ï, ã і суфіксів ³ÉÇ, »ÉÇ, ³Ï³Ý, ³ÛÇÝ, ³íáñ, », »Õ, »ÝÇ, ÇÏ, Çã, Ïáï, Û³, áï,  що утворюють прикметники;

використовує відносні займенники і ставить до них питання;

замінює окремі частини мови займенниками; правильно вживає кількісні й порядкові числівники в різних відмінках, ставить до них питання;

правильно вживає дієслова в різних формах часу, ставить до них питання;

утворює і вживає у мовленні пасивний стан дієслова;

утворює і вживає у мовленні дієслова  умовного способу;

знаходить прислівники способу дії, міри і кількості, ставить до них питання;

правильно вживає:

прийменники  і постіменники ³éÃÇí, ¹»Ù, ÏáÕÙÇó, ѻÝùáí, ÙÇç¢, ݳËù³Ý, Ýϳïٳٵ, ãݳ۳Í, í»ñ³µ»ñÛ³É, ÷á˳ñ»Ý;

сполучники  ³ÛÉ, ϳÙ, ݳ¢, áñå»ë½Ç, û, ù³Ý;

модальні слова ³Ýå³ÛÙ³Ý, ³Ýå³ï׳é, Çñáù, ϳñÍ»ë, ϳñÍ»ë û, ÙDZû, ÝáõÛÝÇëÏ.

 

 

4-Й КЛАС

70 годин на тиждень

МОВЛЕННЄВА ЛІНІЯ

(протягом року)

 

Перелік тем.

Тема 1. ВІРМЕНСЬКА КУХНЯ.

– ведуть діалог про особливості національних страв  (любить, не любить, багато зелені і приправ, відносно гостре, багато солінь);

– розповідають про національні вірменські страви: хаш, аріса, толма, пасуц толма,  кололак, каурма, шашлик по-вірменськи, сепас, мацун, тан, лаваш, хавіц, гата, страви із зелені.

Тема 2. НАВАСАРД (НОВИЙ РІК)

– розповідають про Навасард  (коли і як зустрічали його в старовину);

– ведуть діалог про те, чим відрізняється це свято від сучасного Нового року.

Тема 3. ХАХОХОРНЕК (ОСВЯЧЕННЯ ВИНОГРАДУ)

 розповідають про виноград та про свято хахохорнек;

– ведуть діалог про аналогічні свята інших народів (Яблучний Спас та ін.).

Тема 4. ВІРМЕНСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ.

– ведуть діалог про підготовку до вірменського весілля;

– розповідають про весільні традиції різних регіонів Вірменії.

Тема 5. ТЯРНЕНДАРАЧ (ТЕРНДЕЗ)

– розповідають про церковне свято Тярнендарач (Стрітення Господнє);

– ведуть діалог про народні звичаї проведення свята (обряди біля вогнища,  святкове частування тощо).

Тема 6. БАРЕКЕНДАН (МАСЛЯНА)

– розповідають про традиції проведення свята;

– ведуть діалог про особливості проведення Масляної у вірмен.

Тема 7. ЗАТИК (ВЕЛИКДЕНЬ)

– ведуть діалог про деякі особливості проведення свята Затик (Великодня) серед вірмен;

– розповідають про традиційні святкові страви.

Тема 8. ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ

– розповідають про вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни, про участь вірмен у ВВВ, про взяття міста-фортеці  Шуша;

– ведуть діалог про своїх прадідів – учасників війни.

Тема 9. АМБАРЦУМ (ВОЗНЕСІННЯ)

– ведуть діалог про свято Амбарцум і традиції, пов’язані з ним;

– ведуть діалог про аналогічні свята інших народів.

Тема 10. ВАРДАВАР

– ведуть діалог про підготовку до свята Вардавар;

– розповідають про церковні та народні звичаї  проведення свята.

 

 

 

 

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учнів
Аудіювання.

Сприйняття на слух і розуміння простого повсякденного мовлення, запропонованих діалогів за даними темами і текстів на рівні вивченого мовного матеріалу.

Сприйняття загальновживаної лексики, розуміння ключових слів і виразів, більш довгих, ніж у 3-му класі.

Виділення у прослуханому тексті, у діалозі і монолозі незнайомих слів.

Розуміння загального змісту пред’явленого мовного матеріалу у вигляді дитячих віршів, адаптованих міні-оповідань, казок, п’єс, загадок, скоромовок.

Прослуховування і сприйняття спеціально дібраних чи адаптованих аудіо-відеоматеріалів.

Учень

сприймає на слух, розуміє на рівні вивченого мовного матеріалу просте повсякденне мовлення, запропоновані тексти і діалоги на задану тему;

розуміє і запам’ятовує після одного прослуховування (4-5 хв.) нескладний аудіотекст, діалоги, розповіді вчителя;

сприймає усвідомлено загальновживану лексику, ключові слова і вирази;

виділяє у прослуханому тексті, у діалозі і монолозі незнайомі слова;

розуміє загальний зміст пред’явленого мовного матеріалу (Додаток 4);

прослуховує та сприймає зміст аудіо-відеоматеріалів.

Говоріння.

Складання та інтонаційно правильна вимова складних речень (фраз), різних за метою висловлювання відповідно до вказаних тем і правил мовленнєвого етикету.

 

 

Розмовне, діалектне та літературне мовлення.

Діалогічне мовлення.

Дотримання правил поведінки в діалозі. Національні особливості мовного етикету, етика спілкування з носіями інших мов і культур.

Складання діалогів відповідно до заданих тем і запропонованих ситуацій з використанням ідіоматичних виразів.

 

 

Складання питань і відповідей за прослуханим або прочитаним текстом, малюнком тощо.

Використання прийнятих норм вітання зі святами (Різдво, Затик (Великдень), Вардавар, Навасард та ін..) та відповіді на них.

Постановка театралізованих вистав за вивченими творами за допомогою діалогів.

Монологічне  мовлення.

Переказ (детальний, вибірковий) прослуханого й обговореного матеріалу (розповідь з елементами опису та/чи роздуму) – самостійно або з опорою  на план, серію малюнків, ключові сполучення слів тощо.

Переказ самостійно прочитаного тексту.

 

Доповнення  до переказу.

 

Складання усного твору з опорою на попереднє обговорення змісту, план і мовні засоби.

Навички виразної декламації.

Заучування монологів із драматичних творів, віршів, пісень, прислів’їв, приказок, загадок, скоромовок.

Учень

будує складні речення (фрази), різні за метою висловлювання, відповідно до вказаних тем, та інтонаційно правильно вимовляє їх;

будує висловлювання, враховуючи інтереси співрозмовника (слухача), використовуючи формули мовленнєвого етикету;

відрізняє літературне мовлення від розмовного та діалектного;

дотримується правил поведінки в діалозі, враховуючи особливості національного мовного етикету та етику спілкування;

 

складає і веде діалоги відповідно до заданого мовного матеріалу і за пропонованою ситуацією (не менше 4-5 реплік), використовуючи ідіоматичні вирази (Додаток 4);

задає питання й відповідає на них (не менше 6 питань);

 

вітає зі святами і правильно відповідає на привітання;

 

розігрує за допомогою діалогів театралізовані вистави за вивченими творами.

переказує прослуханий та обговорений матеріал за кожною темою з опорою  на план, серію малюнків, ключові сполучення слів тощо, або самостійно (10-12 фраз);

 

 

 

переказує самостійно прочитаний текст обсягом від 40 до 60 слів;

доповнює переказ, висловлює власне ставлення до прочитаного;

складає і відтворює усний твір за пропонованою темою (не менше 10 фраз); декламує напам’ять 1-2 монологи, 5-6 віршів, слідкуючи за правильністю інтонування.

виучує напам’ять і відтворює 4-5 пісень, 6-8 прислів’їв та приказок, 2 скоромовки;

(Додаток №4).

Читання.

Удосконалення читання вголос і мовчки. Читання вголос із дотриманням орфоепічних та інтонаційних норм.

 

 

Читання мовчки незнайомих текстів.

 

 

Удосконалення техніки зорового сприйняття (перегляд).

 

 

Читання за особами діалогів і текстів.

Переклад з використання словників різних типів.

 

Читання кращих творів вірменської дитячої літератури

Учень

читає вголос тексти обсягом до 10-15 речень усвідомлено,  плавно, з дотриманням орфоепічних та інтонаційних норм, з передбачуваною швидкістю до 60 слів за хвилину;

читає мовчки чи напівголосно незнайомий текст, що містить знайому лексику і 3-5 незнайомих слів;

переглядає уривок тексту, швидко знаходячи в ньому вказаний елемент;

знаходить у тексті речення для відповіді на питання;

бере участь у читанні за особами;

користується словниками різних типів під час читання й перекладу з вірменської мови на українську (російську) мову;

читає твори зі списку літератури для позакласного читання.

Письмо.

Правопис слів, словосполучень, речень.

 

Списування з друкованого тексту.

Написання тексту під диктовку вчителя.

Перевірка написаного.

Самостійне письмове висловлювання на задану і вільну теми (міні-твір).

 

Складання письмових запитань і відповідей за поданою темою.

Письмовий переказ тексту.

 

Виконання письмового перекладу.

 

Учень

правильно пише слова, словосполучення, речення;

списує друкований текст обсягом до 40-50 слів; пише під диктовку вчителя текст (30-40 слів) і перевіряє написане;

самостійно складає і записує текст (4-5 речень) на задану і вільну теми і набирає їх на комп’ютері;

складає і записує 3-5 запитань і відповідей на них за поданою темою;

письмово переказує текст обсягом до 30-40 слів;

виконує письмовий переклад у 20-25 слів з використанням словника і комп’ютера.

 

МОВНА ЛІНІЯ

(протягом року)

 

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учнів
Звуки і букви.

Закріплення навичок вимови голосних і приголосних звуків у словах, а також дифтонгів з урахуванням специфіки вірменської мови.

 

 

 

 

 

Чергування голосних.

Звуко-літерний аналіз слів.

Учень

правильно вимовляє голосні і приголосні  звуки у словах з урахуванням специфіки вірменської мови:

– звуки û (á) і  ¿ (») на початку, у середині слова й у складних словах;

– звук Û між двома голосними;

– дифтонги Û³ (dz, »³), Û» (Ç»), Ûá, áõÛ;

– приголосний  Ñ після звука ñ;

– звуки µ-÷, ·-ù, ¹-Ã, Ó-ó, Õ-Ë, ç-ã, é-ñ, Ù-Ý.

дотримується правил чергування голосних ¿, Ç, áõ, Á;

виконує звуко-літерний аналіз слів.

Правопис.

Правопис у словах голосних і приголосних букв і дифтонгів, подвійних приголосних і звуконаслідування з урахуванням специфіки вірменської мови.

 

 

 

 

 

 

 

Розділові знаки.

Учень

правильно пише у словах букви, що позначають голосні і приголосні  звуки, звертаючи особливу увагу на:

– дифтонги Û³ (dz, »³), Û» (Ç»), Ûá, áõÛ;

– букву Û між двома голосними;

– букви µ-÷, ·-ù, ¹-Ã, Ó-ó, Õ-Ë, ç-ã, é-ñ, Ù-Ý;

– букву Ñ після ñ;

– букви ¢ (ºí);

– слова, що складаються з подвійних приголосних;

– звуконаслідування;

правильно ставить розділові знаки.

Текст. Речення. Словосполучення і слово.

Частини змісту тексту.

 

 

Ключові  слова і словосполучення у тексті.

 

Побудова складних речень (фраз) зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком.

Головні й другорядні члени речення.

 

Словосполучення, що відповідають пропонованим темам і текстам. Тематичні групи слів. Значення найуживаніших слів.

 

 

Багатозначність слова (омоніми).

Стійкі вислови (фразеологізми) та їх значення. Прислів’я. Приказки.

Пряме й переносне значення слів.

 

Словники різних типів.

 

Учень

ставить питання до різних частин тексту, знаходить відповіді на них;

виділяє ключові слова і словосполучення у тексті;

будує  складні речення (фрази);

розрізняє головні й другорядні члени речення і ставить до них питання;

поєднує 2-3 речення в одне складне без сполучників та за допомогою сполучників; збагачує свій словниковий запас відповідно до запропонованих тем і текстів ще на 200 мовних одиниць у словосполученнях і реченнях (словниковий запас трьох років навчання  1000-1200 мовних одиниць);

розуміє і використовує багатозначні

слова (омоніми), фразеологізми, прислів’я і приказки (Додаток 4);

знаходить у реченні слова в прямому й переносному значенні;

визначає за допомогою тлумачного словника значення слів;

перекладає слова і речення з української (російської) мови на вірменську мову. 

Окремі граматичні форми.

Уся граматика подається без уживання термінів і тільки закріплюється в усній та писемній мові за допомогою багаторазового повторення і заучування сталих форм.

 

 

 

Іменник. Відмінювання іменників. Закінчення родового відмінка. Використання різних відмінків у мовленні.

Прикметник. Якісні і відносні прикметники та їх вживання.

Займенник. Відмінювання займенників.

Числівник. Розподільні числівники.

Дієслово. Умовний і наказовий спосіб дієслова. Неправильні дієслова.

Прислівник. Суфікси, що утворюють прислівники.

 

Прийменники  і  постіменники.  Сполучники.

 

 

Модальні слова.

 

 

 

 

Перевірка та виправлення помилок у творенні форми слова і поєднанні слів.

Учень

засвоює найуживаніші іменники, прикметники, займенники, дієслова та інші частини мови у словосполученнях і реченнях (фразах) перелічених тем;

використовує задані форми різних частин мови для складання словосполучень, речень (фраз);

ставить питання до слів, що належать до різних частин мови;

 

будує словосполучення і речення (фрази),  вживаючи іменники у певному відмінку, використовує іменники у родовому-давальному відмінках із закінченнями Ç, áõ, ³Ý, í³, áç, ó, ³, á;

правильно використовує в мовленні якісні та відносні прикметники;

уміє вживати займенники в певному  відмінку;

правильно складає і використовує  розподільні числівники;

утворює та використовує  дієслова в умовному та наказовому способах;

знає та використовує неправильні дієслова;

утворює  прислівники за допомогою суфіксів та використовує їх.

Правильно вживає з опорою на зразок, запропонований учителем:

прийменники та постіменники  »ñ»ëÇó, Áëï,  ǵñ¢, Ç Ñ³ßÇí, Ç í³ñ, Ç í»ñ, ÏÇó, ѳϳé³Ï, ѳݹ»å, ѳÝÓÇÝ,  ѳÝáõÝ, Ý»ñë, Ýå³ï³Ïáí, áñå»ë,  í»ñ³µ»ñÛ³É;

сполучники ¿É, ³å³, ³ÛëÇÝùÝ, áõñ»ÙÝ, ¢°®¢°, û°®Ã»°, áã°®áã°, û¢, ûÏáõ½, Ñ»Ýó áñ, ù³ÝÇ áñ, ù³ÝÇ ¹»é;

модальні слова ³Ýßáõßï, ³ÝϳëϳÍ, ÇëÏ ¢ ÇëÏ, ³ë»ë, ¹Åí³ñ û, ³ñ¹Ûáù, Ñá, ãÉÇÝÇ Ã», ó³íáù, µ³ñ»µ³Ëï³µ³ñ, ¹Åµ³Ëï³µ³ñ, ³Ëñ, ã¿ áñ, ٳݳí³Ý¹, ݳٳݳí³Ý¹, ·áÝ», ÃáÕ, »ñ³ÝÇ, ÙÇÙdzÛÝ;

перевіряє написане, звіряючи його зі зразком, знаходить помилки у творенні форми слова, поєднанні слів та виправляє їх з допомогою вчителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКи

 

ДОДАТОК 1

 

Вірменська абетка

²³ а
´µ б
¶· г
¸¹ д
º» е
¼½ з
¾¿ э
ÀÁ ə
ÂÃ t
ÄÅ ж
ÆÇ и
ÈÉ л
ÊË х
ÌÍ тц
ÎÏ к
ÐÑ   h
ÒÓ дз
ÔÕ ł
Ö× č
ØÙ м
ÚÛ й
ÜÝ н
Þß ш
àá во
âã ч
äå п
æç дж
èé
êë с
ìí в
îï т
ðñ р
òó ц
àõáõ у
ö÷ p‘
øù k‘
ºì ¢ ев
úû о
üý ф

 

 

 

 

 

ВІРШІ 

«Вірменська мова». Р. Гарібян

«Дорога бабуся».  Народний.

«Коли це буває?». К. Агаян

«Качечка». Р. Патканян

 

ПІСНІ 

«Айб, бен, гім». Муз. і сл.  М. Йорганца

«Заспіваймо   вірменською». Муз. і сл. М.  Йорганца

«А-арев, Б-барев». Муз. і сл. М.  Йорганца

 

СКОРОМОВКИ                                                                                                                                

ÌïÇ ×ïÇ ×ÇïÁ Íáõé ¿£

öÇÕÁ Ùï³í ÏñÏ»ëÁ, µéÝ»ó ÏñÏ»ëÇ Ï»ëÁ£

ПРИСЛІВ’Я, ПРИКАЗКИ

È³í ¿ áõß, ù³Ý »ñµ»ù£

ȳí ëÏǽµÁ ·áñÍÇ Ï»ëÝ ¿£

ø³ÝÇ É»½áõ ·Çï»ëª ³ÛÝù³Ý Ù³ñ¹ »ë£

È»½íÇ Í³Ï³ÍÇÝ ¹»Õ ãϳ£

ø³Õóñ É»½áõÝ ûÓÁ µÝÇó ÏѳÝÇ£

 • Ç° »ÕÇñ áõñ³·Ç å»ëª ÙÇßï ¹»åÇ ù»½, ÙÇßï ¹»åÇ ù»½,

²ÛÉ »ÕÇñ ëÕáóÇ° å»ëª ÙÇÝ ¹»åÇ ù»½, ÙÇÝ ¹»åÇ Ù»½£

 

ІДІОМАТИЧНІ ВИРАЗИ

 • »Ï, »ñÏáõ, »ñ»ùª

ÒÙ»ñáõÏÁ µ»ñ»ù£

âáñë, ÑÇÝ·, í»óª

ÀÝϳí, Ïáïñí»ó£

ÚáÃ, áõÃ, ÇÝÁª

ƱÝã ¿ ¹ñ³ ·ÇÝÁ£

î³ëÁª ǯÝã íݳë£

 

ºÏ»ù ѳßí»Ýùª Ù»Ï, »ñÏáõ.

γÛÇÝ ÙÇ ÙáõÏ, ÙÇ Ï³ïáõ£

Þ³ñáõݳϻÝùª »ñ»ù, ãáñë.

 • áõÏÁ ÷áñ»ó ÙÇ Ù»Í ÷áë£

лïá ³ë»Ýùª ÑÇÝ· áõ í»ó.

γïáõÝ ÁÝϳí ÷áëÇ Ù»ç£

ÚáÃÇó Ñ»ïá ³ë»Ýùª áõÃ.

ÌÇͳÕáõÙ ¿ ÙáõÏÝ ³Ý·áõã

ºí í»ñç³å»ëª ÇÝÁ, ï³ëÁ.

öñÏ»¯ù ϳïíÇÝ Ã³í³Ù³½£

 

 

 

 

ДОДАТОК 2

 

ВІРШІ

«Ручка». О. Туманян

«Портрет моєї матусі». Н. Мікаелян

«Листопад». О. Туманян

«Весна». А. Хнкоян

 

ПІСНІ

«Моя неня». Сл.  С. Мурадяна, муз.  М. Чтчяна

«Новий рік». Сл.  Н. Мікаеляна, муз. А. Айвазяна

«Веселий ранок». Сл.  Н. Мікаеляна, муз.  А. Лусіняна

 

СКОРОМОВКИ

ê³ñÇ áõëÇݪ ëÇñáõÝ ÉáõëÇÝ, ëÇñáõÝ ÉáõëÇݪ ë³ñÇ áõëÇÝ£

ÒáõÏ ·Éáñ»Ù, ÓáõÏ áõï»Ù, ÙáõÏ ·Éáñ»Ù, ÓáõÏ áõï»Ù£

 

ПРИСЛІВ’Я,   ПРИКАЗКИ

²ÝáõÝÁ ϳ, ³Ù³ÝáõÙ ãϳ£

 • Ç Í³ÕÏáí ·³ñáõÝ ãÇ ·³£

¶ÛáõÕÁ ϳݷÝǪ ·»ñ³Ý ÏÏáïñÇ£

æñÇ µ»ñ³ÍÁ çáõñÁ Ïï³ÝÇ£

гëϳóáÕÇݪ Ù»Ï ³ë³, ãѳëϳóáÕÇݪ ѳ½³ñ áõ ٻϣ

Þ³ï ·Çï»ë, ùÇã ËáëÇñ£

æáõñÁ ÷áùñÇÝ, ËáëùÁ Ù»ÍÇÝ£

ȳíáõÃÛáõÝ ³ñ³, ·óÇñ çáõñÁ£

 

ІДІОМАТИЧНІ ВИРАЗИ

²ãù¹ ÉáõÛë, ³ãùáí ï³É, ³Ï³ÝçÇÝ ûÕ ³Ý»É, µ³ÝÇ ï»Õ ¹Ý»É, µ³ó µ»ñ³Ý, ·ÉáõË Ñ³Ý»É, ·ÉËÇ ÁÝÏÝ»É, »ñ»ë ï³É, »ñÏáõ Ïñ³ÏÇ Ù»ç ÁÝÏÝ»É, â ³éÝ»É, â ï³É, ÃáõÕà Ùñáï»É, É»½áõ ³éÝ»É, É»½áõ ·ïÝ»É, ËáëùÁ Ù»Ï ³Ý»É, Ëáëù ·ó»É, ÍïÇ ÝÙ³Ý, ϳïáõ ¹³éݳÉ, Ïñ³ÏÝ ÁÝÏÝ»É, ѳ½³ñ ³ë»É, ÑÇÝ· Ù³ïÇ å»ë ·Çï»Ý³É, Ó»éù µ»ñ»É, Ó»éù ³éÝ»É, ÙÇ Ïïáñ ѳó, áïùÇ Ñ³Ý»É, åáãáí ëáõï,  çñÇ å»ë, çáõñ ͻͻÉ, ë»Õ³Ý µ³ó»É, ëÇñï ³Ý»É, íñ³ ѳëÝ»É, áõÅÇó ÁÝÏÝ»É, ÷áõßÁ Ù³ïÇó ѳݻÉ, ù³ñ Ïïñ»É, ùÃÇ ï³Ï, £

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 3

 

ВІРШІ

«Осінь». О. Туманян

«Річка». О. Туманян

«Перший сніг». О. Туманян

«Вірменія». П. Севак

«Джерельце». О. Туманян

 

ПІСНІ

«Дин-донг». Сл. Н. Мікаеляна, муз. Р. Амірханяна

«Пісня зірочок». Сл. Н. Мікаеляна, муз. Р. Петросяна

«Очікування весни». Сл. Н. Мікаеляна, муз. А. Лусіняна

СКОРОМОВКИ

Ö³ÛÇ ×áõïÁ Ï»ñ³í ÍïÇ ×ïÇ ÏáõïÁ£

Þ³ñ³°, ê³ñáÛÇ ßáñÇÝ ë³ñÇ ëÇñáõÝ ßáõß³Ý ß³ñÇ°ñ£

ПРИСЛІВ’Я, ПРИКАЗКИ

 • »ÍÇÝ ÉëáÕÇ áïùÁ ù³ñÇÝ ãÇ ¹ÇåãÇ£

î³ëÁ ã³÷Ç°ñ, Ù»Ï ÏïñÇ°ñ£

öáùñÇ°ó ëÏëÇñ, áñ ѳëÝ»ë Ù»ÍÇÝ£

àí ·³ñݳÝÁ ùÝÇ, ³ßݳÝÁ ɳó ÏÉÇÝÇ£

 • Ç Ó»éùáí »ñÏáõ ÓÙ»ñáõÏ ã»ë µéÝÇ£

²Ûëûñí³ ·áñÍÁ í³Õí³Ý ÙÇ° ÃáÕÝÇñ£

²Ù³éí³ ÷áõßÁ ÓÙ»éí³ ÝáõßÝ ¿£

ÂñÇ Ïïñ³ÍÁ Ïɳí³Ý³, É»½íÇ Ïïñ³ÍÁ ãÇ É³í³Ý³£

äïáõÕÁ ͳéÇó Ñ»éáõ ãÇ ÁÝÏÝÇ£

ö»ß³ÏÁ áëÏÇ ¿£

ÆÝã áñ ó³Ý»ë, ³ÛÝ ÏÑÝÓ»ë£

ºñϳÃÁ ï³ù-ï³ù Ïͻͻݣ

 

 

ІДІОМАТИЧНІ ВИРАЗИ

²ãùÇ ÉáõÛëÇ å»ë å³Ñ»É, ³Ýåáã ·¹³É, ³ÝáõÝ ¹Ý»É, ³ãù»ñÁ ãáñë ³Ý»É, ³ãùÇó ÁÝÏÝ»É, ³ãù ͳϻÉ, ³ë»Õ ·ó»Éáõ ï»Õ ãϳ, µ»ñ³ÝÁ çáõñ ³éÝ»É, µ»ñ³ÝÇó Ïïñ»É, ·»ïÇÝÁ ÙïÝ»É, ·ÉáõËÁ ÏáñóÝ»É, ·ÉáõË å³Ñ»É, É»½áõÝ Ï³å ÁÝÏÝ»É, É»½áõÝ ÏÍ»É, ËáëùÁ çáõñÁ ·ó»É, ÍÝÏÇ ·³É, ϳßÇÝ ÷ñÏ»É, Ïñ³ÏÇ ·ÇÝ áõݻݳÉ, Ïñ³ÏÇ Ñ»ï ˳ճÉ, ѳßÇíÁ Ù³ùñ»É, ÑáÝù»ñÁ ÏÇï»É, ÑáõÝÇ Ù»ç ÁÝÏÝ»É, Ó»éù Ù»ÏÝ»É, ÛáÃÁ ã³÷Çñ, Ù³ïÁ Ù³ïÇÝ ãË÷»É, Ù³ïÝ»ñÇ ³ñ³Ýùáí ݳۻÉ, Ù»Ï ÏïñÇñ, Ù»çù Ù»çùÇ ï³É, áëÏÇ Ó»éù»ñ áõݻݳÉ, áïÇÝ ï»Õ ³Ý»É, áïùÁ ù³ñÇÝ ³éÝ»É, áïùÇ ï³Ï ÁÝÏÝ»É, áïù Ù»ÏÝ»É, çñÇ ·ÇÝ áõݻݳÉ,  ï³ß³Í ù³ñÁ ·»ïÝÇÝ ãÇ Ùݳ, ù³ÙÇ ³Ý»É, ùÇÃÁ ϳ˻É, ûÓÁ µÝÇó ѳݻÉ, ûÓÇ É»½áõ£

 

 

 

 

ДОДАТОК  4

 

ВІРШІ

«Кіт і пес». О. Туманян

«Бабка і мураха». А. Хнкоян

«Вовк і ягня». А. Хнкоян

«Відкритий лист усім». О. Туманян

«Моїй рідній Вірменії». Е. Чаренц

 

 

ПІСНІ

«Новий рік». Сл. Н. Мікаеляна, муз. Р. Амірханяна

«З-під хмари…». Сл. О. Туманяна, муз. А. Тіграняна

«Візьмімося за руки, друзі». Сл. і муз. Л. Давідян

«Пісня куріпки». Обробка тексту О. Туманяна, муз. Комітаса

«Жайворонок». Сл. Р. Асатряна, муз. Е. Міграняна

 

 

ТЕАТРАЛІЗОВАНІ ВИСТАВИ

«Крапля меду»,  «Кіт і пес»,  «Кікос» ( за Ов. Туманяном),

«Збори мишей»,  «Вовк і ягня», «Бабка і мураха» (за А. Хнкояном)

 

СКОРОМОВКИ

γñ, ãϳñ, ÙÇ ·³×³× ³ñç ϳñ,

¶³×³× ³ñçÇ ³ç ³ãùÁ ãϳñ£

Òáñáõ٠ͳÕÏ³Í ËÝÓáñ»ÝÇÝ

ÊÝÓáñ ïí»ó ÑÝÓíáñÝ»ñÇÝ£

 

ПРИСЛІВ’Я, ПРИКАЗКИ

ÖÇßï ËáëùÁ ϳï³Ïáí ϳë»Ý£

ê¢ÇÝ ë³åáÝÝ ÇÝã ³ÝÇ, Ë¢ÇÝ Ëñ³ïÝ ÇÝã ³ÝÇ£

ÎáõÅ, ù»½ »Ù ³ëáõÙ, Ïáõɳ, ¹áõ ÉëÇñ£

γÃÇó µ»ñ³ÝÝ ³Ûñí»É ¿, Ù³ÍáõÝÁ ÷ã»Éáí ¿ áõïáõÙ£

ÒÙ»éÁ ÓÛáõÝ áõ½»ë, ãÇ ï³£

ʻչíáÕÁ Ó»éùÁ ÷ñ÷áõñÇÝ ¿ ·óáõÙ£

¶áñÍÁ í³ñå»ïÇó ¿ í³Ë»ÝáõÙ£

 • ³ñ¹áõ ³ãùÁ ¹áõñë ·³, ³ÝáõÝÁ ¹áõñë ã·³£

êáõï³ë³ÝÇ ïáõÝÁ Ïñ³Ï ÁÝϳí, áã áù ãѳí³ï³ó£

¶áÕÁ áñ ïÝÇó ÉÇÝÇ, »½Á »ñ¹ÇÏÇó ¹áõñë Ï·³£

سñٳݹ ·»ïÇó í³Ë»óÇñ£

öáñÓ³Í Ã³ÝÁ ³Ý÷áñÓ Ù³ÍÝÇó É³í ¿£

ІДІОМАТИЧНІ ВИРАЗИ

¶áõÛÝ ï³Éª ·áõÛÝ ³éÝ»É, »ñ»ë ïíÇÝùª ³ëï³é áõ½»ó, É»½áõÝ ùáñ ¿ ·³ÉÇë, ËáëùÁ ÏïáõñÁ ·ó»É, ËáëùÁ ß³ù³ñáí Ïïñ»É, ÍáÍñ³ÏÁ ï»ëÝ»É, Íáí ùñïÇÝù ó÷»É, Íáõé Ýëï»Ýùª ßÇï³Ï Ëáë»Ýù, ϳåÁ Ïïñ³Í, Ï»ë µ»ñ³Ý ³ë»É, ÏáÕÇ ÁÝÏÝ»É, ÏáõÅÝ áõ ÏáõÉ³Ý Ù»ÏÇ ·ÉËÇÝ Ïáïñ»É, ѳÙÁ ѳݻÉ, ÑáÉÇ å»ë åïïí»É, ÑáÝùÁ ßÇÝ»Éáõ ï»Õ ³ãùÝ ¿É ѳݻÉ, Ñáñ ·ÇÝÁ íñ³Ý ¹Ý»É, Ó»éù»ñÁ Éí³Ý³É, ׳Ý× ùß»É, ׳ßÁ »÷»É, Ù»ÏÇ ·ÉáõËÁ Éí³Ý³É, ÙÇ ³Ï³ÝçÇó Ùïݻɪ ÙÛáõëÇó ¹áõñë ·³É, ÙÇ µ³ñÓÇ Í»ñ³Ý³ù, ÙÇ Ó»éùáí »ñÏáõ ÓÙ»ñáõÏ µéÝ»É, Ûáà ë³ñÇ Ñ»ï¢áõÙ, ßáõÝ áõ ·»É ÉÇÝ»É, áã áõï»ë, áã ËÙ»ëª Ýëï»ë »ñ»ëÇÝ Ý³Û»ë, áïùÇó ·ÉáõË ã³÷»É, áïùÇ ï³ÏÁ ÷áñ»É, åáãÁ ïñáñ»É, ë³ÝÓÁ Ó·»É, ë¢ ³Õí»ë ¹³éݳÉ, ëÇñïÁ µ³ó ÉÇÝ»É, í½ÇÝ Ï³å»É, ó»ËÁ ÏáË»É áõ ѳݻÉ, ÷»ßÇ ï³Ï ÉÇÝ»É, ù³ñÁ ù³ñÇ íñ³ ãÃáÕÝ»É, ù³ñÇó ѳó ù³Ù»É, ù»ýÇÝ ù»ý ãÇ Ñ³ëÝÇ£

 

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

 1. Державний стандарт початкової освіти в Україні. – Київ: 2011.
 2. Абрамян С. Вірменська мова. Слово і мова. – Єреван: Луйс, 1978.
 3. Абрамян С. Пунктуація вірменської мови. – Єреван: Луйс, 2002.
 4. Агаджанян Х. Короткий тлумачний словник омонімів і фразеологізмів . – Єреван: Луйс, 1990.
 5. Абетка (вірменська). Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України. – Київ: 1996.
 6. Вірмено-російський словник за ред. Галастян Е. – Єреван: АН Арм ССР, 1984.
 7. Арутюнян Г. Цікава вірменська мова. – Єреван: Луйс,1975.
 8. Арутюнянц М. Вірмено-російський лінгвістичний словник. – Єреван: АРСНТО, 1963.
 9. Бедірян П. Фразеологічний тлумачний словник. – Єреван: Луйс, 1971.
 10. Гарібян А. Російсько-вірменський словник . – Єреван: АН Арм ССР, 1977.
 11. Гудзик. І. Ф. Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Мова національних меншин./ Початкова школа/. – Київ: 2002.
 12. Давтян Л., Аракелян Л., Кіракосян Г.Читаємо вдома та у дитячому садочку. Для 2-7 років. – Єреван: Зангак-97, 2009.
 13. Дарбінян М. Пунктуація сучасної вірменської мови. – Єреван: Луйс, 1990.
 14. Домашня школа. /Вірменський вісник “Наїрі”/. – Донецьк: 2002-2004.
 15. Іскандарян С. Вірменська мова. – Єреван: Луйс, 1990.
 16. Ішханян Р. 500 слів. – Єреван: ЄДУ, 1980.
 17. Катвалян В. Покажчик з орфографії і пунктуації. – Єреван: Тапан, 1992.
 18. Косян В.та ін. Посібник практичних робіт з вірменської мови . – Єреван: Луйс, 1989.
 19. Кримська колиска. Укл. М. Араджіоні та ін. – Сімферополь: ЦЄСИ, 2002.
 20. Кримське лунання. Укл. М. Араджіоні  та ін. –  Сімферополь: ЦЄСИ, 2002.
 21. Манукян А., Елоян Т. Дидактичні матеріали з вірменської мови для вчителів. 4 клас. – Єреван: Луйс, 1978.
 22. Матеріали циклу методичних семінарів «Сходження до джерел». Укл. Т. Саліста –Григорян. – Сімферополь: КВТ, 2001.
 23. Міріджанян Л. Мій Шевченко. Переклади. – Київ: 2002.
 24. Парнасян Н., Манукян Ж. Самовчитель вірменської мови. – Єреван: Луйс, 1990.
 25. Пілосян Р. Програма вірменської мови для шкіл 1 ступеня з російською або українською мовою навчання / Сходження до джерел / – Сімферополь: Борис,
 26. Майрені лезу. Посібник для вчителя. Укл. Т. Саліста-Григорян. – Сімферополь: КВТ, 2003.
 27. Саліста- Григорян Т. У Кримській оселі.1ч. Вірмени. – Сімферополь: КВТ, 1998.
 28. Саркісян В. Вірменські фразеологізми в малюнках. – Єреван: Луйс, 1989.
 29. Сеферян С., Лазарян А. Мудрість народу. – Єреван: Саак Партев, 1992.
 30. Хачатрян В. Артутік. Дитячі пісні. – Єреван: Аревик, 1998.

 

АУДІО-ВІЗУАЛЬНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ

 1. Пілосян Р., Тащян Л. П’ять уроків вірменської мови. Аудіокассета. – Сімферополь: КВТ, 1998.
 2. Збірник мультфільмів. Вірменські казки. Укл. В. Вермішян. Відеокасета. – Сімферополь: КВТ, 1998.
 3. Збірник дидактичних матеріалів до Програми вірменської мови для 1-4 класів загальноосвітніх шкіл з українською (російською) мовою навчання. Укл. Т. Саліста- Григорян. Компактдиск. (4 ч.). – Сімферополь: КВТ, 2004.
 4. Казки О. Туманяна у виконанні А.  Манукяна, С. Кочаряна. Укл.  Р. Пілосян, Л. Тащян.    Аудіокасета. – Сімферополь: КВТ, 1998.
 5. Зангак. Пісенник. Укл. К. Петросян. – Сімферополь: КВТ, 1999.

 

 

СПИСОК НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  І ДИДАКТИЧНИХ ПОСІБНИКІВ

ДЛЯ УЧНІВ

 1. Авакян В. Вірменська мова. 1 клас. – Єреван: Луйс, 1989.
 2. Авакян М. Ілюстрована граматика. 2 клас. – Єреван: 1997.
 3. Авакян В. та ін. Підручник для 3 класу. –  Єреван: Луйс, 2002.
 4. Агаян Е., Барсегян О. Вірменська мова. Підручник для 4 класу. – Єреван: Луйс, 2002.
 5. Агаян Е. Барсегян О. Вірменська мова. Підручник для 5-7 класів. – Єреван: Луйс,
 6. Арнаутян А. Буквар. Книга – зошит. –  Єреван: Шахік, 1995.
 7. Барнакян Л. Абетка. Книга для читання. – Єреван: Луйс, 1990.
 8. Варданян Р. Орфографічний словник для 1 класу. – Ужгород: 2000.
 9. Гюламірян Д., Мартіросян Л. Рідна мова. Підручник для 1 класу. – Єреван: Луйс, 2003.
 10. Гюламірян Д., Торосян К. Рідна мова. Підручник для 2 класу. – Єреван: Луйс, 2002.
 11. Кюркчян А., Тер-Григорян Л. Абетка. – Єреван: Луйс,
 12. Манукян А. Рідна мова для 2 класу. – Єреван: Луйс,
 13. Орфографічні словники вірменської мови.
 14. Зангак. Пісенник . Укладач К. Петросян. – Сімферополь: КВТ, 1999.
 15. Петросян А. Матеник.1 клас. – Єреван: Нор дпроц, 1995.
 16. Робочий зошит (пропис). Укладач Т. Саліста-Григорян, Л. Тащян. – Сімферополь: КВТ, 1998.
 17. Розрізна абетка. – Сімферополь: КВТ, 1998.
 18. Саркісян В. Зошит для пропису №1, №2. – Єреван: Макмилан Вірменія, 2001.
 19. Тер-Григорян А., Варданян А. Буквар. – Єреван: Луйс,
 20. Хачатрян В. Артутік. Дитячі пісні. – Єреван: Аревик, 1988.
 21. Шавоян А., Цамакян А. Книга для читання. 3 клас. – Єреван: Луйс,

 

 

Автори-укладачі:

 

Саліста-Григорян Тамара Азатівна

заслужений вчитель Автономної Республіки Крим, заступник голови Кримського вірменського товариства (КВТ), директор Нетрадиційної вірменської школи КВТ.

 

Вермішян Ваган Вазгенович

філолог-вірменіст, заступник голови Кримського вірменського товариства (КВТ).

 

Пілосян Рушан Койрунович

філолог-вірменіст, редактор вірменської радіоредакції ДТРК “Крим”,  голова “Асоціації  вірменських літераторів Криму”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вÚàò Ⱥ¼ìÆ Ìð²¶Æð

áõÏñ³ÇÝ»ñ»Ý (éáõë»ñ»Ý) É»½íáí áõëáõóٳٵ ѳÝñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÇ 1¨4-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ

(ß³µ³Ã³Ï³Ý 2 ųÙ)

´²ò²îð²¶Æð

гÛáó É»½íÇ Íñ³·ÇñÁ ϳ½Ùí³Í ¿ àõÏñ³ÇݳÛáõÙ ï³ññ³Ï³Ý ¢ ÙÇçݳϳñ· ÏñÃáõÃÛ³Ý ä»ï³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÇ µ³ÕϳóáõóÇã Ù³ë»ñÇó Ù»ÏǪ ÏñÃ³Ï³Ý µÝ³·³í³éÇ §È»½áõ ¢  ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõݦ µ³ÅÝÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý (20.04.2011, № 462)£

гÛáó É»½íÇ Íñ³·ÇñÁ (ï³ññ³Ï³Ý ¹³ëÁÝóó) ݳ˳ï»ëí³Í ¿ ѳÛáó (Ù³Ûñ»ÝÇ)  É»½íÇ áõëáõóÙ³Ý ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇ ¢ ËÙµ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù ·áñÍáõÙ »Ý ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ (1¨4 ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñ) ѳÝñ³ÏñÃ³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙª àõÏñ³ÇݳÛÇ Î¶ºê ݳ˳ñ³ñÇ Ññ³Ù³Ýáí ѳëï³ïí³Íª ï³ññ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ îÇå³ÛÇÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý åɳÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ£ гÛáó É»½áõÝ, áñÁ ѳÝÓݳñ³ñí³Í ¿ ³ÛÉï³ñµ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ù³ëáí áñå»ë ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý ³é³ñϳ, ݳ˳ï»ëí³Í ¿ áõÏñ³Çݳϳݪ ³½·³ÛÇÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ É»½áõÝ»ñÇ áõëáõÙݳëÇñٳٵ ¹åñáóÝ»ñÇ (¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇ, ËÙµ»ñÇ) ѳٳñ£ гßíÇ ³éÝ»Éáí ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ³½·áõÃÛ³Ùµ Ñ³Û ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÁ ëáíáñáõÙ ¿ éáõë³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõÙ (Ý³Ë ¢ ³é³ç ÔñÇÙÇ ÆÝùݳí³ñ гÝñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ), ѳÛáó É»½íÇ ³Ûë Íñ³·ÇñÁ ϳñáÕ ¿ ѳÝÓݳñ³ñí»É éáõë³ó É»½íáí áõëáõóٳٵ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª áñå»ë ³é³ñϳ ï³ñµ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ù³ëáí£ Ìñ³·ÇñÁ ϳñáÕ ¿ û·ï³·áñÍí»É ݳ¢ ѳÛÏ³Ï³Ý ³½·³ÛÇݨÙß³ÏáõóÛÇÝ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ ·áñÍáÕ Ùß³ÏáõóÏñÃ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñáõÙ ¢ ÏÇñ³ÏÝûñÛ³ ¹åñáóÝ»ñáõ٠ѳÛáó É»½íÇ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý ѳٳñ£

гÛáó É»½íÇ ï³ññ³Ï³Ý áõëáõóÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ ѳÕáñ¹³Ïó³Ï³Ý Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý Ó¢³íáñáõÙÝ ¿,  Ëáëù³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µáÉáñ ï»ë³ÏÝ»ñÇ ¢ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½íÇóª ï³ñµ»ñ Ï»Ýë³Ï³Ý Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, áñå»ë ѳÕáñ¹³ÏóÙ³Ý ÙÇçáó, ѳçáÕáõÃÛ³Ùµ û·ïí»Éáõ áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÝ ¿£ ¸ñ³Ýáí ÇëÏ ³å³ÑáííáõÙ ¿ ѳÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇÝ, ÅáÕáíñ¹Ç ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇÝ ¢ ëáíáñáõÛÃÝ»ñÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏÇó ÉÇÝ»Éáõ, ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï ß÷í»Éáõ  Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÁ, áñÝ ¿É É»½íÇ áõëáõóÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹ñ³Ï³Ý ß³ñųéÇÃÝ ¿£

²é³Ýóù³ÛÇÝ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¢³íáñáõÙÁ ݳ˳ï»ëáõÙ ¿ ÇÝãå»ë ÇÝùÝáõñáõÛÝ, ³ÛÝå»ë ¿É ½áõÛ·»ñáí ¢ ËÙµ»ñáõÙ ³ß˳ï»Éáõ áõݳÏáõÃÛáõÝ. ѳëÏ³Ý³É (ÁݹáõÝ»É) áõëáõÙÝ³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÁ, áñáᯐ (ÁݹáõÝ»É) ¹»ñ»ñÇ µ³ßËáõÙÁ, í»ñÉáõÍ»É Ï³ï³ñí³Í ³ß˳ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ¢ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝ óáõó³µ»ñ»É Ýñ³ ϳï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý Ýϳïٳٵ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃáõÙ ï³ñµ»ñ³Ï»É ÝáñÁ ¢ ³ÛÝ, ÇÝã ³ñ¹»Ý áõëáõÙݳëÇñí»É ¿£ ²ÛëåÇëÇ áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¢ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¢³íáñáõÙÝ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Ùß³ÏíáõÙ ¿ ³ñÑ»ëï³Ï³Ýáñ»Ý ëï»ÕÍí³Í É»½í³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñáõÙ É»½í³Ï³Ý ³ñ·»ÉùÇ Ñ³ÕóѳñÙ³Ý ÁÝóóùáõÙª Ù»Ãá¹³Ï³Ý ¢ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ÑݳñùÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ£

гÛáó É»½íÇ áõëáõóáõÙÁ Çñ³·áñÍíáõÙ ¿ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý »ñ»ùª Ëáë³Ïó³Ï³Ý, É»½í³Ï³Ý ¢ ëáódzÙß³ÏáõóÛÇÝ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ݣ È»½íÇ áõëáõóÙ³Ý Ýßí³Í áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ùdzëݳµ³ñ Ó¢³íáñáõÙ »Ý ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÁ£

´áí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ëáë³Ïó³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙݳϳÝÝ ¿£ гßíÇ ³éÝ»Éáí ѳÕáñ¹³ÏóÙ³Ý ³Ûɳɻ½áõ ÙÇç³í³ÛñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¢ ѳÛáó É»½íÇ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁª áõëáõóáõÙÝ ³ÝóϳóíáõÙ ¿ ѳÝÓݳñ³ñí³Í ûٳݻñáí É»½í³Ï³Ý Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý û·ÝáõÃÛ³Ùµª û·ï³·áñÍ»Éáí ѳٳå³ï³ëË³Ý É»½í³Ï³Ý ϳճå³ñÝ»ñ, ϳÛáõÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ ¢ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ£

ܳ˳ï»ëíáõÙ ¿ ëáíáñáÕÝ»ñÇ µ³Ý³íáñ ¢ ·ñ³íáñ ËáëùÇ ½³ñ·³óáõÙ ³ñ¢»É³Ñ³Û»ñ»Ý ·ñ³Ï³Ý ¢ Ëáë³Ïó³Ï³Ý É»½íáí, É»½áõÝ áñå»ë ß÷Ù³Ý, ÇÙ³óáõÃÛ³Ý, ³½¹»óáõÃÛ³Ý ÙÇçáó û·ï³·áñÍ»Éáõ áõݳÏáõÃÛ³Ý Ó¢³íáñáõÙ£ ²Ûë ϳå³ÏóáõÃÛ³Ùµ Íñ³·ÇñÁ ݳ˳ï»ëáõÙ ¿ Ëáëù³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µáÉáñ ï»ë³ÏÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙ ¢ ϳï³ñ»É³·áñÍáõÙ. áõÝÏݹñáõÙ (Éë»É¨Ñ³ëϳݳÉ), µ³Ý³íáñ Ëáëù (»ñÏËáëáõÃÛáõÝ ¢ ٻݳËáëáõÃÛáõÝ), ÁÝûñó³ÝáõÃÛáõÝ, ·ñ³íáñ Ëáëù£ гïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓíáõÙ µ³Ý³íáñ ËáëùÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁª ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ¢ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í ѳÕáñ¹³ÏóÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ£

гÛáó É»½áõÝ ÉëáÕáõÃÛ³Ùµ ÁÝϳɻÉáõ ¢ ÁÝûñó³ÝáõÃÛ³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¢³íáñÙ³Ý ßÝáñÑÇí ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ëï³Ýáõ٠ͳÝáóݳÉáõ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ, ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛ³ÝÁ, Ùß³ÏáõóÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÛ³ÝÁ, ëáíáñáõÛÃÝ»ñÇÝ, ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇÝ ¢ ųٳݳϳÏÇó Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ£ гۻñ»Ý ϳñ¹³Éáõ áõݳÏáõÃÛáõÝÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ÇÝùÝáõñáõÛÝ Í³ÝáÃ³Ý³É Ñ³Û ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý (Ù³ÝϳϳÝ) ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ·áñÍÝ³Ï³Ý ÑÇÙù ¿ ëï»ÕÍáõÙª Ù³Ûñ»ÝÇ É»½íáí ï³ñµ»ñ ÙÇçáó³éáõÙ»ñÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ ѳٳñ£

´áí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý É»½í³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ áõÕÕí³Í ¿ ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ѳۻñ»ÝÇ Ûáõñ³óÙ³ÝÁ ¢ É»½í³Ï³Ý áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¢³íáñÙ³ÝÁ£ àÕç ³ß˳ï³ÝùÁ ͳé³ÛáõÙ ¿ »ñ»Ë³Ý»ñÇ áõÕÕ³Ëáë³Ï³Ý, µ³é³ÛÇÝ, ·ñ³ýÇϳϳÝ, áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý, ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¢ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (µ³éÇ Ó¢»ñÇ Ï³½Ù³íáñáõÙ, µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ ¢ Ýñ³Ýó ϳåÁ »ñÏËáëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ áõ ï»ùëï»ñáõÙ), ÇÝãå»ë ݳ¢ óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý ÑÙïáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ£ ²ÛÝ Çñ³·áñÍíáõÙ ¿ª ѳßíÇ ³éÝ»Éáí ѳÛáó É»½íÇ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ýñ³ ³ñÙ³ï³Ï³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ áõÏñ³ÇÝ»ñ»ÝÇó ¢ éáõë»ñ»ÝÇó£ ²Ûë ³ß˳ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëáíáñáÕÝ»ñÁ ·Çï³ÏóáõÙ »Ý ïíÛ³É Íñ³·ñáí ݳ˳ï»ëí³Í É»½í³Ï³Ý »ñ¢áõÛÃÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁª µ³éÇ ÑÝãÛáõݳÛÇÝ, ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý Ó¢Á, ϳéáõóí³ÍùÝ áõ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¢ Ýñ³Ýó ϳéáõóáõÙÁ£

àÕç ù»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù³ïáõóíáõÙ ¿ ³é³Ýó ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ (»½ñ»ñÇ) û·ï³·áñÍÙ³Ý ¢ ³Ùñ³åݹíáõÙ ¿ µ³Ý³íáñ ËáëùáõÙ ÙdzÛÝ Ï³ÛáõÝ Ó¢»ñÇ µ³½Ù³ÏÇ ÏñÏÝáõÃÛ³Ý ¢ ë»ñïÙ³Ý û·ÝáõÃÛ³Ùµ, ³ÛëÇÝùݪ ·áñÍݳϳÝáñ»Ý£

´áí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ëáódzÙß³ÏáõóÛÇÝ  áõÕÕáõÃÛáõÝÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ ëáíáñáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ù³Ûñ»ÝÇ É»½íÇ ¢ ë»÷³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹Ç Ùß³ÏáõóÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃ۳ݪ áñå»ë àõÏñ³ÇݳÛÇ µ³½Ù³½· ¢ ѳٳÙß³ÏáõóÛÇÝ ï³ñ³ÍùÇ µ³ÕϳóáõóÇã Ù³ë»ñÇó Ù»ÏÇ  Ýϳïٳٵ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛ³Ý Ó¢³íáñÙ³ÝÁ£

´áí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ëáódzÙß³ÏáõóÛÇÝ  áõÕÕáõÃÛáõÝÁ Ïáãí³Í ¿.

¨ Ýå³ëï»É ѳۻñÇ ³½·³ÛÇݨÙß³ÏáõóÛÇÝ ÇÝùݳïÇåáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ ¢ Ýñ³Ýó ÇÝï»·ñ³óÙ³ÝÁ áõÏñ³ÇÝ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç,

¨ Ó¢³íáñ»É ëáíáñáÕÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ÇÝùݳ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¢ µ³ñáÛ³Ï³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÁ ë»÷³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹Ç ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ,

¨ ³ç³Ïó»É ³ÝÓÇ Ùï³íáñ, µ³ñá۳ϳÝ, ³½·³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ,

¨ å³Ñå³Ý»É Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÝ Çñ ¢ ë»ñáõݹݻñÇ Ñ³Ù³ñ,

¨ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ ³é³ç³óÝ»É Çñ ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙ³Ï³Ý ³ÝóÛ³ÉÇ, Ùß³ÏáõóÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý, Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñÇ ¢ µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ,

¨ ѳñ·³Ýù ¹³ëïdzñ³Ï»É ٻͳѳë³ÏÝ»ñÇ, ³½·³ÛÇÝ ëáíáñáõÛÃÝ»ñÇ ¢ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ, ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý µ³ñáÛ³ËáëáõÃÛ³Ý Ýϳïٳٵ,

¨ ¹Ûáõñ³óÝ»É Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÙÝ ÇÝãå»ë àõÏñ³ÇݳÛáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙª г۳ëï³ÝáõÙ ¢ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñáõÙ ³åñáÕ Ñ³Ûñ»Ý³­ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï,

¨ ëï»ÕÍ»É É»½í³Ï³Ý ÑÇÙùª ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ïáÝ»ñÇ, ÍÇë³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÛÉ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ³ÝóϳóÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¢ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ,

¨ ¹³ëïdzñ³Ï»É ѳݹáõñÅáÕ³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝù áõÏñ³ÇÝ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹Ç ¢ àõñ³ÇݳÛáõÙ ³åñáÕ ³ÛÉ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ ¢ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ,

¨ ë»ñÙ³Ý»É ë»ñ µÝáõÃÛ³Ý Ýϳïٳٵª Ýñ³ áÕç µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ùµ ѳݹ»ñÓ, ÇÝãÁ ·»Õ³·Çï³Ï³Ý ¢ µ³ñáÛ³Ï³Ý ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³ñ¢áñ ·áñ­ÍáÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿£

´áí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ëáódzÙß³ÏáõóÛÇÝ  áõÕÕáõÃÛáõÝÁ Ïáãí³Í ¿ áõŻճóÝ»É áõëáõóÙ³Ý ·áñÍݳϳÝáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³ áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝÁ ÏÛ³ÝùÇ Çñ³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÇÝ, áñáÝó ÉáõÍáõÙÁ ß³ï ¹»åù»ñáõÙ  ϳËí³Í ¿ É»½íÇ Ñ³çáÕ û·ï³·áñÍáõÙÇó£ ²Ûë Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ ѳٳñ Íñ³·ñáõÙ Çñ³·áñÍí»É ¿ ûٳݻñÇ, »ñÏËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ¹³ñÓí³ÍùÝ»ñÇ, µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, »ñ·»ñÇ, ³é³ÍÝ»ñÇ ¢ ³ë³óí³ÍùÝ»ñÇ, ѳÙñ³Ýù³Ë³Õ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ, áñáÝóáõÙ ³ñï³óáÉí³Í »Ý Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ÝÛáõÃ³Ï³Ý ¢ Ñá·¢áñ ÏÛ³ÝùÇ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£

²Ûë ¹³ëÁÝóóÁ ϳéáõóí³Í ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¹³ëÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙª µ³Ý³íáñ ËáëùÇ, ÁÝûñó³ÝáõÃÛ³Ý ¢ ·ñ³íáñ ËáëùÇ ÇÝï»·ñ³óí³Í áõëáõóÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³£ ¸³ëÁÝóóÁ µÝáñáßíáõÙ ¿ Ëáëù³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µáÉáñ ï»ë³ÏÝ»ñÇÝ áõÕÕí³Í ÷áËϳå³Ïóí³Í ³ß˳ï³Ýùáí£ Ð³Ûáó É»½íÇ áõëáõóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ÁݹѳÝáõñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ (ϳ½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý, ѳٳ׳ݳãáճϳÝ, ÑëÏáճϳÝ-·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý), áñáÝù ÑÇÙݳϳÝáõÙ Ó¢³íáñíáõÙ »Ý áõëáõóÙ³Ý É»½íÇ (áõÏñ³ÇÝ»ñ»Ý, éáõë»ñ»Ý) ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý ·áñÍÁÝóóáõÙ£

àõëáõÙÝ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ µ³ßËáõÙÁ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ëáë³Ïó³Ï³Ý ¢ É»½í³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¢ Íñ³·ñáõÙ Çñ³·áñÍíáõÙ ¿ Ñ»ï¢Û³É Ï»ñåª

¨ áõÏñ³ÇÝ»ñ»Ý É»½íáí áõëáõóÙ³Ý ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ ¹åñáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ųٻñÇ ÁݹѳÝáõñ ù³Ý³ÏÇó (105 ų٠³Ûɳï³ñµ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ù³ë) ѳÝí³Í ¿ å³Ñ»ëï³ÛÇÝ 4 ųÙ, áñÁ ÃáÕÝí³Í ¿ áõëáõóãÇ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³ÝÁ, 4 ų٠ݳ˳ï»ëí³Í ¿ ÏñÏÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ (2-³Ï³Ý ų٠áõëáõÙݳϳݠ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ)£ Øݳó³Í ųٳù³Ý³ÏÁª 97 ųÙ, Ùáï³íáñ³å»ë ѳí³ë³ñ³ã³÷ µ³ßËí³Í ¿ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ëáë³Ïó³Ï³Ý ¢ É»½í³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¢.

¨ éáõë»ñ»Ý É»½íáí áõëáõóÙ³Ý ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ ¹åñáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ųٻñÇ ÁݹѳÝáõñ ù³Ý³ÏÇó (70 ų٠³Ûɳï³ñµ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ù³ë) ѳÝí³Í ¿ å³Ñ»ëï³ÛÇÝ 4 ųÙ, áñÁ ÃáÕÝí³Í ¿ áõëáõóãÇ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³ÝÁ, 2 ų٠ݳ˳ï»ëí³Í ¿ ÏñÏÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ (1-³Ï³Ý ų٠Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ)£ Øݳó³Í ųٳù³Ý³ÏÁª 64 ųÙ, Ùáï³íáñ³å»ë ѳí³ë³ñ³ã³÷ µ³ßËí³Í ¿ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ëáë³Ïó³Ï³Ý ¢ É»½í³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇ碣

Ìñ³·ÇñÁ ϳ½Ùí³Í ¿ Ñ»ï¢Û³É µ³ÅÇÝÝ»ñÇóª §Êáë³Ïó³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõݦ, §È»½í³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõݦ, §Ð³í»Éí³Í¦, §¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ó³ÝÏ áõëáõóãÇ Ñ³Ù³ñ¦, §àõëáõóÙ³Ý Ó³Ûݳï»ëáÕ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ¦, §àõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¢ ¹Ç¹³ÏïÇÏ Ó»éݳñÏÝ»ñÇ ó³ÝÏ ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ¦£

 

Êáë³Ïó³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝ

            гÛáó É»½íÇ áõëáõóÙ³Ý Ù»ç Ý»ñϳ۳óí³Í »Ý Ëáëù³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µáÉáñ ï»ë³ÏÝ»ñÁª áõÝÏݹñáõÙ, Ëáëù (»ñÏËáëáõÃÛáõÝ ¢ ٻݳËáëáõÃÛáõÝ), ÁÝûñó³ÝáõÃÛáõÝ (µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ ¢ ÙïùáõÙ), ·ñ³íáñ Ëáëù (ß³ñ³¹ñáõÃÛáõÝ, í»ñ³å³ïÙáõÙ, óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ)ª áõÕÕí³Í ÏÇñ³é³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ëáëù³ÛÇÝ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¢³íáñÙ³ÝÁ£ гïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓíáõÙ µ³Ý³íáñ »ñÏËáëáõÃÛ³ÝÁ ¢ ٻݳËáëáõÃÛ³ÝÁª ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ¢ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í ѳÕáñ¹³ÏóÙ³Ý ·áñÍÁÝóóáõÙ£

Êáëù³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÝ»ñÇ áõëáõóáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ µ³é³ÛÇÝ ¢ ï³ññ³Ï³Ý ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¢³íáñÙ³Ý, É»½í³Ï³Ý ϳճå³ñÝ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³Ý ÙÇçáóáí£ ²Ûë µáÉáñÁ ËÙµ³íáñí³Í ¿ ó³Íñ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³é³í»É Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ, ³ÝÑñ³Å»ßï ¢ ѳë³Ý»ÉÇ  ûٳݻñÇ Ù»ç (§ÀÝï³ÝÇù¦, §²ß³Ï»ñïÁ ¹åñáóáõÙ¦, §ø³ÛÉáõÙ »Ýù, »ñâ»ÏáõÙ¦, §ê»Õ³ÝÇ ßáõñç¦, §î³ñí³ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ¦, §àõÏñ³Çݳ¦, §Ð³Û³ëï³Ý¦, ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ïáÝ»ñÇÝ ÝíÇñí³Í ûٳݻñ ¢ ³ÛÉÝ)£ àõëáõóÙ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñí³ Íñ³·ñÇ ëϽµáõÙ ïñíáõÙ ¿ ѳٳå³ï³ëË³Ý Ã»Ù³Ý»ñÇ ó³ÝÏÁ£

 

 1. àõÝÏݹñáõÙ

àõÝÏݹñÙ³Ý áõëáõóáõÙÁ ݳ˳ï»ëáõÙ ¿ ѳۻñ»ÝÁ ϻݹ³ÝÇ Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý Ï³Ù áõÝÏݹñí³Í Ó³Ûݳ·ñáõÃÛ³Ý Ó¢áí ÉëáÕáõÃÛ³Ùµ ÁÝϳɻÉáõ áõݳÏáõÃÛáõÝ£ àõÝÏݹñíáÕ É»½í³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ, É»½í³Ï³Ý ϳ½ÙÁ, áõÝÏݹñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, ÑÝãÙ³Ý ï¢áÕáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ѳÙÁÝÏÝ»Ý Íñ³·ñáí ݳ˳ï»ëí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, ѳßíÇ ³éÝ»Ý ëáíáñáÕÝ»ñÇ ï³ñÇù³ÛÇÝ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¢ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½íÇ ÇÙ³óáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ (ͳí³É ¢ µ³ñ¹áõÃÛ³Ý ³ëïÇ׳Ý)£ ä³ñ½»óí³Í ï»ùëï»ñÇ µ³é³å³ß³ñÁ å»ïù ¿ ÑÇÙݳϳÝáõ٠ѳٳå³ï³ë˳ÝÇ áõëÙ³Ý áÕç ßñç³ÝáõÙ ³é³ç³¹ñí³Í áõ Ùß³Ïí³Í  É»½í³Ï³Ý ÝÛáõÃÇÝ, Ýßí³Í ûٳïÇϳÛÇÝ, ÇÝãå»ë ݳ¢ Ý»ñ³éÇ áñáß³ÏÇ ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ Ýáñ µ³é»ñ, áñáÝù ïñíáõÙ »Ý ï»ùëïÇÝ ÏÇó µ³é³ñ³ÝáõÙ£ êáíáñáÕÝ»ñÁ Ó»éù »Ý µ»ñáõÙ áã µ³ñ¹, å³ñ½»óí³Í ï»ùëïÁ áõß³¹Çñ Éë»Éáõ, ÁÙµéÝ»Éáõ, Ùï³å³Ñ»Éáõ ¢ ¹ñ³Ýù ½³ñ·³óÝ»Éáõ áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñ (ÑÝãÙ³Ý ï¢áÕáõÃÛáõÝÁ ÙÇÝ㢠2 ñá廪 ³é³çÇÝ ¹³ë³ñ³ÝÇ í»ñçáõÙ ¢ ÙÇÝ㢠5 ñá廪 ãáññáñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ í»ñçáõÙ)£ ÐÇÙݳϳÝáõÙ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ  Ï»ÝïñáݳóíáõÙ ¿ ï»ùëïÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ÁÝϳɻÉÙ³Ý íñ³£ àõÏݹñÙ³Ý áõëáõóÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ Çñ³·áñÍí³Í ¿ ѳٳñíáõÙ, »Ã» ³ß³Ï»ñïÁ ѳëϳÝáõÙ ¿ áõÝÏݹñ³ÍÇ ÙÇïùÁ ¢ ϳñáÕ ¿ µ³Å³Ý»É Ëáëù³ÛÇÝ ÑáëùÁ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ Ù³ë»ñǪ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¢ ³é³ÝÓÇÝ µ³é»ñÇ£ гßíÇ ³éÝ»Éáí ѳÛáó É»½íÇ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁª áõÝÏݹñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ ³é³ç³ñÏíáõÙ »Ý áã ÙdzÛÝ ·ñ³Ï³Ý É»½íÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ÉÇáíÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáÕ ã³÷áñáßÇã ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³ÛÉ¢, áñáß ¹»åù»ñáõÙ, Ý»ñϳ۳óíáõÙ »Ý ¹ñ³Ýóª Ëáë³Ïó³Ï³Ý É»½íáõÙ ÁݹáõÝí³Í ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ£

 

 1. Êáëù

            ´³Ý³íáñ ËáëùÇ ½³ñ·³óáõÙÁ áõÏñ³ÇÝ»ñ»Ý (éáõë»ñ»Ý) É»½íáí áõëáõóÙ³Ý ¹åñáóÝ»ñÇ 1¨4 ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáõ٠ѳÛáó É»½íÇ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý ·É˳íáñ ËݹÇñÝ ¿£ àõëáõóáõÙÁ ï³ñíáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏí³Í ûٳݻñáí É»½í³Ï³Ý Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ û·ÝáõÃÛ³Ùµª û·ï³·áñÍ»Éáí ѳٳå³ï³ëË³Ý É»½í³Ï³Ý ϳճå³ñÝ»ñ, ϳÛáõÝ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñª »ñÏËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¢ ٻݳËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ëùáí£

ºñÏËáëáõÃÛ³Ý áõëáõóáõÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ ³é³ç³¹ñí³Í ÏáÝÏñ»ï Çñ³¹ñáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ Ëáëù³ÛÇÝ ÷áË·áñͳÏóáõÃÛáõÝ ëáíáñ»óÝ»ÉÝ ¿£ ÀݹëÙÇÝ, ½·³ÉÇ ¹»ñ ¿ ѳïϳóíáõÙ ëÛáõÅ»ï³ÛÇÝ ¹»ñ³Ë³Õ»ñÇÝ£ ø³é³ÙÛ³ áõëáõóÙ³Ý í»ñçáõÙ Ó¢³íáñíáõÙ »Ý Ñ»ï¢Û³É áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁª

¨ ³ñÓ³·³Ýù»É ½ñáõó³ÏóÇ é»åÉÇÏÝ»ñÇÝ, å³ï³ëË³Ý»É Ñ³ñó»ñÇÝ.

¨ Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ËÃ³Ý»É å³ñ½ ³éûñÛ³ ËáëùÇ Ù³Ï³ñ¹³Ï áõÝ»óáÕ é»åÉÇϨ³ñÓ³·³ÝùÝ»ñáí, ѳݹÇå³Ï³ó ѳñó»ñáí.

¨ ϳ½Ù»É å³ñ½ »ñÏËáëáõÃÛáõÝÝ»ñª ѳßíÇ ³éÝ»Éáí ß÷Ù³Ý Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ¢ ѳÕáñ¹³Ïó³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÁ.

¨ å³Ñå³Ý»É Ëáëù³ÛÇÝ ù³Õ³ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ó¢»ñÁ, ³½·³ÛÇÝ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¢ áõñÇß É»½áõÝ»ñÇ ¢ Ùß³ÏáõÛÃÇ ÏñáÕÝ»ñÇ Ñ»ï í³ñí»óáÕáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ£

ºñÏËáëáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÁ áõëáõÙݳëÇñí³Í ûٳݻñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ëï³Ý¹³ñï é»åÉÇÏÝ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³Ý ¢ ÏÇñ³éÙ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ ¿£

 • »Ý³ËáëáõÃÛ³Ý áõëáõóáõÙÁ Çñ³óíáõÙ ¿ Ëáëù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ Ó¢»ñáíª Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝ, í»ñ³å³ïÙáõÙ, »ñ¢áõÛÃÇ (Çñ³¹ñáõÃÛ³Ý) å³ñ½ ·Ý³Ñ³ïáõÙ, ϳñ× ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ£

ø³é³ÙÛ³ ¹³ëÁÝóóÇ í»ñçáõ٠ٻݳËáëáõÃÛ³Ý áõëáõóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ

¨ ϳ½ÙáõÙ »Ý å³ñ½ ٻݳËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ ³é³ç³¹ñí³Í ûٳÛáí,

¨ ³ñï³ë³ÝáõÙ »Ý ßáõï³ë»ÉáõÏÝ»ñ, ѳÙñ³Ýù³Ë³Õ»ñ, ³é³ÍÝ»ñ ¢ ³ë³óí³ÍùÝ»ñª ¹Ý»Éáí ¹ñ³Ýù ³ÝÑñ³Å»ßï ѳٳï»ùëïÇ Ù»ç,

¨ ³Ý·Çñ ³ñï³ë³ÝáõÙ »Ý Ù³ÝÏ³Ï³Ý µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, , ÷áùñÇÏ Ñ³ïí³ÍÝ»ñ å³ñ½»óí³Í ï»ùëï»ñÇó ¢ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ϳï³ñáõÙ »Ý »ñ·»ñ£

гÝÓݳñ³ñí³Í ûٳÛáí ϳ٠Çñ³¹ñáõÃÛ³Ùµ ٻݳËáëáõÃÛáõÝ Ï³½Ù»Éáõ áõݳÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ ã³÷³ÝÇßÁ µ³Ý³íáñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ ¿ (4 ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÇó áã å³Ï³ëª ³é³çÇÝ ¹³ë³ñ³ÝÇ í»ñçáõÙ ¢ 10 ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÇó áã å³Ï³ëª ãáññáñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ í»ñçáõÙ)£

ÊáëùÇ áõëáõóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ݳ¢ ³ÛÝ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ³ß³Ï»ñïÝ»ñÝ ëï³ó»É »Ý áõëáõóÙ³Ý É»½íÇ (áõÏñ³ÇÝ»ñ»Ý, éáõë»ñ»Ý) ¹³ë»ñÇÝ£

 

 

 1. ÀÝûñó³ÝáõÃÛáõÝ

            ÀÝûñó³ÝáõÃÛ³Ý Ý³ËÝ³Ï³Ý áõëáõóáõÙÝ áõÕÕí³Í ¿ ³ÛÉ ³Ûµáõµ»ÝÝ»ñÇó, ³Û¹ ÃíáõÙª áõëáõóÙ³Ý É»½íÇó ³ñÙ³ï³å»ë ï³ñµ»ñíáÕ ï³é»ñÇ ¢ ϻﳹñáõÃÛ³Ý Ýß³ÝÝ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³ÝÁ£ ²é³çÇÝ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ Ó¢³íáñíáõÙ »Ý µ³é»ñÝ áõ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳÛáó É»½íÇ áõÕÕ³Ëáë³Ï³Ý ÝáñٳݻñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³ñ¹³Éáõ áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ï³é³¹³ñ³ÝÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ£ ÀÝûñó³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ùß³ÏíáõÙ »Ý 2¨4-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ£ ÀÝûñó³ÝáõÃÛ³Ý ¢ µ³Ý³íáñ ËáëùÇ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¢³íáñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ùß³ÏíáõÙ »Ý ëáíáñáÕÝ»ñÇ áõÕÕ³Ëáë³Ï³Ý áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ àñáßíáõÙ »Ý µ³éÇ ß»ßï³¹ñáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÇ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÝã»ñ³Ý·Á£ Øß³ÏíáõÙ ¿ Ó³ÛݳíáñÝ»ñÇ ¢ µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇ, »ñÏÑÝãÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³µ»ñáõÃÛáõÝÁ£ ÀÝûñó³ÝáõÃÛ³Ý áõëáõóÙ³Ý ÁÝóóùáõ٠ϳ½Ù³íáñíáõÙ ¿ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ×Çßï, ·Çï³Ïó³µ³ñ ¢ ³ñï³Ñ³ÛïÇã µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ Ï³ñ¹³Éáõ áõݳÏáõÃÛáõÝÁª ѳßíÇ ³éÝ»Éáí ϻﳹñáõÃÛ³Ý Ýß³ÝÝ»ñÁ£ Ò¢³íáñíáõÙ ¿ ݳ¢ ÙïùáõÙ ÁÝûñó»Éáõ, ϳñ¹³ó³ÍÝ ÁÙµéÝ»Éáõ áõݳÏáõÃÛáõݪ ³å³Ñáí»Éáí ѳۻñ»ÝÇ µ³é³å³ß³ñÇ ³ÏïÇí Ûáõñ³óáõÙÁ ¢ µ³Ý³íáñ ß³Õϳåí³Í ËáëùÇ ½³ñ·³óáõÙÁ£ ÀÝûñó³ÝáõÃÛ³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ùñ³åݹ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí áõëáõóÇãÁ ϳñáÕ ¿ û·ï³·áñÍ»É ¹»ñ»ñáí ÁÝûñó³ÝáõÃÛáõÝÁ, ï»ùëïÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ÝϳñÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ ¢ ³ÛÉÝ£

î»ùëï»ñÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ áõëáõóÇãÁ ϳ٠¹ñ³Ýù ÁÝïñíáõÙ »Ý å³ñ½»óí³Í Ù³ÝÏ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇóª ѳßíÇ ³éÝ»Éáí Ýñ³Ýó Ñ»ï³ùñùñ³ß³ñÅáõÃÛáõÝÝ áõ Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÁª ï³ñÇù³ÛÇÝ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¢ É»½íÇ ÇÙ³óáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ݣ

àõëáõÙÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ³ÛÝù³Ý Ñ»ï³ùñùÇñ ÉÇÝÇ, áñ ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ùáï ó³ÝÏáõÃÛáõÝ ³é³ç³Ý³ ß³ñáõÝ³Ï»É ¢ ³í³ñï»É ïíÛ³É ï»ùëïÇ ÁÝûñóáõÙÁ£

ÀÝûñó³ÝáõÃÛáõÝÝ Çñ³·áñÍíáõÙ ¿ ³é³Ýó µ³é³ñ³ÝÇ Ï³Ù ¿É ï»ùëïÇÝ ÏÇó µ³é³ñ³ÝÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ£ ³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ó¢³íáñíáõÙ »Ý  3¨4-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ï»ùëï³ÛÇÝ ÝÛáõÃÇ Ñ»ï ³ß˳ï»Éáõ ÁÝóóùáõÙ£ ú·ï³·áñÍíáõÙ »Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý µ³Ý³íáñ ¢ ·ñ³íáñ Ó¢»ñÁ£ ºññáñ¹ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ Ñݳñ³íáñ ¿, ÇëÏ ãáññáñ¹ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ ó³ÝϳÉÇ ¿ »ñÏÉ»½íÛ³Ý (»é³É»½íÛ³Ý) ¹åñáó³Ï³Ý µ³é³ñ³ÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ£

ÀÝûñó³ÝáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÝ »Ýª ·Çï³Ïóí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ³ñï³Ñ³Ûïã³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÁÝûñóÙ³Ý ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ, ÁÝûñóí³ÍÇ ÷³ëï³óÇ ÇÙ³ëïÁ Ùï³å³Ñ»Éáõ áõݳÏáõÃÛáõÝÁ, ûٳÛÇ ¢ ÁÝûñóí³ÍÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÇÙ³ëïÇ áñáßáõÙÁ£

ÀÝûñó³ÝáõÃÛ³Ý áõëáõóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ݳ¢ áõëáõóٳݠ É»½íÇ (áõÏñ³ÇÝ»ñ»Ý, éáõë»ñ»Ý) ëï³óí³Í ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£

 

 1. ¶ñ³íáñ Ëáëù

            ²é³çÇÝ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ Ó¢³íáñíáõÙ »Ý ï³é³¹³ñ³ÝÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ µ³é»ñ ¢ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳ½Ù»Éáõ áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ ºñÏñáñ¹ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ ·ñ³íáñ ËáëùÇ áõëáõóáõÙÝ ëÏëíáõÙ ¿ ѳۻñ»ÝÇ ³Ûµáõµ»ÝÇ ï³é»ñÇ ·ñáõÃÛáõÝÇó, áñáÝù ³ñÙ³ï³å»ë ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý ÏÇñÇÉÇó³ÛÇó ¢ É³ïÇÝ³Ï³Ý ³Ûµáõµ»ÝÇó£ î³ñµ»ñ »Ý ݳ¢ ϻﳹñáõÃÛ³Ý Ýß³ÝÝ»ñÁ£ гۻñ»Ý ï³é»ñÇ µ³ñ¹ ·ñ³ýÇϳÛÇ áõëáõóÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ »Ýó¹ñíáõÙ ¿ û·ï³·áñÍ»É ï³é³¹³ñ³Ý ¢ ¹Ç¹³ÏïÇÏ ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñ. ù³ñï»ñ, åɳϳïÝ»ñ, í³Û»Éã³·ñáõÃÛ³Ý ï»ïñ»ñ, ѳٳϳñ·ã³ÛÇÝ Ù»ù»Ý³·ñáõÙ, ï³é»ñÇ óáõó³¹ñáõÙ Å»ëï»ñáí, ¹ñ³Ýó å³ïñ³ëïáõÙ Ó»éùÇ ï³Ï »Õ³Í ÝÛáõûñÇó (åɳëïÇÉÇÝ, ϳí, Ù»ï³Õ³É³ñ, ÷³ÛïÇÏÝ»ñ, ëñí³ñ³ÃáõÕÃ, ÃáõÕà ¢ ³ÛÉÝ)£ î³é»ñÇ ·ñáõÃÛ³Ý Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Ñ»ñóϳÝáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ Ýñ³Ýó ·ñ³ýÇϳÛÇ µ³ñ¹³óÙ³Ý íñ³£ ¶ñáõÃÛ³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ùß³ÏíáõÙ »Ý áõëáõóÙ³Ý ³é³çÇÝ »ñÏáõ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ£

ºññáñ¹ ¢ ãáññáñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ Ùß³ÏíáõÙ »Ý ·ñáõÃÛ³Ý ï»ËÝÇϳÝ, áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ·ñ³íáñ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ó¢³íáñÙ³Ý ÏáõÉïáõñ³Ý, û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ݳ¢ ³ÛÝ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ó»éù »Ý µ»ñí»É áõëáõóÙ³Ý É»½íÇ (áõÏñ³ÇÝ»ñ»Ý, éáõë»ñ»Ý) ¹³ë»ñÇÝ£

¶ñáõÃÛ³Ý áõëáõóáõÙÁ å»ïù ¿ áõÕÕí³Í ÉÇÝÇ ¹³ëÁÝóóÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÇݪ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ùïù»ñ, ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ½·³óÙáõÝùÝ»ñ ÷á˳Ýó»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ѳÕáñ¹³Ïó³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¢³íáñÙ³ÝÁ£ ²Û¹ ÇëÏ å³ï׳éáí ϳñ¢áñ ¿ û·ï³·áñÍ»É áã ÙdzÛÝ í»ñ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ï»ë³ÏÇ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ, ³ÛÉ¢ª ëï»Õͳ·áñͳϳÝ. ÷á˳¹ñáõÃÛáõÝ, ßÝáñѳíáñ³Ýù, ·ñáõÃÛáõÝ, ÷áùñÇÏ ß³ñ³¹ñáõÃÛáõÝ, å³ñ½³·áõÛÝ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¢ ³ÛÉÝ£

¶ñ»Éáõ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ ¹³ëÁÝóóÇ í»ñçáõÙ Ñ»ï¢Û³ÉÝ »Ýª ï»ùëïÝ ³ñï³·ñ»Éáõ, ÑÇßáÕáõÃÛ³Ùµ ·ñ»Éáõ ¢ ·ñ³ÍÁ ëïáõ·»Éáõ, ï»ùëïÁ ·ñ³íáñ í»ñ³å³ïÙ»Éáõ (÷á˳¹ñáõÃÛáõÝ), ûɳ¹ñáõÃÛáõÝ ¢ ÇÝùݳûɳ¹ñáõÃÛáõÝ ·ñ»Éáõ, ÷áùñÇÏ ß³ñ³¹ñáõÃÛáõÝ Ï³½Ù»Éáõ, ßÝáñѳíáñ³Ï³Ý ï»ùëï»ñÇ ¢ ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½ÙÙ³Ý áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£

ÐëÏáÕáõÃÛáõÝÁ áñáßÇã µÝáõÛà áõÝÇ, ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ ³ÝóϳóíáõÙ ¿ µ³Ý³íáñ, µ³é³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí£

 

È»½í³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝ 

            ´áí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý É»½í³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÁ µ³Õϳó³Í ¿ Ñ»ï¢Û³É µ³ÅÇÝÝ»ñÇóª §ÐÝãÛáõÝÝ»ñ ¢ ï³é»ñ¦, §î»ùëï£ Ü³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝ£ ´³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝ ¢ µ³é¦, §²é³ÝÓÇÝ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý Ó¢»ñ¦£ ²é³çÇÝ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ §î»ùëï¦ »Ýóµ³ÅÇÝÁ, ÇëÏ ãáññáñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ¹³ëÁÝóóÁ Éñ³óí³Í ¿ §àõÕÕ³·ñáõÃÛáõݦ µ³ÅÝáí£

î³ññ³Ï³Ý ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ëáíáñáÕÝ»ñÝ ëï³ÝáõÙ »Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñ ѳÛáó É»½íÇ Ù³ëÇݪ áñå»ë ѳÕáñ¹³ÏóÙ³Ý, ÇÙ³óáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÇ, ͳÝáóÝáõÙ »Ý Ñݹ»íñáå³Ï³Ý É»½í³ÁÝï³ÝÇùáõÙ Ýñ³ áõÝ»ó³Í ï»ÕÇÝ£ Àݹ·ÍíáõÙ ¿ ѳÛáó É»½íÇ ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¢ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áõÏñ³ÇÝ»ñ»ÝÇó ¢ éáõë»ñ»ÝÇó£ È»½í³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝáõÙ áÕç ³ß˳ï³ÝùÝ áõÕÕí³Í ¿ ÑÝãÛáõݳµ³Ý³Ï³Ý, áõÕÕ³Ëáë³Ï³Ý, µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý, áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¢ áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¢³íáñÙ³ÝÁ£

¸åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ ٳϳñ¹³ÏÝ»ñÇ É»½í³Ï³Ý ÙdzíáñÝ»ñÇ Ó¢³íáñÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ³ß˳ï³ÝùÁª ëÏë³Í ÑÝãÛáõÝÝ»ñÇó ¢ í»ñç³óñ³Í ³ÙµáÕç³Ï³Ý ï»ùëï»ñáí, ³Ùñ³åݹí³Í µ³é³·Çï³Ï³Ý ¢ ï³ññ³Ï³Ý ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñáí, »ÝóñÏíáõÙ ¿ ¹³ëÁÝóóÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÇݪ ëáíáñáÕÝ»ñÇ ËáëùÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ£

ø»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ áõëáõóáõÙÁ ÇÝùݳÝå³ï³Ï ã¿£ àñå»ë ÑÇÙù í»ñóíáõÙ »Ý áõëáõóÙ³Ý É»½íÇ (áõÏñ³ÇÝ»ñ»Ý, éáõë»ñ»Ý) ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ£ ²é³ÝÓÇÝ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý Ó¢»ñÁ ͳé³ÛáõÙ »Ý É»½íÇ áõëáõóÙ³Ý ³ñ¹Ûáõݳí»ïáõÃÛ³ÝÁ ¢  ³Ùñ³åݹíáõÙ »Ý ÙdzÛÝ Ëáëùáõ٠ϳÛáõÝ Ó¢»ñÇ µ³½Ù³ÏÇ ÏñÏÝáõÃÛ³Ý ¢ ë»ñïÙ³Ý û·ÝáõÃÛ³Ùµ, ³ÛëÇÝùݪ ·áñÍݳϳÝáñ»Ý£

È»½í³Ï³Ý áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¢³íáñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÝ »Ýª É»½í³Ï³Ý ÙdzíáñÝ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³Ý ¢ ³ñï³µ»ñÙ³Ý ×ßïáõÃÛáõÝÁ, É»½í³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ µ³Ý³íáñ ¢ ·ñ³íáñ ËáëùáõÙ£

 

ÐÝãÛáõÝÝ»ñ ¢ ï³é»ñ

            ÐÝãÛáõݳµ³Ý³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ùß³ÏíáõÙ »Ý ѳÛáó É»½íÇ ³Ûµáõµ»ÝÇ áõëáõóÙ³Ý ·áñÍÁÝóóáõÙ£ ²é³çÇÝ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ Ó¢³íáñíáõÙ »Ý ѳÛáó É»½íÇ ³Ûµáõµ»ÝÇ ï³é»ñÇ ½³Ý³½³ÝÙ³Ý ¢ ï³é³¹³ñ³ÝÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ (Áëï áõëáõóãÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Í ÝÙáõßÇ) µ³é»ñ áõ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳ½Ù»Éáõ áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ î³é»ñÁ Ý»ñÙáõÍíáõÙ »Ý ³Ûµµ»Ý³Ï³Ý ϳñ·áíª É»½íÇ áõëáõóÙ³Ý ³ñ³·³óí³Í Ù»Ãá¹Ý»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ¹»åùáõÙ£ àõëáõóÇãÁ ϳñáÕ ¿ Çñ ѳۻóáÕáõÃÛ³Ùµ û·ï³·áñÍ»É ³Ûµáõµ»ÝÇ áõëáõóÙ³Ý ³ÛÉ ÷áñÓ³ñÏí³Í ³ñ¹Ûáõݳí»ï Ù»Ãá¹Ý»ñ£

²é³ÝÓݳѳïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓíáõÙ ³ÛÝ ÑÝãÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³µ»ñÙ³ÝÁ, áñáÝù ѳïáõÏ ã»Ý áõëáõóÙ³Ý É»½íÇÝ (áõÏñ³ÇÝ»ñ»Ý, éáõë»ñ»Ý), µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇ »é³ß³ñ ѳٳϳñ·ÇÝ, Ó³ÛݳíáñÝ»ñÇ ¢ µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇ ÑÝãÛáõݳ÷áËáõÃÛ³ÝÁ, »ñÏÑÝãÛáõÝÝ»ñÇݪ ѳßíÇ ³éÝ»Éáí ѳÛáó É»½íÇ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ ÐÝãÛáõݳï³é³ÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ϳï³ñíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ãáññáñ¹ ¹³ë³ñ³ÝáõÙª µ³Ý³íáñ Ó¢áí£

 

àõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝ  

            àõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ý áõëáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù »Ý ͳé³ÛáõÙ 1¨3-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ëï³ó³Í ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ¢ áõÕÕ³Ëáë³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ àõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¢³íáñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ ¹³ñÓíáõÙ ¿ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ¢ ϻﳹñ³Ï³Ý ëñ³ï»ëáõÃÛ³ÝÁ, ·ñáõÃÛ³Ý ¢ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý áã ÉñÇí ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÃÛáõÝÁ Ýϳï»Éáõ áõݳÏáõÃÛ³ÝÁ, ³é³í»É ·áñÍ³Í³Ï³Ý µ³é»ñÇ ·ñáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë ݳ¢ ïå³·Çñ ¢ ӻ鳷Çñ ï³é»ñÇ Ùï³å³ÑÙ³ÝÁ£ γñ¢áñ ¿ ½³ñ·³óÝ»É ï³ñµ»ñ µ³é³ñ³ÝÝ»ñáí ³ß˳ï»Éáõ áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ àõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ý áõëáõóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý áõëáõóÙ³Ý É»½íÇ (áõÏñ³ÇÝ»ñ»Ý, éáõë»ñ»Ý) ¹³ë»ñÇÝ ëï³óí»É ·ñ³íáñ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ó¢³íáñÙ³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£

 

î»ùëï£ Ü³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝ£ ´³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝ ¢ µ³é£

            î»ùëï»ñáí ³ß˳ï³ÝùÝ Çñ³·áñÍíáõÙ ¿ áõëáõóÙ³Ý É»½íÇ (áõÏñ³ÇÝ»ñ»Ý, éáõë»ñ»Ý) ¹³ë»ñÇÝ Ûáõñ³óí³ÍÇ ÑÇÙ³Ý íñ³£ ÀݹëÙÇÝ, ³é³í»É áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓíáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙïùÇ áñáßÙ³ÝÁ, ï»ùëïÇ Ï³å³Ïóí³ÍáõÃÛ³ÝÁ, ѳñó»ñ ϳ½Ù»Éáõ ¢ ¹ñ³Ýó å³ï³ë˳ÝÝ»ñ ·ïÝ»Éáõ áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ£

ܳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ áõÕÕí³Í ¿ ï»ùëïáõÙ Éáõñ, ѳñó, Ññ³Ù³Ý, Ëݹñ³Ýù, ѳñϳ¹ñ³Ýù, ¹ÇÙáõÙ å³ñáõݳÏáÕ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·ïÝ»Éáõ ¢ ×Çßï ³ñï³µ»ñ»Éáõ ËݹñÇÝ£ γñ¢áñ ¿ ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç µ³é»ñÇ Ï³åÁ »ñ¢³Ý ѳݻÉÁ, ËáëùÇ Ù»ç å³ñ½ ¢ µ³ñ¹ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙÝ áõ û·ï³·áñÍáõÙÁ£

Ìñ³·ñáõ٠ѳïáõÏ ï»Õ ¿ ·ñ³íáõÙ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ϳåí³Í ³ß˳ï³ÝùÁ£      

            гïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓíáõÙª ³é³ç³¹ñí³Í ûٳݻñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ËÙµ³íáñí³Í ϳÛáõÝ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ý µ³ÕϳóáõóÇã Ù³ë»ñÇó Ù»ÏÁ ÙÛáõëáí ÷á˳ñÇÝ»ÉáõÝ£ Ìñ³·ÇñÁ ݳ˳ï»ëáõÙ ¿ ³ß˳ï³Ýù ³é³í»É ·áñÍ³Í³Ï³Ý ¹³ñÓí³ÍùÝ»ñÇÝ, áñáÝù ϻݹ³ÝÇ Ëáë³Ïó³Ï³Ý É»½íÇ ÑÇÙùÝ »Ý ϳ½ÙáõÙ£

²é³çÇÝ ¢ »ñÏñáñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ µ³é³å³ß³ñÇ Ñ³ñëï³óáõÙÁ ϳï³ñíáõÙ ¿ ϳÛáõÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ¢ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí, áñáÝù ·áñͳÍíáõÙ »Ý ³é³ç³¹ñí³Í ûٳݻñáõÙ ¢ ¹ñ³Ýó ÏÇó ï»ùëï»ñáõÙª É»½í³Ï³Ý ϳճå³ñÝ»ñáõÙ ³é³ÝÓÇÝ µ³é»ñÁ ³ÛÉ µ³é»ñáí ÷á˳ñÇÝ»Éáí£ Ü³Ë³ï»ëí³Í Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ ѳٳñ û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ݳ¢ ¹åñáó³Ï³Ý µ³é³ñ³ÝÝ»ñ, ï»ùëïÇÝ ÏÇó µ³é³ñ³ÝÝ»ñ, å³ñ½»óí³Í ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, Íñ³·ñÇ §Ð³í»Éí³Í¦ µ³ÅÝáõÙ Ý»ñϳ۳óí³Í µ³é»ñ ¢ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ£ ´³é³å³ß³ñÇ Ñ³ñëï³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ³ß˳ï³ÝùÁ ϳï³ñíáõÙ ¿ ݳ¢ ßáõï³ë»ÉáõÏÝ»ñÇ, ³é³ÍÝ»ñÇ ¢ ³ë³óí³ÍùÝ»ñÇ, ѳÙñ³Ýù³Ë³Õ»ñÇ, µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, »ñ·»ñÇ ë»ñïÙ³Ý ÙÇçáóáí£

ºññáñ¹ ¢ ãáññáñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ß³ñáõݳÏíáõÙ ¿ µ³é³å³ß³ñÇ Ñ³ñëï³óÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÁ, Áݹ áñáõÙ, Ùß³ÏíáõÙ »Ý ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ ¢ áã Ù»Í ï»ùëï»ñ ÇÝùÝáõñáõÛݳµ³ñ ϳ½Ù»Éáõ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£

γñ¢áñ ¿ µ³éÇÙ³ëïÇ áñáßÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ³ß˳ï³ÝùÁ, µ³éÇ ×Çßï ·áñͳÍáõÙÁ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ (ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ) ¢ µ³é³å³ß³ñÇ Ñ³ñëï³óáõÙÁ£ ÀݹëÙÇÝ, û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ÑáÙ³ÝÇß, ѳϳÝÇß, ÝáõÛݳÝÇß µ³é»ñÁ, áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓíáõÙ µ³é»ñÇ ÑÝãÛáõݳ÷áËáõÃÛ³ÝÁ µ³é³µ³ñ¹Ù³Ý ¢ µ³é³Ï³½ÙáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï£ àõëáõóÙ³Ý ãáññáñ¹ ï³ñí³ í»ñçáõÙ ëáíáñáÕÝ»ñÇ µ³é³å³ß³ñÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ Ùáï 1200 É»½í³Ï³Ý Ùdzíáñª ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ (ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ) ¢ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ£ гïáõÏ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ »ñ·»ñÇ áõëáõóáõÙÁ, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýù û·ÝáõÙ »Ý Ûáõñ³óÝ»Éáõ µ³é»ñÇ ³ñï³µ»ñÙ³Ý ÑÝã»ñ³Ý·³ÛÇÝ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¢ É»½íÇ éÇÃÙÇϳݣ

 

²é³ÝÓÇÝ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý Ó¢»ñ    

            È»½íÇ áõëáõóÙ³Ý ³é³çÇÝ ï³ñÇÝ ¢ »ñ»Ë³Ý»ñÇ É»½í³Ï³Ý áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¢³íáñáõÙÁ ݳ˳å³ïñ³ëï³Ï³Ý µÝáõÛà »Ý ÏñáõÙ£ Àݹ áñáõÙ, ËáëùÇ Ï³éáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý»ñÙáõÍíáõÙ »Ý ³Ù»Ý³³ÝÑñ³Å»ßï ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý Ó¢»ñÁª ûųݹ³Ï µ³ÛÁ, §ã¦ ÅËï³Ï³Ý Ù³ëÝÇÏÁ, §Á(Ý)¦ áñáßÇã Ñá¹Á, ·á۳ϳÝÇ Ñá·Ý³ÏÇ ÃíÇ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ£ àõëáõóãÇ ³ñ¹Ûáõݳí»ï ³ß˳ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ Íñ³·ñáõÙ Ãí³ñÏí³Í »Ý ³Ù»Ý³·áñÍ³Í³Ï³Ý µ³Û»ñÁ, Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ, ϳå»ñÁ, ß³ÕϳåÝ»ñÁ, í»ñ³µ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ£

Ò»éù µ»ñí³Í áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ½³ñ·³óíáõÙ ¢ ³Ùñ³åݹíáõÙ »Ý áõëáõÙݳéáõÃÛ³Ý Ñ³çáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ£

ºñÏñáñ¹¨ãáññáñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ëáíáñáÕÝ»ñÁ ͳÝáóÝáõÙ »Ý É»½í³Ï³Ý »ñ¢áõÛÃÝ»ñÇ ß³ï ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÑÇÙù ÁݹáõÝ»Éáí áõëáõóÙ³Ý É»½íÇ (áõÏñ³ÇÝ»ñ»Ý, éáõë»ñ»Ý) ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ£ Ò¢³íáñíáõÙ »Ý ÁݹѳÝáõñ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñ ѳÛáó É»½íÇ ù»ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, áõëáõóãÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ ϳï³ñíáõÙ »Ý É»½í³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ï³ññ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ£ ø»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý Ó¢»ñÁ (³é³Ýó ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý) ͳé³ÛáõÙ »Ý ÉáÏ É»½íÇ ³ñ¹Ûáõݳí»ï áõëáõóÙ³ÝÁ ¢ ÙdzÛÝ ³Ùñ³åݹíáõÙ »Ý ËáëùáõÙ µ³½Ù³ÏÇ  ÏñÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¢ ϳÛáõÝ Ó¢»ñÇ ë»ñïÙ³Ý ÙÇçáóáí£

ÊáëùÇ Ù³ë»ñÇ áõëáõÙݳëÇñÙ³Ý ·áñÍÁÝóóáõ٠ѳïáõÏ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ ¿ ïñíáõÙ ¹ñ³Ýó û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ÇÝãå»ë ݳ¢ª ѳٳӳÛÝáõÃÛ³ÝÁ ¢ ÷á˳¹³ñÓ ÷á˳ñÇÝÙ³ÝÁ (·á۳ϳÝ, ³Í³Ï³Ý, Ãí³Ï³Ý, ٳϵ³Û, ¹»ñ³ÝáõÝ)£ ´³ÛÇ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓíáõÙ Ñ»ï¢Û³É ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇݪ áõëáõóÙ³Ý É»½íÇÝ áã ѳïáõÏ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ Ó¢»ñÇÝ ¢ ûųݹ³Ï µ³ÛÇ ³éϳÛáõÃÛáõÝÁ£

гïáõÏ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ »Ý Ó»éù µ»ñáõÙ ëå³ë³ñÏáõ ËáëùÇ Ù³ë»ñÁ (ٳϵ³ÛÝ»ñ, ß³ÕϳåÝ»ñ, Ó³ÛݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, í»ñ³µ»ñ³Ï³ÝÝ»ñ, ϳå»ñ), ù³ÝÇ áñ ³é³Ýó ¹ñ³Ýó ¹Åí³ñ ¿ ϳéáõó»É ó³Ýϳó³Í ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ£

î»ùëï»ñáí ³ß˳ï»ÉÇë áõëáõóÇãÁ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓÝáõ٠ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç µ³é»ñǪ áõëáõóÙ³Ý É»½íÇÝ áã ѳïáõÏ ß³ñ³¹³ëáõÃÛ³ÝÁ£ Øß³ÏíáõÙ »Ý ϻﳹñ³Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ гïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓíáõÙ áõëáõóÙ³Ý É»½íáõÙ (áõÏñ³ÇÝ»ñ»Ý, éáõë»ñ»Ý) µ³ó³Ï³ÛáÕ Ï»ï³¹ñ³Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³ÝÁ ¢ ·ñ³ýÇϳÛÇÝ£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ÆÜ ¸²ê²ð²Ü

ܲʲä²îð²êî²Î²Ü öàõÈ

( 70 ųÙ, ß³µ³Ã³Ï³Ý 2 ųÙ.

å³Ñ»ëï³ÛÇÝ Å³ÙÝ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ áõëáõóãÇ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùµ)

Êàê²Îò²Î²Ü àõÔÔàõÂÚàõÜ

(ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ)

 

ºزܺð

 

»ٳ 1. ̲ÜàÂàõÂÚàõÜ

²ß³Ï»ñïÝ»ñÁ.

¨ ͳÝáóÝáõÙ »Ý, áÕçáõÝáõÙ »Ý ÙÇÙÛ³Ýó, Ññ³Å»ßï »Ý ï³ÉÇë.

¨ Ý»ñϳ۳ÝáõÙ »Ý, ³ëáõÙ »Ý Çñ»Ýó ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, ï³ñÇùÁ, ³åñ»Éáõ í³ÛñÁ, ¹åñáóÁ, ¹³ë³ñ³ÝÁ£

 

»ٳ 2. ²Þ²ÎºðîÀ ¸äðàòàõØ

¨ Ýϳñ³·ñáõÙ »Ý ¹³ë³ñ³ÝÁ, ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ³é³ñϳݻñÁ, »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ ¹ñ³Ýó ù³Ý³ÏÇ, áñ³Ï³Ï³Ý ѳïϳÝÇßÝ»ñÇ, Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ.

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ ¹åñáóÇ ×³ß³ñ³Ýáõ٠ݳ˳׳ßÇ Ù³ëÇÝ.

¨ ëáíáñáõÙ »Ý ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»É, Ý»ñáÕáõÃÛáõÝ, Ëݹñ»É, ¹³ë³ñ³ÝÇó  ¹áõñë ·³Éáõ ¢ ¹³ë³ñ³Ý ÙïÝ»Éáõ, í»ñóÝ»Éáõ, ÷á˳Ýó»Éáõ, ÇÝã-áñ µ³Ý ï³Éáõ ÃáõÛɳïíáõÃÛáõÝ Ëݹñ»É.

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ ¹³ë³ÙÇçáóÇÝ (ѳٳ¹³ë³ñ³Ýóáõ, ÁÝÏ»ñáç Ñ»ï) ѳݷëïÇ, ½µáë³ÝùÇ Ù³ëÇÝ£

 

»ٳ 3. ÀÜî²ÜÆø

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ï³ñÇùÇ, Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛ³Ý ¢ ³ß˳ï³ÝùÇ Ï³Ù áõëÙ³Ý í³ÛñÇ Ù³ëÇÝ, Ýñ³Ýó ëÇñ»ÉÇ ½µ³ÕÙáõÝùÇ Ù³ëÇÝ.

¨ ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý  ÷á˳ݳÏáõÙ Ù³ÛñÇÏÇ, ѳÛñÇÏÇ, å³åÇÏÇ, ï³ïÇÏÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ ³Ýóϳóñ³Í ѳݷëïÇ Ù³ëÇÝ.

¨ »Õµáñ, ùñáç Ñ»ïª Ë³Õ»ñÇ ¢ ˳ճÉÇùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ.

¨ å³ïÙáõÙ »Ý, û ÇÝãå»ë »Ý û·ÝáõÙ ï³Ý ·áñÍ»ñÇÝ£

 

»ٳ 4. àðîºÔ ºØ ºê ²äðàõØ

¨ å³ïÙáõÙ »Ý »ñÏñÇ, ù³Õ³ùÇ (·ÛáõÕÇ), ÷áÕáóÇ, ï³Ý Ù³ëÇÝ.

¨ Ýϳñ³·ñáõÙ »Ý Çñ»Ýó µÝ³Ï³ñ³ÝÁ (ïáõÝÁ)£

 

     »ٳ 5. ÆÜâ ºì ºð´

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ Çñ»Ýó ûñí³ Ï³ñ·Ç Ù³ëÇÝ.

¨ å³ïÙáõÙ »Ý Çñ»Ýó ëáíáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ëÇñ»ÉÇ ½µ³ÕÙáõÝùÇ Ù³ëÇÝ ¢ ³ÛÉÝ£

 

      »ٳ 6. ø²ÚÈàõØ ºÜø, ºðºìºÎàõØ

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, û ÇÝãå»ë áïùáí ѳëÝ»É ¹åñáó ¢ í»ñ³¹³éÝ³É ïáõÝ.

¨ å³ïÙáõÙ »Ý ÷á˳¹ñ³ÙÇçáóáí »ñâ»Ï»Éáõ Ù³ëÇÝ£

 

     »ٳ 7. î²ðì² ºÔ²Ü²ÎܺðÀ

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ ï³ñí³ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ (ÓÙ»é, ·³ñáõÝ, ³Ù³é, ³ßáõÝ). Ýñ³Ýó ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ.

¨ å³ïÙáõÙ »Ý ³Ûëûñí³ »Õ³Ý³ÏÇ Ù³ëÇÝ (óáõñï, ë³éݳٳÝÇù, ßá·, ï³ù), ï»ÕáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ (³ÝÓñ¢, ÓÛáõÝ, ϳñÏáõï)£

 

»ٳ 8. òºðºÎ ºì ¶ÆÞºð

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ ïíÛ³É ûñí³ (³é³íáïí³), »ñÏÝùÇ, ³ñ¢Ç, ³Ùå»ñÇ Ù³ëÇÝ.

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ ·Çß»ñí³ (»ñ»ÏáÛÇ), ÉáõëÝÇ, ³ëïÕ³ÛÇÝ »ñÏÝùÇ Ù³ëÇÝ£

 

 

»ٳ 9. êºÔ²ÜÆ Þàõðæ

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ ë»Õ³ÝÇ ßáõñç (ëñ׳ñ³ÝáõÙ, ï³ÝÁ, ÑÛáõñ ÉÇÝ»ÉÇë, ¹åñáó³Ï³Ý ׳߳ñ³ÝáõÙ).

¨ å³ïÙáõÙ »Ý ëå³ëùÇ, ׳ßÇ å³ñ³·³Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ£

 

»ٳ 10. àõÎð²Æܲ

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ »ñÏñÇ, Ýñ³ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ÎÇ¢Ç Ù³ëÇÝ.

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ ÔñÇ٠ûñ³ÏÕ½áõ, É»éÝ»ñÇ, ·»ï»ñÇ, ÍáíÇ Ù³ëÇÝ£

 

 Â»Ù³ 11. вڲêî²Ü

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ »ñÏñÇ, Ýñ³ É»éÝ»ñÇ, ·»ï»ñÇ, É×»ñÇ, Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ºñ¢³ÝÇ Ù³ëÇÝ.

¨ å³ïÙáõÙ »Ý Ø»ëñáå سßïáóÇ ¢ ѳۻñ»ÝÇ ³Ûµáõµ»ÝÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ£

 

 

 

àõëáõÙÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ

²ß³Ï»ñïÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ýí³×áõÙÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ýϳïٳٵ å»ï³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
àõÜÎܸðàõØ

ì³ñí»óáÕáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ áõÝÏݹñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï£

¸³ëÇ ³ÝóϳóÙ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í áõëáõóãÇ ³Ù»ÝûñÛ³ Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÇ, É»½í³Ï³Ý Ýáñ ÝÛáõÃÇ (»é³Ï³éáõóí³ÍùÇ  Ó¢áíª  ѳۻñ»Ý¨áõÏñ³ÇÝ»ñ»Ý ϳ٠éáõë»ñ»Ý¨Ñ³Û»ñ»Ý) ÁÝϳÉáõÙ ¢ ÁÙµéÝáõÙ£

àñáß³ÏÇ Çñ³¹ñáõÃÛ³Ý, ï»ÕÇ, ½ñáõó³ÏóÇ Ñ»ï ϳåí³Íª ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¢áí Ù³ïáõóí³Í Ó³Ûݳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù É»½í³Ï³Ý Ýáñ ÝÛáõÃÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý áõÝÏݹñáõÙ,

(»ñÏËáëáõÃÛáõÝÝ»ñª Áëï ûٳݻñÇ, ßáõï³ë»ÉáõÏÝ»ñ, ѳÙñ³Ýù³Ë³Õ»ñ, µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, »ñ·»ñ, ³é³ÍÝ»ñ ¢ ³ë³óí³ÍùÝ»ñ) ÁÝϳÉáõÙ ¢ ÁÙµéÝáõÙ£

 

 ²ß³Ï»ñïÁ

¨ ÁÝϳÉáõÙ ¿ ¹³ëÇ ³ÝóϳóÙ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í áõëáõóãÇ ³Ù»ÝûñÛ³ Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÁ ¢ É»½í³Ï³Ý Ýáñ ÝÛáõÃÁ,

 

 

 

 

 

¨ áõß³¹Çñ ÉëáõÙ ¿ å³ñ½»óí³Í »ñÏËáëáõÃÛáõÝ (1¨2 ñáå», »é³Ï³éáõóí³ÍùÇ  Ó¢áí),

¨ ѳëϳÝáõÙ ¢ Ùï³å³ÑáõÙ ¿ Ù³ïáõóí³Í É»½í³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ (ÙÇÝ㢠3 É»½í³Ï³Ý ÙdzíáñÇó ϳ½Ùí³Í ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ,

¨ Ùï³å³ÑáõÙ ¿ áã Ù»Í µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ù³ÝÏ³Ï³Ý »ñ·»ñ, ßáõï³ë»ÉáõÏÝ»ñ, ѳÙñ³Ýù³Ë³Õ»ñ, ³é³ÍÝ»ñ ¢ ³ë³óí³ÍùÝ»ñ (гí»Éí³Í 1)£

 

Êàêø

²éá·³ÝáõÃÛ³Ý Ñëï³ÏáõÃÛáõÝ£ ÊáëùÇ ³ñ³·áõÃÛ³Ý, Ó³ÛÝÇ áõÅ·ÝáõÃÛ³Ý (µ³ñÓñáõÃÛ³Ý) Ùß³ÏáõÙ, ÑÝã»ñ³Ý·Ç ÁÝïñáõÃÛáõÝ£ ä³ïÙáճϳÝ, ѳñó³Ï³Ý ¢ ѳñϳ¹ñ³Ï³Ý ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝ»ñÇ (³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ÑÝã»ñ³Ý·Á£

 

 

 

ºñÏËáëáõÃÛáõÝ

гÕáñ¹³ÏóÙ³Ý Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ (ųٳݳÏ, ï»Õ, Ù³ëݳÏÇóÝ»ñ, Ñáõ½³Ï³Ý Ëáñù)£

ì³ñí»óáÕáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ »ñÏËáëáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï. Ëáë»É å³ñ½áñáߪ å³Ñå³Ý»Éáí ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý ×ß·ñïáõÃÛáõÝÁ, Éë»É ½ñáõó³ÏóÇݪ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ ¹ñë¢áñ»Éáí Ýñ³ ËáëùÇ Ýϳïٳٵ, Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ ³ñÃݳóÝ»Éáí Ëáë³ÏóáõÃÛ³Ý Ã»Ù³ÛÇ Ýϳïٳٵ£

àã µ³ñ¹ »ñÏËáëáõÃÛáõÝÝ»ñª Áëï ³Ýó³Í ûٳݻñÇ£

гñó»ñÇ ¢ å³ï³ë˳ÝÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ¨ í»ñ³ñï³¹ñáõÙª ³éûñÛ³ ËáëùÇ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí£

ì³ñí»É³Ï³ñ·Ç (Ó¢Ç) Ëáëù³ÛÇÝ Ó¢»ñÁ (ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»É, Ý»ñáÕáõÃÛáõÝ Ëݹñ»É ¢ ³ÛÉÝ)£

 

 

 

 

 

ػݳËáëáõÃÛáõÝ

²ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÃÛáõÝÁ áõëáõÙݳëÇñíáÕ Ã»Ù³Ý»ñÇÝ£

ÊáëùÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÝ áõ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ, ³ñï³µ»ñÙ³Ý Ñëï³ÏáõÃÛáõÝÁ£

àõÝÏݹñí³Í ï»ùëï»ñÇ í»ñ³å³ïÙáõÙ£

´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, »ñ·»ñÇ ï»ùëï»ñÇ,  ßáõï³ë»ÉáõÏÝ»ñÇ, ѳÙñ³Ýù³Ë³Õ»ñÇ, ³é³ÍÝ»ñ ¢ ³ë³óí³ÍùÝ»ñ ë»ñïáõÙ£

 

 

²ß³Ï»ñïÁ

¨ Ñݳñ³íáñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ËáëáõÙ ¿ ×Çßïª Ñ»ï¢»Éáí ËáëùÇ ³ñ³·áõÃÛ³ÝÁ, Ó³ÛÝÇ áõÅ·ÝáõÃÛ³ÝÁ (µ³ñÓñáõÃÛ³ÝÁ) ¢ ÑÝã»ñ³Ý·ÇÝ,

¨ ×Çßï ÑÝã»ñ³Ý·áí ³ñï³µ»ñáõÙ ¿ å³ïÙáճϳÝ, ѳñó³Ï³Ý ¢ ѳñϳ¹ñ³Ï³Ý ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝ»ñÁ (³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ)£

 

 

¨ ÁÙµéÝáõÙ, ³ñï³µ»ñáõÙ ¢ Ùï³å³ÑáõÙ ¿ »ñÏËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ïñí³Í ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,

¨ ÏáÕÙÝáñáßíáõÙ ¿ ѳÕáñ¹³ÏóÙ³Ý Çñ³¹ñáõÃÛáõÝáõÙ,

¨ ϳï³ñáõÙ ¿ ѳñó³¹ñáõÙÝ»ñª Áëï ³Ýó³Í ûٳݻñÇ ¢ å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ѳñó»ñÇÝ áñáß³ÏÇ Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ,

¨ Éñ³óáõóÇã µ³é³å³ß³ñ ¿ Ý»ñÙáõÍáõÙ É»½í³Ï³Ý ϳճå³ñÇ, ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý Ù»ç,

¨ ³ñÓ³·³ÝùáõÙ ¿ é»åÉÇÏÝ»ñÇÝ (3-4 ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ),

¨ ¹ÇÙáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ ѳñó»ñáí ¢ Ëݹñ³Ýù­Ý»ñáíª áõëáõóãÇÝ, ѳٳ¹³ë³ñ³ÝóÇÝ»ñÇÝ, ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇݪ ³éûñÛ³ ËáëùÇ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí,

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ ¿ í³ñáõÙ ³é³ç³¹ñí³Í ûٳÛÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ݪ û·ï³·áñÍ»Éáí ù³Õ³ù³í³ñÇ í³ñí»óáÕáõÃÛ³Ý Ëáëù³ÛÇÝ Ó¢»ñÁ£

 

 

¨ ϳ½ÙáõÙ ¿ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñª áõëáõó³ÝíáÕ Ã»Ù³ÛÇÝ ¢ ³Ýó³Í ÝÛáõÃÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý (4¨5) ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ,

 

¨ í»ñ³å³ïÙáõÙ ¿ áõÝÏݹñí³Í ï»ùëïÁ

(4¨5 ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ),

¨ ëáíáñáõÙ ¿ 2-3 »ñ·,

¨ ³Ý·Çñ ³ñï³ë³ÝáõÙ ¿ 3-4 µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝ, ßáõï³ë»ÉáõÏ,

³é³Í ¢ ³ë³óí³Íù£

(гí»Éí³Í 1)

 

 

Àܺðò²ÜàõÂÚàõÜ

ø³ñï»ñÇ, ï³é³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ, åɳϳïÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ ͳÝáÃáõÃÛáõÝ Ñ³Û»ñ»Ý ï³é»ñÇÝ (»ñÏáõ ï³é³ï»ë³ÏÇó áã å³Ï³ë)£

î³é³¹³ñ³ÝÇ  û·ÝáõÃÛ³Ùµ    ͳÝáà  µ³é»ñÇ,  µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¢ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ£

 

 ²ß³Ï»ñïÁ

¨ ׳ݳãáõÙ ¿ ѳۻñ»Ý ï³é»ñÁ (»ñÏáõ ï³é³ï»ë³Ï) ù³ñï»ñÇ, ï³é³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ, åɳϳïÝ»ñÇ íñ³ ¢ ϳåáõÙ ¿ ¹ñ³Ýù ³ÛÝ µ³é»ñÇ Ñ»ï, áñáÝù ëÏëíáõÙ »Ý ³Û¹ ï³é»ñáí,

¨ ï³é³¹³ñ³ÝÇ  û·ÝáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ³ÝáõÙ ¿ ϳ½Ù»É   ͳÝáà  µ³é»ñ,  µ³é³Ï³å­³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ ¢ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ£

   

 

Ⱥ¼ì²Î²Ü àõÔÔàõÂÚàõÜ

(ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ)

àõëáõÙÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ

µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ 

²ß³Ï»ñïÝ»ñÇ áõëáõÙݳϳÝ

Ýí³×áõÙÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ

Ýϳïٳٵ å»ï³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ

È»½áõݪ áñå»ë ѳÕáñ¹³ÏóÙ³Ý ¢ ÇÙ³óáõÃÛ³Ý Ï³ñ¢áñ³·áõÛÝ ÙÇçáó£ سÛñ»ÝÇ, å»ï³Ï³Ý ¢ ³ÛÉ É»½áõÝ»ñ£

гÛáó É»½íÇ ¢ ·ñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ£

 

²ß³Ï»ñïÁ

¨ ѳëϳÝáõÙ ¿ Ù³Ûñ»ÝÇ, å»ï³Ï³Ý ¢ ³ÛÉ É»½áõÝ»ñÇ ïÇñ³å»ï»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ£

гÛáó É»½áõݪ áñå»ë ³ß˳ñÑÇ Ñݳ·áõÛÝ É»½áõÝ»ñÇó Ù»ÏÁ£ Ø»ëñáå سßïáóÁ ¢ Ñ³Û ·ñ»ñÇ ·ÛáõïÁ£

ÐÜâÚàõÜܺð ºì î²èºð

гۻñ»ÝÇ ³Ûµáõµ»ÝÁ£

гÛáó É»½íÇ ÑÝãÛáõݳ߳ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÃÛáõÝÁ ³Ûµáõµ»ÝÇ ï³é»ñÇÝ£ гïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ å»ïù ¿ ¹³ñÓÝ»É ³ÛÝ ÑÝãÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³µ»ñÙ³ÝÁ, áñáÝù ѳïáõÏ ã»Ý ¹åñáóáõÙ áõëáõóÙ³Ý É»½áõÝ»ñÇÝ (áõÏñ³ÇÝ»ñ»Ý, éáõë»ñ»Ý)£

 

²ß³Ï»ñïÁ

¨ ï³ñµ»ñáõÙ ¿ ѳۻñ»ÝÇ ³Ûµáõµ»ÝÇ ï³é»ñÁ (гí»Éí³Í 1),

¨ ³Ý·Çñ ·ÇïÇ Ñ³Û»ñ»ÝÇ ³Ûµáõµ»ÝÇ ÑÝãÛáõݳÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÁ ¢ ï³é»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ,

¨ ѳٳ¹ñáõÙ ¿ ï³é»ñÝ áõ ÑÝãÛáõÝÝ»ñÁ,

¨ ×Çßï ³ñï³µ»ñáõÙ ¿ ѳۻñ»ÝÇ ÑÝãÛáõÝÝ»ñÁ,

¨ ×Çßï ³ñï³µ»ñáõÙ ¿ ѳۻñ»ÝÇ ³ÛÝ ÑÝãÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ѳïáõÏ ã»Ý áõëáõóÙ³Ý É»½íÇݪ Á, Ã, Í, Ñ, Ó, Õ ×, ç, ñ, ÷, ù,

 

ܲʲ¸²êàõÂÚàõÜ ºì ´²è

²é³ç³ñÏí³Í ûٳݻñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ (³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ) ¢ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ£

 

²ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¢ ³é³ÝÓÇÝ µ³é»ñÇ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý (ÇÙ³ëïÇ) ÁÙµéÝáõÙ£

 

гۻñ»ÝÇ ß»ßïÁ£

²ß³Ï»ñïÁ

¨ Ûáõñ³óÝáõÙ ¢ ³ñï³µ»ñáõÙ ¿ 300-500

É»½í³Ï³Ý Ùdzíáñª  ѳÝÓݳñ³ñí³Í ûٳݻñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ñ½³·áõÛÝ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ (³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ) ¢ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ,

¨ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¢ µ³é»ñÇ Ï³½ÙáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, ѳëϳÝáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ,

 

 

¨ ×Çßï ¿ ß»ßï³¹ñáõÙ µ³é»ñÁ£

 

²è²ÜÒÆÜ øºð²Î²Ü²Î²Ü Òºìºð

àÕç ù»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù³ïáõóíáõÙ ¿ ³é³Ýó ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ¢ ³Ùñ³åݹíáõÙ ¿ µ³Ý³íáñ ËáëùáõÙ ÙdzÛÝ Ï³ÛáõÝ Ó¢»ñÇ µ³½Ù³ÏÇ ÏñÏÝáõÃÛ³Ý ¢ ë»ñïÙ³Ý û·ÝáõÃÛ³Ùµ£

 

 

²Ù»Ý³·áñÍ³Í³Ï³Ý µ³Û»ñÁ£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(¾) ûųݹ³Ï µ³ÛÁ ¢ ųٳݳϳÛÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ó¢»ñÇ Ï³½ÙáõÃÛáõÝÁ£

 

´³ÛÇ Ñ³ëï³ï³Ï³Ý ¢ ÅËï³Ï³Ý ËáݳñÑáõÙÁ£

 

¶á۳ϳÝÇ Ñá·Ý³ÏÇ ÃíÇ Ï³½ÙáõÃÛáõÝÁ, áñáßÛ³É ¢ ³Ýáñáß ·á۳ϳÝÝ»ñ,(Á) áñáßÇã Ñá¹Á£

²Í³Ï³ÝÁ ¢ Ýñ³ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ£

 

²ÝÓݳϳÝ, ѳñó³Ï³Ý ¢ óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñ£ ¸»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÃÇíÁ (»½³ÏÇ ¢ Ñá·Ý³ÏÇ)£

ø³Ý³Ï³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñ£

 

²é³í»É ·áñÍ³Í³Ï³Ý Ï³å»ñÁ£

 

 

 

Þ³ÕϳåÝ»ñ£

ì»ñ³µ»ñ³Ï³ÝÝ»ñ£

 

 

²ß³Ï»ñïÁ

¨ Ûáõñ³óÝáõÙ ¿ ³Ù»Ý³·áñÍ³Í³Ï³Ý µ³Û»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¢ª ·á۳ϳÝÝ»ñÁ, ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ, ٳϵ³ÛÝ»ñÁ ¢ ³ÛÉ ËáëùÇ Ù³ë»ñÁ í»ñÁ Ýßí³Í ûٳݻñáõÙ ½»ï»Õí³Í µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¢ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ£

(³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ)£ ²Û¹ ÃíáõÙ.

¨ ³Ù»Ý³·áñÍ³Í³Ï³Ý µ³Û»ñª ëáíáñ»É, ³ë»É, Ëáë»É, Éë»É, ï»ëÝ»É, ݳۻÉ, ¹Çï»É, ÑÇß»É, ϳñ¹³É, ·ñ»É, å³ïÙ»É, ѳñóÝ»É, å³ï³ë˳ݻÉ, Ýëï»É, ϳݷݻÉ, áõï»É, ËÙ»É, ѳ·Ý»É, ѳÝí»É, ³ñÃݳݳÉ, ùÝ»É, ï³Ý»É, µ»ñ»É, ï³É, í»ñóÝ»É, ·³É, ·Ý³É, µ³ó»É, ÷³Ï»É, ÙïÝ»É, ¹áõñë ·³É, ˳ճÉ, ù³ÛÉ»É, í³½»É, ëÇñ»É, Ëݹñ»É, ÇٳݳÉ, Éí³óí»É, Ù³ùñ»É, Éí³Ý³É, ë³Ýñí»É, »ñ·»É, Ùáï»Ý³É, Ñ»é³Ý³É ¢ ³ÛÉÝ£

 

 

¨ (¾) ûųݹ³Ï µ³ÛÁ,

 

 

¨ (ã) ÅËï³Ï³Ý Ù³ëÝÇÏÁ£

 

 

¨ (Á) áñáßÇã Ñá¹Á£

 

 

¨ ³Í³Ï³ÝÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ£

 

¨ ³ÝÓݳϳÝ, ѳñó³Ï³Ý ¢ óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñ£

 

¨ ù³Ý³Ï³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñ (1-Çó ÙÇÝ㢠100-Á)£

¨ ³é³í»É ·áñÍ³Í³Ï³Ý Ï³å»ñÁª ³é³ç, ³éç¢, ³éç¢áõÙ, Ù³ëÇÝ, Ù»ç, ÙÇÝã¢, Ùáï,  íñ³, ï³Ï, ÏáÕùÇÝ, Ñ»ï, Ñ»ï¢áõÙ, ѳٳñ, Ñ»ïá£

¨ ß³ÕϳåÝ»ñª ¢, áõ, ÇëÏ£

¨ í»ñ³µ»ñ³Ï³ÝÝ»ñª ³Ûá, »ñ¢Ç, Ñ»Ýó, áã£

 

 

 

 

 

 

  

 

2¨ð¸ ¸²ê²ð²Ü

(70 ųÙ, ß³µ³Ã³Ï³Ý 2 ųÙ.

å³Ñ»ëï³ÛÇÝ 4 ųÙÝ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ áõëáõóãÇ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùµ)

Êàê²Îò²Î²Ü àõÔÔàõÂÚàõÜ

(ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ)

 

ºزܺð

     »ٳ 1. ¸²êÆ Ä²Ø²Ü²Î

    ²ß³Ï»ñïÝ»ñÁ.

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ ïݳÛÇÝ ³ß˳ï³ÝùÇ, ³ÛÝ Ï³ï³ñ»É¨ãϳï³ñ»Éáõ, ¹Åí³ñáõÃ۳ݨѻßïáõÃÛ³Ý, ß³ï, ùÇã, Ñ»ï³ùñùÇñ ÉÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ.

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ áõëáõóãÇ Ñ»ï` ¹³ëÇ Ù³ëÇÝ, ûٳÛÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ñó»ñ »Ý ï³ÉÇë, ËݹñáõÙ »Ý µ³ó³ïñ»É, ÏñÏݻɣ

 

»ٳ 2. ÀÜî²ÜÆø

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ Ù³ÛñÇÏÇ (ѳÛñÇÏÇ, ï³ïÇÏÇ, å³åÇÏÇ) Ñ»ï ¹åñáóÇ, ¹³ë»ñÇ, ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ѳÕáñ¹áõÙ »Ý áõëáõóãÇ Ëݹñ³ÝùÁ.

¨ å³ïÙáõÙ »Ý Çñ»Ýó ë»ÝÛ³ÏÇ, ³ÝÏÛáõÝÇ, Ýñ³ ϳѳíáñÙ³Ý Ù³ëÇÝ (ѳñÙ³ñ³í»ï ¿, û` áã)£

 

     »ٳ 3. ºê ºì кè²ÊàêÀ

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ Ñ»é³Ëáëáí, ëϳÛåáí ï³ïÇÏÇ, å³åÇÏÇ, ³ÛÉ ³½·³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï, ËáëáõÙ »Ý ٻͳѳë³ÏÝ»ñÇ ¢ ï³ñ»ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï, å³ï³ë˳ÝáõÙ »Ý Ñ»é³Ëáë³½³Ý·»ñÇÝ.

¨ ѳñóÝáõÙ, Ùï³å³ÑáõÙ, ·ñÇ »Ý ³éÝáõÙ Ñ»é³ËáëÇ Ñ³Ù³ñÁ, ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ Ñ³ëó»Ý, ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ÇÙ³ÝáõÙ Ñ»é³Ëáëáí£

 

»ٳ  4. ¶ÜàõØܺð ºÜø βî²ðàõØ

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõ٠˳Ýáõ­ÃáõÙ  ¢  ßáõϳÛáõÙ Ùûñ³ÛÇÝ  ³åñ³ÝùÝ»ñ í³×³éáÕÇ Ñ»ï.

¨ ËáëáõÙ »Ý ·ÝÇ, ³åñ³ÝùÇ áñ³ÏÇ, ÏßéÇ, í׳ñÙ³Ý, ÷³Ã»Ã³íáñ­Ù³Ý Ù³ëÇÝ ¢ ³ÛÉÝ.

¨ ѳñóÝáõÙ »Ý, û áñï»Õ ¿ ·ïÝíáõ٠˳ÝáõÃÁ, Ýí»ñÝ»ñ »Ý ÁÝïñáõÙ (˳ճÉÇùÝ»ñ, ·ñù»ñ, ѳ·áõëï, ·ñ»Ý³Ï³Ý åÇïáõÛùÝ»ñ, Ñáõß³Ýí»ñÝ»ñ ¢ ³ÛÉÝ)£

 

     Â»Ù³ 5. غð §öàøðÆÎ ºÔ´²ÚðܺðÀ¦

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ  »Ý í³ñáõÙ  ëÇñ»ÉÇ ßÝÇÏÇ, ϳïíÇ, ѳÙëï»ñÇ, ÃáõóÏÇ, ÓÏÝ»ñÇ ¢ ³ÛÉÝÇ Ù³ëÇÝ.

¨ å³ïÙáõÙ »Ý ïݳÛÇÝ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ (ÓÇ, Ïáí, Ëá½, áã˳ñ, ³ÛÍ, ¿ß, ׳·³ñ) ¢ ÃéãáõÝÝ»ñÇ (ѳí, ³ù³Õ³Õ, ë³·, µ³¹, ÑÝ¹Ï³Ñ³í ¢ ³ÛÉÝ) Ù³ëÇÝ£

 

     Â»Ù³ 6. вڲêî²ÜÆ Ø²Úð²ø²Ô²øÀ

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ ºñ¢³ÝÇ Ù³ëÇÝ, »ñµ ¢ áí ¿ ÑÇÙݳ¹ñ»É, áñï»Õ ¿ ï»Õ³¹ñí³Í, ù³Õ³ùÇ ßñç³Ï³ µÝ³å³ïÏ»ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ.

¨ å³ïÙáõÙ  »Ý  Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñÇ, ÷áÕáóÝ»ñÇ, ïáõýÇó ϳéáõóí³Í  ß»Ýù»ñÇ, ·»ïÇ ¢ ϳÙáõñçÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ£

 

»ٳ 7. àõÎð²ÆܲÚÆ Ø²Úð²ø²Ô²øÀ

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ  ÎÇ¢Ç,  Ýñ³  ï»Õ³¹ñáõ­ÃÛ³Ý, ³ñí³ñÓ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ¸Ý»åñ ·»ïÇ ¢ Ýñ³ ϳÙáõñçÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ.

¨ å³ïÙáõÙ  »Ý  Ýñ³  ÑÇÙݳ¹ñÙ³Ý, Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñÇ, ÷áÕáóÝ»ñÇ ¢ ß»Ýù»ñÇ Ù³ëÇÝ£

 

»ٳ 8. ÆØ Ð²ð²¼²î ø²Ô²øÀ

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõ٠ѳñ³½³ï ù³Õ³ùÇ, Ýñ³  ï»Õ³¹ñáõ­ÃÛ³Ý, ÑÇß³ñÅ³Ý í³Ûñ»ñÇ Ù³ëÇÝ.

¨ å³ïÙáõÙ »Ý Ýñ³ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ£

 

 

àõëáõÙÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ²ß³Ï»ñïÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ýí³×áõÙÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ýϳïٳٵ å»ï³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
àõÜÎܸðàõØ

àõÝÏݹñÙ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙ£

¸³ëÇ ³ÝóϳóÙ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í áõëáõóãÇ ³Ù»ÝûñÛ³ Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÇ, É»½í³Ï³Ý Ýáñ ÝÛáõÃÇ (»é³Ï³éáõóí³ÍùÇ  Ó¢áíª  ѳۻñ»Ý¨áõÏñ³ÇÝ»ñ»Ý ϳ٠éáõë»ñ»Ý¨Ñ³Û»ñ»Ý) ÉëáÕáõÃÛ³Ùµ ÁÝϳÉáõÙ ¢ ÁÙµéÝáõÙ £

àõÝÏݹñáõÙ¨ÁÙµéÝáõÙ.

¨ ѳÝÓݳñ³ñí³Í ûٳݻñáí »ñÏËáëáõÃÛ³Ý ÁݹѳÝáõñ ÙÇïùÁ,

 

 

 

 

 

¨ å³ñ½»óí³Í Ñ»ï³ùñùñ³ß³ñÅ ï»ùëï»ñÁ,

 

 

 

 

¨ ÙáõÉïÇåÉÇϳóÇáÝ ÏÇÝáÝϳñÝ»ñÇ ¢ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ñ½»óí³Í ï»ë³»ñǽݻñÇ ÁݹѳÝáõñ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ,

 

¨ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ù³ÝÏ³Ï³Ý »ñ·»ñÁ, ³é³ÍÝ»ñÝ áõ ³ë³óí³ÍùÝ»ñÁ, ßáõï³ë»ÉáõÏÝ»ñÁ,

 

 

àõÝÏݹñí³Í ÝÛáõÃÇ ³Ùñ³åݹáõÙª û·ï³·áñÍ»Éáí ÝϳñÝ»ñÁ£

 

 

 

²ß³Ï»ñïÁ.       

¨ ÉëáÕáõÃÛ³Ùµ ÁÝϳÉáõÙ ¿ ¹³ëÇ ³ÝóϳóÙ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í áõëáõóãÇ ³Ù»ÝûñÛ³ Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÁ ¢ É»½í³Ï³Ý Ýáñ ÝÛáõÃÁ£

 

 

 

 

¨ áõß³¹Çñ ÉëáõÙ ¿ »é³Ï³éáõóí³ÍùÇ Ó¢áí ïñí³Í »ñÏËáëáõÃÛáõÝÁ ( 2¨3 ñáå»)ª Áëï ѳÝÓݳñ³ñí³Í ûٳÛÇ, ¢ ѳëϳÝáõÙ ¿ Ýñ³ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ, ËáëùÇ Ù»ç ÉëáÕáõÃÛ³Ùµ ï³ñµ»ñáõÙ ¿ ͳÝáà µ³é»ñÁ ¢ ÏñÏÝíáÕ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,

¨ ѳëϳÝáõÙ ¿ áõÝÏݹñí³Í å³ñ½»óí³Í Ñ»ï³ùñùñ³ß³ñÅ ï»ùëï»ñÇ ÁݹѳÝáõñ ÙÇïùÁ ¢ Ùï³å³ÑáõÙ ¿ É»½í³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ (ÙÇÝ㢠5 É»½í³Ï³Ý Ùdzíáñ å³ñáõݳÏáÕ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ),

¨ ѳëϳÝáõÙ ¿ ÙáõÉïÇåÉÇϳóÇáÝ ÏÇÝáÝϳñÝ»ñÇ ¢ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ñ½»óí³Í ï»ë³»ñǽݻñÇ ÁݹѳÝáõñ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ,

¨ Ùï³å³ÑáõÙ ¿ áã Ù»Í µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ù³ÝÏ³Ï³Ý »ñ·»ñ, ³é³ÍÝ»ñ ¢ ³ë³óí³ÍùÝ»ñ, ßáõï³ë»ÉáõÏÝ»ñ (гí»Éí³Í 2),

 

¨ áõÝÏݹñí³Í ÝÛáõÃÇó ÁÝïñáõÙ ¿ ÝϳñÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáÕ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ,

¨ ÝϳñáõÙ ¿ áõÝÏݹñí³Í ï»ùëïÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÝϳñÝ»ñ (³ñï³¹³ë³ñ³Ý³ÛÇÝ ³ß˳ï³Ýù)£

 

 

Êàêø

²éá·³ÝáõÃÛ³Ý Ñëï³ÏáõÃÛáõÝ£

´³ñ¹ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¢ µ³é»ñÇ ×Çßï ³ñï³µ»ñÙ³Ý Ùß³ÏáõÙ£

Þ»ßï³¹ñáõÃÛáõÝ (ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ áõëáõóÙ³Ý É»½áõÝ»ñÇó)£

 

ºñÏËáëáõÃÛáõÝ

ì³ñí»óáÕáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ »ñÏËáëáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï. ϳñáÕ³Ý³É Éë»É ½ñáõó³ÏóÇÝ, Ýñ³Ý ³ñï³Ñ³Ûïí»Éáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³É, û·ï³·áñÍ»É ù³Õ³ù³í³ñÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý É»½í³Ï³Ý Ó¢»ñÁ£

гÝÓݳñ³ñí³Í ûٳݻñáíª Áëï ³é³ç³ñÏí³Í Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áã µ³ñ¹ »ñÏËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñáõÙª û·ï³·áñÍ»Éáí ѳٳå³ï³ëË³Ý É»½í³Ï³Ý ϳճå³ñÝ»ñ, ϳÛáõÝ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ£

 

 

 

 

 

 

 

 

²Ýó³Í ûٳݻñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáÕ ÏáÝÏñ»ï Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ïñí³Í ѳñó³¹ñáõÙÝ»ñÇ å³ï³ë˳ÝÝ»ñÁ£

 

 

ػݳËáëáõÃÛáõÝ

´³Ý³íáñ ËáëùÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ. ³éá·³ÝáõÃÛ³Ý Ñëï³ÏáõÃÛáõÝ, ß³ñ³¹ñÙ³Ý Ñ»ï¢áճϳÝáõÃÛáõÝ£

 

Êݹñ³Ýùáí ¢ ѳñó»ñáí ¹ÇÙ»Éáõ Ó¢»ñÁ£

 

 

 

 

àõÝÏݹñí³Í ÝÛáõÃÇ í»ñ³å³ïÙáõÙª Áëï ³Ýó³Í ûٳÛÇ£

 

ÀÝûñóí³Í ï»ùëïÇ í»ñ³å³ïÙáõÙª ÑÇÙÝí»Éáí ï»ùëïÇÝ ÏÇó µ³é³ñ³ÝÇÝ£

 

 

²ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙª û·ï³·áñÍ»Éáí ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃÁ£

´³Ý³íáñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ£

 

 

´³Ý³íáñ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ£

 

ºñ·»ñÇ, ³é³ÍÝ»ñÇ ¢ ³ë³óí³ÍùÝ»ñÇ, ßáõï³ë»ÉáõÏÝ»ñÇ ë»ñïáõÙ£

²ñï³Ñ³ÛïÇã ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝ£

 

²ß³Ï»ñïÁ.

¨ Ñëï³Ï ¢ ×Çßï ³ñï³µ»ñáõÙ ¿ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¢ µ³é»ñÁ,

 

 

¨ ϳï³ñáõÙ ¿ ×Çßï ß»ßï³¹ñáõÙ£

 

 

 

¨ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ í³ñí»óáÕáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ »ñÏËáëáõÃÛáõÝáõÙ,

 

¨ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ ù³Õ³ù³í³ñÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý É»½í³Ï³Ý Ó¢»ñÁ£

 

¨ ÁÙµéÝáõÙ, ³ñï³µ»ñáõÙ ¢ Ùï³å³ÑáõÙ ¿ »ñÏËáëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³é³ç³ñÏí³Í ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¢ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ ¿ í³ñáõÙª Áëï ѳÝÓݳñ³ñí³Í Çñ³¹ñáõÃÛ³Ý (2¨4 é»åÉÇÏ),

¨ Éñ³óáõóÇã µ³é»ñ ¿ ÙïóÝáõÙ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý É»½í³Ï³Ý ϳճå³ñáõÙ, ³ñÓ³·³ÝùáõÙ ¿ é»åÉÇÏÝ»ñÇÝ,

¨ ϳÛáõÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÷á˳ñÇÝáõÙ ¿ µ³é»ñÁª ã˳Ëï»Éáí Ýñ³Ýó ÁݹѳÝáõñ ÇÙ³ëïÁ,

¨ ϳï³ñáõÙ ¿ ѳñó³¹ñáõÙÝ»ñ ¢ å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ѳñó»ñÇݪ ³Ýó³Í ûٳݻñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáÕ ÏáÝÏñ»ï Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, (4 ѳñóÇó áã å³Ï³ë)£

 

¨ Ñëï³Ï ³ñï³ë³ÝáõÙ ¿ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ µ³é»ñÁª å³Ñå³Ý»Éáí ß³ñ³¹ñÙ³Ý Ñ»ï¢áճϳÝáõÃÛáõÝÁ£

¨ ¹ÇÙáõÙ ¿ áõëáõóãÇÝ, ѳٳ¹³ë³ñ³ÝóÇÝ»ñÇÝ, ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ ï³ñµ»ñ ѳñó»ñáí ¢ Ëݹñ³Ýùáíª ³éûñÛ³ ËáëùÇ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí£

¨ í»ñ³å³ïÙáõÙ ¿ áõÝÏݹñí³Í ÝÛáõÃÁª Áëï Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûٳÛÇ (5¨8 ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ),

¨ í»ñ³å³ïÙáõÙ ¿ ÁÝûñóí³Í ï»ùëïÁ (ͳí³ÉÁª 20¨40 µ³é)ª Ñ»Ýí»Éáí ѳñó»ñÇ, ÝϳñÝ»ñÇ ¢ ï»ùëïÇÝ ÏÇó µ³é³ñ³ÝÇ íñ³,

¨ ϳ½ÙáõÙ ¿ 3¨4 ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõݪ û·ï³·áñÍ»Éáí ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõûñ,

¨ ϳ½ÙáõÙ ¿ µ³Ý³íáñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ (5 ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÇó áã å³Ï³ë),

¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ µ³Ý³íáñ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ (áõëáõóãÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ),

¨ ëáíáñáõÙ ¿ 3¨4 »ñ·, ßáõï³ë»ÉáõÏ, ³é³Í ¢ ³ë³óí³Íù,

¨ ³Ý·Çñ ³ñï³ë³ÝáõÙ ¿ 3¨4 µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝ (гí»Éí³Í 2)£

Àܺðò²ÜàõÂÚàõÜ

гۻñ»ÝÇ ³Ûµáõµ»ÝÁ, ïå³·Çñ ¢ ӻ鳷Çñ ï³é»ñ£

î³ñµ»ñ ï³é³ï»ë³ÏÝ»ñ (»ñÏáõëÇó áã å³Ï³ë)£

´³é»ñÇ ï»ëáÕ³Ï³Ý ÁÝϳÉáõÙ£

 

ÀÝûñó³ÝáõÃÛáõÝ µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ ¢ ÙïùáõÙª ÏÇñ³é»Éáí ·ñùÇ ¢ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ Ñ»ï ³ß˳ï»Éáõ ѳÙÁݹѳÝáõñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£

̳Ýáà ¢  ³ÝͳÝáà µ³é»ñÇó ϳ½Ùí³Í å³ñ½³·áõÛÝ ï»ùëï»ñÇ  ÁÝûñóÙ³Ý ï»ËÝÇϳݣ

 

²ÛÝ µ³é»ñÇ ÁÝûñóáõÙÁ, áñáÝóáõÙ  ï³é»ñÇ ³ñï³µ»ñáõÙÁ ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ ·ñáõÃÛáõÝÇó£

 

 

гۻñ»ÝÇ Ï»ï³¹ñáõÃÛ³Ý Ýß³ÝÝ»ñÁ  ¢ ¹ñ³Ýó ï³ñµ»ñáõÙÁ áõÏñ³ÇÝ»ñ»ÝÇ (éáõë»ñ»ÝÇ) ÝáõÛݳÝÙ³Ý (ÝáõÛÝ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ) Ýß³ÝÝ»ñÇó£

 

 

 

 

ä³ïÙáճϳÝ, ѳñó³Ï³Ý ¢ Ññ³Ù³Û³Ï³Ý ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ÑÝã»ñ³Ý·Á£

 

 

²ß³Ï»ñïÁ.

¨ ³Ýí³ÝáõÙ ¿ ѳۻñ»ÝÇ ³Ûµáõµ»ÝÇ µáÉáñ ï³é»ñÁ (ïå³·Çñ ¢ ӻ鳷Çñ),

¨ ׳ݳãáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ ï³é³ï»ë³ÏÝ»ñ,

 

¨ ï»ëáÕáõÃÛ³Ùµ ÁÝϳÉáõÙ ¿  2¨5 ï³éÇó µ³Õϳó³Í µ³é»ñÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ,

¨ ϳñ¹áõÙ ¿ µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ ¢ ÙïùáõÙ, ·Çï³Ïóí³Í ¢ ³ñï³Ñ³ÛïÇã, ѳëϳÝáõÙ ¿ ÁÝûñóí³ÍÇ ÷³ëï³óÇ ÇÙ³ëïÁ,

¨ ϳñ¹áõÙ ¿ ͳÝáà µ³é³å³ß³ñÇó ¢ 3¨5 ³ÝͳÝáà µ³é»ñÇó ϳ½Ùí³Í å³ñ½³·áõÛÝ ï»ùëï»ñ (5¨8 ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝ),

¨ Áëï áõÕÕ³ËáëáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ Ï³ñ¹áõÙ ¿ µ³é»ñ, áñáÝóáõÙ ¿-», û-á, Á, µ-÷, ·-ù, ¹-Ã, ç-ã, Ó-ó, Õ-Ë, é-ñ, í-ý, Ñ, Û, ¢ ï³é»ñÇ ·ñáõÃÛáõÝÝ áõ ³ñï³µ»ñáõÙÁ ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý Çñ³ñÇó,

¨ ׳ݳãáõÙ ¿ ѳۻñ»ÝÇ Ï»ï³¹ñ³Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñÁª í»ñç³Ï»ï ( £ ), ÙÇç³Ï»ï ( . ), ëïáñ³Ï»ï ( , ), µáõà (ª), ѳñó³Ï³Ý Ýß³Ý ( ± ), µ³ó³Ï³Ýã³Ï³Ý Ýß³Ý ( ¯ ), ß»ßï ( ° ), ¢ ï³ñµ»ñáõÙ ¿ ¹ñ³Ýù áõÏñ³ÇÝ»ñ»ÝÇ (éáõë»ñ»ÝÇ) ÝáõÛݳÝÙ³Ý (ÝáõÛÝ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ) Ýß³ÝÝ»ñÇó,

¨ ϳñ¹áõÙ ¿ ï³ñµ»ñ ÑÝã»ñ³Ý· áõÝ»óáÕ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ£

 

 

¶Æð

гۻñ»ÝÇ ³Ûµáõµ»ÝÇ µáÉáñ ï³é»ñÇ ·ñáõÃÛ³Ý ÑÙïáõÃÛ³Ý Ó¢³íáñáõÙ£

ػͳï³é»ñÇ ¢ ÷áùñ³ï³é»ñÇ ·ñáõÃÛáõÝÁ, ï³é»ñÇ ÙdzóáõÙÁ£

λﳹñáõÃÛ³Ý Ýß³ÝÝ»ñÇ ·ñáõÃÛáõÝÁ£

 

 

 

 

гٳϳñ·Çãáí ³é³ÝÓÇÝ µ³é»ñÇ áõ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ù»Ý³·ñáõÙª ï³ñµ»ñ ËáëùÇ Ù³ë»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓݳñ³ñí³Í Ó¢»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý. ϻﳹñ³Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ£

 

îå³·Çñ ï»ùëïÇ ³ñï³·ñáõÙ£

ÐÇßáÕáõÃÛ³Ùµ ·ñ»Éáõ áõݳÏáõÃÛáõÝ£

 

²ß³Ï»ñïÁ.

¨ ·ñáõÙ ¿ ѳۻñ»ÝÇ ³Ûµáõµ»ÝÇ Ù»Í³ï³é»ñÝ áõ ÷áùñ³ï³é»ñÁª ÙdzóáõÙÝ»ñáí,

 

¨ ï»Õ³¹ñáõÙ ¿ ѳۻñ»ÝÇ Ï»ï³¹ñáõÃÛ³Ý Ýß³ÝÝ»ñÁª í»ñç³Ï»ï ( £ ), ÙÇç³Ï»ï ( . ), ëïáñ³Ï»ï ( , ), µáõÃÁ (ª), ѳñó³Ï³Ý Ýß³ÝÁ ( ± ), µ³ó³Ï³Ýã³Ï³Ý Ýß³Ý ( ¯ ), ß»ßï ( ° ),

¨ ѳٳϳñ·Çãáí Ù»ù»Ý³·ñáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ µ³é»ñ ¢ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñª û·ï³·áñÍ»Éáí ï³ñµ»ñ ËáëùÇ Ù³ë»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓݳñ³ñí³Í ѳٳå³ï³ëË³Ý Ó¢»ñÁ, ï»Õ³¹ñáõÙ ¿ ѳۻñ»ÝÇ Ï»ï³¹ñáõÃÛ³Ý Ýß³ÝÝ»ñÁ£,

¨ ³ñï³·ñáõÙ ¿ ïå³·Çñ ï»ùëïÁ,

¨ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ùµ ·ñáõÙ ¿  (Ù»ù»Ý³·ñáõÙ ¿ ѳٳϳñ·Çãáí) ëáíáñ³Í ßáõݳë»ÉáõÏÝ»ñÁ, ³é³ÍÝ»ñÝ áõ ³ë³óí³ÍùÝ»ñÁ,

¨ ·ñáõÙ ¿ ѳïí³ÍÝ»ñ »ñ·»ñÇó ¢ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇóª 2¨3 ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý ã³÷áí (гí»Éí³Í  2)£

 

 

 

Ⱥ¼ì²Î²Ü àõÔÔàõÂÚàõ Ü

(ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ)

 

 

àõëáõÙÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ

µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ 

²ß³Ï»ñïÝ»ñÇ áõëáõÙݳϳÝ

Ýí³×áõÙÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ

Ýϳïٳٵ å»ï³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ

ÐÜâÚàõÜܺð ºì î²èºð

È»½íÇ ÑÝãÛáõݳÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ϳ½ÙáÕ ÑÝãÛáõÝÝ»ñÇ ËÙµ»ñÁ, Ýñ³Ýó ï³é³Ýß³ÝÝ»ñÁ ¢ ³ñï³µ»ñÙ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ£

гۻñ»ÝÇ Ó³Ûݳíáñ ÑÝãÛáõÝÝ»ñÇ í³Ýϳϳ½Ù³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ£

гۻñ»ÝÇ ÑÝãÛáõݳ߳ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÁ (ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝ ¢ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ) áõÏñ³ÇÝ»ñ»ÝÇ (éáõë»ñ»ÝÇ) ÑÝãÛáõݳ߳ñÇ Ñ»ï£

àõëáõóÙ³Ý É»½íáõÙ µ³ó³Ï³ÛáÕ ÑÝãÛáõÝÝ»ñÁ ¢ ï³é»ñÁ£

 

 

гۻñ»ÝÇ µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇ »é³ß³ñ ѳٳϳñ·Á£

 

 

 

гۻñ»ÝÇ µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇ Ïáßï¨÷³÷áõÏ Ñ³Ï³¹ñáõÃÛ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ£

 

 

²ß³Ï»ñïÁ.

¨ ³ñï³µ»ñáõÙ ¿ ÑÝãÛáõÝÝ»ñÁ µ³é»ñáõÙª Áëï Ýñ³Ýó ³ñï³µ»ñÙ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ,

¨ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ ¿ Ó³Ûݳíáñ ¢ µ³Õ³Ó³ÛÝ ÑÝãÛáõÝÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýù ѳٳ¹ñáõÙ ¿ ѳٳå³ï³ëË³Ý ï³é»ñÇÝ,

¨ ·ÇïÇ ¢ ×Çßï ³ñï³µ»ñáõÙ ¿ áõëáõóÙ³Ý É»½íáõÙ µ³ó³Ï³ÛáÕª

Á Ó³ÛݳíáñÁ, Û ÏÇë³Ó³ÛÝÁ ¢ Ñ»ï¢Û³É µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÁ.

– ÑÝã»Õ ¨ Ó, ç, Õ, ñ,

– Ëáõɨ Í, ×,

– ßÝã»Õ¨÷, Ã, ù,

– ÏáÏáñ¹³ÛÇÝ-ßÝã»Õ Ñ

¨ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ ¿ ѳۻñ»ÝÇ »é³ß³ñ µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÁ.

– ÑÝã»Õ¨µ, ¹, ·, Ó, ç

– Ëáõɨå, ï, Ï, Í, ×

– ßÝã»Õ¨÷, Ã, ù, ó, ã,

¨ ·Çï³ÏóáõÙ ¿ ѳۻñ»ÝáõÙ µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇ Ïáßï¨÷³÷áõÏ Ñ³Ï³¹ñáõÃÛ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ£

 

îºøêî£ Ü²Ê²¸²êàõÂÚàõÜ£ ´²è²Î²ä²ÎòàõÂÚàõÜ ºì ´²è

î»ùëïÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ¢ ϳå³Ïóí³ÍáõÃÛáõÝÁ£

 

î³ñµ»ñ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝ ¢ ÑÝã»ñ³Ý· áõÝ»óáÕ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ£

 

 

 

 

 

 

 

²é³ç³¹ñí³Í ûٳݻñÇÝ ¢ ï»ùëï»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáÕ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ£

´³é»ñÇ Ã»Ù³ïÇÏ ËÙµ»ñÁ£

 

 

 

 

²é³í»É ·áñÍ³Í³Ï³Ý µ³é»ñÇ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ£

ä³ñ½ µ³é£ ²ñÙ³ï ¢ ³Í³Ýó£

 

гϳÝÇß µ³é»ñ£

 

¸³ñÓí³ÍùÝ»ñ£

 

²ß³Ï»ñïÁ.

¨ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ ¿ ï»ùëïÁ ¢ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ Çñ³ñ Ñ»ï ãϳåí³Í ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,

¨ ï»ùëïáõÙ ·ïÝáõÙ ¿ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ, ѳñó, Ññ³Ù³Ý, Ëݹñ³Ýù, ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ñϳ¹ñáõÙ, ¹ÇÙáõÙ å³ñáõݳÏáÕ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¢ ³ñï³µ»ñáõÙ ¿ ¹ñ³Ýù ×Çßï ÑÝã»ñ³Ý·áí,

¨ ϳ½ÙáõÙ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï ÑÝã»ñ³Ý·Ç ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñª ï»Õ³¹ñ»Éáí ѳٳå³ï³ëË³Ý Ï»ï³¹ñ³Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñ£

¨ ³í»É³óÝáõÙ ¿ µ³é³å³ß³ñÁª ³é³ç³¹ñí³Í ûٳݻñÇÝ ¢ ï»ùëï»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¢ë 300 É»½í³Ï³Ý Ùdzíáñáíª Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ (³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ) ¢ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ (»ñÏáõ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ µ³é³å³ß³ñÁª  600¨800 µ³é),

¨ Ûáõñ³óÝáõÙ ¿ ³é³í»É ·áñÍ³Í³Ï³Ý µ³é»ñÇ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ,

¨ µ³éÇ Ù»ç ·ïÝáõÙ ¿ ³Í³ÝóÁ ¢ µ³Å³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ³ñÙ³ïÇó,

¨ ·ïÝáõÙ ¿ ÇÙ³ëïáí ѳϳé³Ï µ³é»ñÇ ½áõÛ·Á,

¨ ѳëϳÝáõÙ ¢ ëáíáñáõÙ ¿ 20-Çó áã å³Ï³ë ¹³ñÓí³Íù (гí»Éí³Í 2)£

²è²ÜÒÆÜ øºð²Î²Ü²Î²Ü Òºìºð

²ÙµáÕç ù»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ý»ñϳ۳óíáõÙ ¿ ³é³Ýó ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ¢ µ³Ý³íáñ áõ ·ñ³íáñ ËáëùáõÙ ³Ùñ³Ï³ÛíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ µ³½Ù³ÏÇ ÏñÏÝáõÃÛ³Ý ¢ ϳÛáõÝ Ó¢»ñÇ ë»ñïÙ³Ý ÙÇçáóáí£

 

 

 

 

ÊáëùÇ Ù³ë»ñÁ£

 

 

 

 

 

¶áÛ³Ï³Ý ³ÝáõÝ

гïáõÏ ¢ ѳë³ñ³Ï, ³ÝÓÇ ¢ ÇñÇ ³éáõÙ áõÝ»óáÕ ·á۳ϳÝÝ»ñ£

¸ñ³Ýó ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ѳۻñ»ÝáõÙ ¢ áõëáõóÙ³Ý É»½íáõÙ£

 

ÐáÉáí³Ï³Ý í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁª »ÉÝ»Éáí ÑÇÝ·ÑáÉáí³Ï³Ý ѳٳϳñ·Çó£ ¶á۳ϳÝÝ»ñÇ ÑáÉáí³Ï³Ý  Ó¢»ñÇ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ (³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ)£ ¶á۳ϳݳϻñï ³Í³ÝóÝ»ñ£

 

 

 

²Í³Ï³Ý ³ÝáõÝ

²Í³Ï³ÝÇ Ñ³Ù»Ù»ïáõÃÛ³Ý ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÁ ¢ Ýñ³Ýó ϳ½ÙáõÃÛáõÝÁ£

 

 

¸»ñ³ÝáõÝ

ÄËï³Ï³Ý, áñáßÛ³É, ³Ýáñáß, ÷á˳¹³ñÓ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñ£

Âí³Ï³Ý ³ÝáõÝ

гۻñ»ÝÇ ³Ûµáõµ»ÝÇ ï³é»ñÇ Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ£

¸³ë³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÃÛáõÝÁ£

 

 

êï³ó³Ï³Ý Ñá¹»ñ

 

´³Û

Ðñ³Ù³Û³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÇ Ï³½ÙáõÃÛáõÝÁ£ ijٳݳϳÛÇÝ å³ñ½ Ó¢»ñÇ (³é³Ýó ûųݹ³Ï µ³ÛÇ) ϳ½ÙáõÃÛáõÝÁ£

 

 

 

 

سϵ³Û

ijٳݳÏÇ ¢ ï»ÕÇ ³Ù»Ý³ï³ñ³Íí³Í ٳϵ³ÛÝ»ñÁ£

 

γå»ñ

 

 

 

Þ³ÕϳåÝ»ñ

 

 

Ò³ÛݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ

 

 

ì»ñ³µ»ñ³Ï³ÝÝ»ñ

 

 

 

²ß³Ï»ñïÁ.

¨ Ûáõñ³óÝáõÙ ¿ ³Ù»Ý³·áñÍ³Í³Ï³Ý ·á۳ϳÝÝ»ñÁ, ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ, µ³Û»ñÁ, ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ¢ ³ÛÉ ËáëùÇ Ù³ë»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¢ª ëïáñ¢ Ãí³ñÏí³Í Ñá¹»ñÁ, ϳå»ñÁ, ß³ÕϳåÝ»ñÁ, Ó³ÛݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ í»ñ³µ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÁª ïñí³Í ûٳݻñáõÙ ½»ï»Õí³Í µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¢ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ£

¨ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ ËáëùÇ Ù³ë»ñÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñí³Í Ó¢»ñÁª µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ ¢ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ (³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ) ϳ½Ù»Éáõ ѳٳñ£

 

¨ ѳñó³¹ñáõÙ ¿ ·á۳ϳÝÝ»ñÁª á±í, áíù»±ñ, DZÝã, ÇÝã»±ñ ѳñó»ñáí,

¨ ·ñ»ÉÇë ¢ ÁÝûñó»ÉÇë ï³ñµ»ñáõÙ ¿ ѳïáõÏ ¢ ѳë³ñ³Ï, ³ÝÓ ¢ Çñ óáõÛó ïíáÕ ·á۳ϳÝÝ»ñÁ,

¨ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ (³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ) ¢ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÏÇñ³éáõÙ ¿ ѳٳå³ï³ëË³Ý ÑáÉáí³Ï³Ý í»ñç³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ·á۳ϳÝÝ»ñÁ,

 

¨ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ ³é³í»É ÏÇñ³éáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³Í³ÝóÝ»ñáí ·á۳ϳÝÝ»ñÁ. ³Ï, áõÏ, ÇÏ, ³Ý, ³Ýù, ³Ý³Ï, ³Ýáó, ³ñ³Ý, Çã, áñ¹, áó, ëï³Ý, íáñ, áõÃÛáõÝ, áõÑÇ£

 

¨ ѳñó³¹ñáõÙ ¿ ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁª ÇÝãåÇëDZ, áñåÇëDZ, á±ñ ѳñó»ñáí,

¨ ϳ½ÙáõÙ ¿ ³Í³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÁ£

 

¨ ÏÇñ³éáõÙ ¿ ÅËï³Ï³Ý, áñáßÛ³É, ³Ýáñáß, ÷á˳¹³ñÓ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ£

 

¨ ·ÇïÇ Ñ³Û»ñ»ÝÇ ³Ûµáõµ»ÝÇ ï³é»ñÇ Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ,

¨ ϳ½ÙáõÙ ¿ ¹³ë³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñª û·ï³·áñÍ»Éáí ¨ñáñ¹ ¢ ¨»ñáñ¹ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£

¨ ×Çßï ¿ û·ï³·áñÍáõÙ ëï³ó³Ï³Ý ë, ¹, Ý(Á) Ñá¹»ñáí µ³é»ñÁ£

 

¨ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ (³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ) ¢ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ×Çßï ÏÇñ³éáõÙ ¿ µ³ÛÇ Ññ³Ù³Û³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÇ Ó¢»ñÁ,

¨ ϳñáÕ³ÝáõÙ ¿ ϳ½Ù»É µ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ å³ñ½ Ó¢»ñÁ£

 

¨ ѳñó³¹ñáõÙ ¿ ųٳݳÏÇ ¢ ï»ÕÇ Ù³Ïµ³ÛÝ»ñÁ »±ñµ, áñï»±Õ, á±õñ ѳñó»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ ¢ ×Çßï ÏÇñ³éáõÙ ¿ ¹ñ³Ýù£

¨ Ûáõñ³óÝáõÙ ¢ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ Ñ»ï¢Û³Éª ϳå»ñÁ. ³Ýó,  ³é³Ýó, ¹»åÇ, ¹ÇÙ³ó, Ñ»éáõ, Ý»ñù¢,  ÝÙ³Ý, ßáõñç, ã³÷,  å³ï­×³éáí,   å»ë, í»ñ, í»ñ¢£

¨ ß³ÕϳåÝ»ñÁ. µ³Ûó, ë³Ï³ÛÝ, áñ, »Ã», áñáíÑ»ï¢, ÙÇÝã, ÙÇÝ㢣

 

¨ Ó³ÛݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. ³¯Ë, ³í³¯Õ, µ³¯, 糯Ý, í³¯Ë, í³¯Û, áõ¯Ë, û°Ñ, ¿¯Û, ¿Ñ»¯Û, ³°Û, ïᯣ

¨ í»ñ³µ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ. ÇѳñÏ»,  Çëϳå»ë,  Çëϳå»ë áñ,  ·áõó»,  ϳñÍ»Ù,  ѳ­Ù³ñ­Û³, ÙdzÛÝ, ÙdzÛÝ Ã» £

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3¨ð¸ ¸²ê²ð²Ü

(70 ųÙ, ß³µ³Ã³Ï³Ý 2 ųÙ.

å³Ñ»ëï³ÛÇÝ 4 ųÙÝ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ áõëáõóãÇ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùµ)

Êàê²Îò²Î²Ü àõÔÔàõÂÚàõÜ

(ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ)

ºزܺð

»ٳ 1. ²ÞàõÜ

   ²ß³Ï»ñïÝ»ñÁ.

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ µÝáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ßݳݳÛÇÝ Ñ³·áõëïÇ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ëϽµÇ, ³ßÝ³Ý µ³ñÇùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ£

 

»ٳ 2. غêðàä زÞîàò

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõ٠ѳۻñ»ÝÇ ³Ûµáõµ»ÝÇ ëï»ÕÍáÕ Ø»ëñáå سßïáóÇ ¢ Ýñ³ª ú߳ϳÝáõÙ ·ïÝíáÕ ·»ñ»½Ù³ÝÇÝ ³Ûó»É»Éáõ Ù³ëÇÝ.

¨ å³ïÙáõÙ »Ý г۳ëï³ÝÇ Î³ÃáÕÇÏáë ê³Ñ³Ï ä³ñÃ¢Ç ¢ ìé³Ùß³åáõÑ ³ñù³ÛǪ ѳۻñ»ÝÇ ³Ûµáõµ»ÝÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ Ýñ³Ýó ϳï³ñ³Í ¹»ñÇ Ù³ëÇÝ£

 

»ٳ 3. ÀÜî²ÜºÎ²Ü ¸ÆزÜβð

¨ Ýϳñ³·ñáõÙ »Ý ÁÝï³ÝÇùÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³Ý¹³ÙÇ ³ñï³ùÇÝ ï»ëùÁ, µÝ³íáñáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ ÁÝï³ÝÇùáõÙ Ýñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ Ë³Õ³ó³Í ¹»ñÇ Ù³ëÇÝ£

 

»ٳ 4. Òغè

¨ å³ïÙáõÙ »Ý µÝáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛ³Ý, ÓÙ»éáÕ ÃéãáõÝÝ»ñÇ ¢ ϻݹ³ÝÇÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ.

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ ÓÙ»é³ÛÇÝ Ñ³·áõëïÇ, ˳ջñÇ ¢ ½í³ñ׳ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ£

 

»ٳ 5. Üàð î²ðÆ ºì Òغè²ÚÆÜ îàܺð

¨ å³ïÙáõÙ »Ý Üáñ ï³ñí³, êáõñµ ÌÝáõݹÇ, ïáݳͳéÇ Ù³ëÇÝ.

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ ïáÝ³Ï³Ý ë»Õ³ÝÇ, ³Ù³ÝáñÛ³ Ýí»ñÝ»ñÇ, ÑÛáõñ»ñ ÁݹáõÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ£

 

»ٳ 6. Þð沶²ÚàõÂÚàõÜ Ð²Ú²êî²ÜàõØ

¨ Ýϳñ³·ñáõÙ »Ý г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹ñáßÁ, ½ÇݳÝß³ÝÁ.

¨ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý å»ï³Ï³Ý ïáÝ»ñÇ ³Ùë³Ãí»ñÁ.

¨ å³ïÙáõÙ »Ý ¾çÙdzÍÝÇ, ¶³éÝáõ, ¶»Õ³ñ¹Ç ¢ ꢳÝÇ Ù³ëÇÝ.

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ ï³ïÇÏÇÝ ÑÛáõñ ·Ý³Éáõ Ù³ëÇÝ (ɳí³ß, ÃáÝÇñ, Ù³ÍáõÝ, ϳñå»ï, »ñ³Åßï³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ ¢ ³ÛÉÝ)£

 

»ٳ 7. вڲêî²ÜÆ ÊàðÐð¸²ÜÆÞܺðÀ

¨ å³ïÙáõÙ »Ý ²ñ³ñ³ï É»é³Ý Ù³ëÇÝ.

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ ¹áõ¹áõÏÇ, ÍÇñ³ÝÇ, Ýé³Ý, ˳ÕáÕÇ, ÃÃÇ Ù³ëÇÝ£

 

»ٳ 8. ¶²ðàõÜ

¨ å³ïÙáõÙ »Ý µÝáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ·³ñݳݳÛÇÝ ³Ýï³éÇ Ù³ëÇÝ.

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙª ˳ÕáÕÇ ¢ åïÕ³ïáõ ͳé»ñÇ ³Û·áõÙ, µ³Ýç³ñ³ÝáóáõÙ ·³ñݳݳÛÇÝ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ£

 

»ٳ 9. ¶²ðܲܲÚÆÜ îàܺð

¨ å³ïÙáõÙ »Ý γݳÝó ÙÇç³½·³ÛÇÝ ïáÝǪ سñïÇ 8-Ç ïáݳϳï³ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ.

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõ٠г۳ëï³ÝáõÙ ÝßíáÕª سÛñáõÃÛ³Ý ¢ ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ý ïáÝÇ Ù³ëÇÝ£

 

»ٳ 10. Þàõîàì ²Ø²è ¾

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ ³Ù³é³ÛÇÝ ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý»ñÇ, Íáí³÷ÇÝ, É»éÝ»ñáõÙ ¢  ³ÛÉáõñ ѳݷëï³Ý³Éáõ Ù³ëÇÝ£

 

 

àõëáõÙÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ²ß³Ï»ñïÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ýí³×áõÙÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ýϳïٳٵ å»ï³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
àõÜÎܸðàõØ

àõëáõóãÇ  Ññ³Ù³ÝÝ»ñÇ ¢ ³í»ÉÇ µ³ñ¹, ù³Ý »ñÏñáñ¹ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ, ÇÙ³ëï³ÛÇÝ Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ (»é³Ï³éáõóí³ÍùÇ Ó¢áíª Ñ³Û»ñ»Ý¨áõÏñ³ÇÝ»ñ»Ý (éáõë»ñ»Ý)¨ ѳۻñ»Ý) ÁÝϳÉáõÙ£

àõß³¹ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙ áõÝÏݹñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï£

ÈëáÕ³Ï³Ý ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙ£

ÀݹѳÝáõñ û·ï³·áñÍÙ³Ý µ³é»ñÇ ÁÝϳÉáõÙ, ³é³Ýóù³ÛÇÝ µ³é»ñÇ ¢ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (³í»ÉÇ »ñϳñ, ù³Ý »ñÏñáñ¹ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ) ÁÙµéÝáõÙ£

àõëáõóãÇ áã µ³ñ¹ å³ïÙí³ÍùÝ»ñÇ, »ñÏËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¢ ï»ùëï»ñÇ (û·ï³·áñÍ»Éáí ¹Çï³ñÏáõÃÛáõÝÁ) ÑÇÙÝ³Ï³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ÁÙµéÝáõÙ£

ä³ñ½ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇÙ³ëïÇ ¢ áõÝÏݹñí³Í ï»ùëïÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÇ ÁÙµéÝáõÙ (Ó³Ûݳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¢ ï»ë³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ)£

î»Õ»ÏáõÃÛáõÝ, ѳñó, Ëݹñ³Ýù ϳ٠Ññ³Ù³Ý, ѳñϳ¹ñ³Ýù å³ñáõݳÏáÕ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (³ñï³Ñ³Û­ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ)  ÑÝã»ñ³Ý·Ç ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ÁÙµéÝáõÙ£

 

 ²ß³Ï»ñïÁ.

¨ ÁÝϳÉáõÙ ¢ ϳï³ñáõÙ ¿ áõëáõóãÇ Ññ³Ù³ÝÝ»ñÁ, ѳëϳÝáõÙ ¿ª ³í»ÉÇ µ³ñ¹, ù³Ý »ñÏñáñ¹ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ, ÇÙ³ëï³ÛÇÝ Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÁ,

¨ áõß³¹Çñ ÉëáõÙ ¿, áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»Éáí áã ÙdzÛÝ µ³é»ñÇÝ, ³ÛÉ¢ ËáëùÇ »ñ³Ý·ÇÝ,

¨ ÁÝϳÉáõÙ ¢ Ùï³å³ÑáõÙ ¿ ÁݹѳÝáõñ û·ï³·áñÍÙ³Ý µ³é»ñÁ, ѳëϳÝáõÙ ¿ ³é³Ýóù³ÛÇÝ µ³é»ñÝ áõ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,

¨ Ù»Ï áõÝÏݹñáõÙÇó Ñ»ïá (3¨4 ñáå»)  ÁÙµéÝáõÙ ¿ áõëáõóãÇ áã µ³ñ¹ å³ïÙí³ÍùÝ»ñÇ, »ñÏËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¢ ï»ùëï»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ£

¨ ѳëϳÝáõÙ ¿ å³ñ½ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³é³ÝÓݳóÝáõÙ ¿ Ó³Ûݳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (ï»ë³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÁ (ÙÇÝ㢠7 ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ),

¨ ѳٳ¹ñáõÙ ¿ ÝϳñÁ ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý, ï»ùëïÇ Ñ»ï,

¨ ÝϳñáõÙ ¿ª Áëï áõÝÏݹñí³Í »ñÏËáëáõÃÛ³Ý, ï»ùëïÇ (³ñï³¹³ë³ñ³Ý³ÛÇÝ ³ß˳ï³Ýù),

¨ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ ¿ª Áëï ÑÝã»ñ³Ý·Ç, ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ï»ë³ÏÝ»ñÁ, áñáÝù å³ñáõݳÏáõÙ »Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ, ѳñó, Ëݹñ³Ýù ϳ٠Ññ³Ù³Ý, ѳñϳ¹ñ³Ýù£

Êàêø

´³Ý³íáñ ËáëùÇ Ýϳïٳٵ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ£

Àëï ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÇ ï³ñµ»ñª å³ñ½ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ϳ½ÙáõÙ ¢ ÑÝã»ñ³Ý·³ÛÇÝ ×Çßï ³ñï³µ»ñáõÙª (Ýßí³Í ûٳݻñÇÝ ¢ Ëáëù³ÛÇÝ ¿ÃÇϳÛÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ùå³ï³ë˳Ý)£

 

 

 

 

 

ºñÏËáëáõÃÛáõÝ

àõÝÏݹñí³Í »ñÏËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³ñï³¹ñáõÙ ¹»ñ³Ë³ÕÇ Ó¢áí£

Üßí³Í ûٳݻñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ݪ áã µ³ñ¹ »ñÏËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ ¢ í³ñáõÙª Ñ»Ýí»Éáí ûųݹ³Ï ÝÛáõûñÇ íñ³£

î³ñµ»ñ ï»ë³ÏÇ Ñ³ñó»ñÇ ¢ ¹ñ³Ýó å³ï³ë˳ÝÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙª Áëï ûñÇݳÏÇ£

¸ÇÙ»Éáõ ù³Õ³ù³í³ñ³Ï³Ý Ó¢»ñÁ£

²½·³ÛÇÝ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñáí ÁݹáõÝí³Í É»½í³Ï³Ý ù³Õ³ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ£

²ÛÉ É»½áõÝ»ñÇ ¢ Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ ÏñáÕÝ»ñÇ Ñ»ï ß÷Ù³Ý ¿ÃÇϳݣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػݳËáëáõÃÛáõÝ

àõÝÏݹñí³Í ϳ٠ÁÝûñóí³Í ï»ùëïÇ í»ñ³å³ïÙáõÙ (µ³Ý³íáñ ÷á˳¹ñáõÃÛáõÝ)ª Áëï ûñÇݳÏÇ£

 

 

 

 

 

 

 

 

àã µ³ñ¹ ٻݳËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙª Ñ»Ýí»Éáí ûųݹ³Ï ÝÛáõÃÇ íñ³£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ä³ïÙí³ÍùÇ Ï³½ÙáõÙª Áëï ÝϳñÇ ¢ ï»ë³ß³ñÇ£

 

´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, »ñ·»ñÇ, ³é³ÍÝ»ñÇ ¢ ³ë³óí³ÍùÝ»ñÇ, ßáõï³ë»ÉáõÏÝ»ñÇ ë»ñïáõÙ£

²ñï³Ñ³ÛïÇã ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£

 

²ß³Ï»ñïÁ.

¨ ϳï³ñáõÙ ¿ µ³Ý³íáñ ËáëùÇ Ýϳïٳٵ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ,

¨ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ í³ñí»óáÕáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ »ñÏËáëáõÃÛáõÝáõÙª »ÉÝ»Éáí Ëáëù³ÛÇÝ ¿ÃÇϳÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó,

¨ ϳ½ÙáõÙ ¿ Áëï ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÇ ï³ñµ»ñª å³ñ½ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ (³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ)ª ïñí³Í ûٳݻñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý, ÑÝã»ñ³Ý·áñ»Ý ×Çßï ³ñï³µ»ñáõÙ ¿ ¹ñ³Ýù£

 

²ß³Ï»ñïÁ

¨ í»ñ³ñï³¹ñáõÙ ¿ Áëï ³ÝÓ»ñÇ ¢ ¹»ñ»ñáí ˳ճñÏáõÙ ¿ áõÝÏݹñí³Í »ñÏËáëáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ,

¨ ³ç³ÏóáõÙ ¿ ½ñáõÛóÇݪ É»½í³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó ×Çßï ϳ½Ùí³Íª áã å³Ï³ë ù³Ý 3¨4 é»åÉÇÏáí,

¨ ϳ½ÙáõÙ ¿ Ýßí³Í ûٳݻñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áã µ³ñ¹ »ñÏËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ (5¨7 ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ)ª Ñ»Ýí»Éáí ûųݹ³Ï ÝÛáõûñÇ íñ³,

¨ ϳ½ÙáõÙ ¿ »ñÏËáëáõÃÛáõÝÝ»ñª ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ï»ñåáí ùÝݳñÏ»Éáí ѳٳ¹³ë³ñ³ÝóÇÝ»ñÇ Ñ»ï áõÝÏݹñí³Í ï»ùëïÁ, ÝϳñÁ, Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ,

¨ ëÏëáõÙ ¢ ³í³ñïáõÙ ¿ ѳÝÓݳñ³ñí³Í Çñ³¹ñáõÃÛ³ÝÁ ѳٳå³ï³ëË³Ý Ëáë³ÏóáõÃÛáõÝÁ (1¨3-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇ É»½í³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ),

¨ ѳñó»ñ ¿ ï³ÉÇë ¢ å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ѳñó»ñÇÝ (4 ѳñóÇó áã å³Ï³ë)£

¨ »ñÏËáëáõÃÛ³Ý Ù»ç û·ï³·áñÍáõÙ ¿  ¹ÇÙ»Éáõ ù³Õ³ù³í³ñ³Ï³Ý Ó¢»ñÁª Ñ»Ýí»Éáí áõëáõóãÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Í ûñÇݳÏÇ íñ³ (гí»Éí³Í 3)£

 

²ß³Ï»ñïÁ

¨ í»ñ³å³ïÙáõÙ ¿ áõÝÏݹñí³Í ÝÛáõÃÁª Áëï Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûٳÛÇ (8¨10 ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ),

¨ í»ñ³å³ïÙáõÙ ¿ ÁÝûñóí³Í ï»ùëïÁ (µ³Ý³íáñ ÷á˳¹ñáõÃÛáõÝ)ª 30¨ 50 µ³é ͳí³Éáí, ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Çñ ϳñÍÇùÁ ϳñ¹³ó³ÍÇ Ù³ëÇÝ,

¨ ÑÝã»ñ³Ý·áñ»Ý ×Çßï ³ñï³µ»ñáõÙ ¿ ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý (³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý) ï»ë³ÏÝ»ñÁ, ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ ¿ ¹ñ³Ýù µ³Ý³íáñ ËáëùáõÙ,

¨ ϳ½ÙáõÙ ¢ í»ñ³ñï³¹ñáõÙ ¿ å³ñ½ ٻݳËáëáõÃÛáõݪ û·ï³·áñÍ»Éáí áõëáõóãÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Íª ûñÇݳÏÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ) ¢ ûųݹ³Ï ÝÛáõûñÁ (åɳÝ, µ³é»ñÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ ¢ ³ÛÉÝ),

¨ ϳ½ÙáõÙ ¢ í»ñ³ñï³¹ñáõÙ ¿ ϳñ× ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ (7 ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÇó áã å³Ï³ë), Ýϳñ³·ñáõÙ ¿ »ñ¢áõÛÃÝ»ñÝ áõ ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ,

¨ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ áñ¢¿ Ù»ÏÇÝ, ßÝáñѳíáñáõÙ  ¿ ïáÝÇ, ÍÝÝ¹Û³Ý ûñí³ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµª ³½·³ÛÇÝ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý,

¨ å³ïÙí³Íù ¿ ϳ½ÙáõÙ ¢ í»ñ³ñï³¹ñáõÙª Áëï ÝϳñÇ ¢ ¹Çïí³Í ÙáõÉïÇåÉÇϳóÇáÝ ÏÇÝáÝϳñÇ,

¨ ³Ý·Çñ ³ñï³ë³ÝáõÙ ¿ 4¨5 µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõݪ ѻÉáí ÑÝã»ñ³Ý·Ç ×ßïáõÃÛ³ÝÁ,

¨ ëáíáñáõÙ ¿ ³Ý·Çñ ¢ í»ñ³ñï³¹ñáõÙ ¿ 4¨5 »ñ·, ßáõï³ë»ÉáõÏ, ³é³Í ¢ ³ë³óí³Íù (гí»Éí³Í 3)£

Àܺðò²ÜàõÂÚàõÜ

´³ñÓñ³Ó³ÛÝ ¢ ÙïùáõÙ ÁÝûñó»Éáõ  ï»ËÝÇϳÛÇ ½³ñ·³óáõÙ.

¨ µ³é»ñÇ, áñáÝóáõÙ ï³é»ñÇ ³ñï³µ»ñáõÙÁ ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ ·ñáõÃÛáõÝÇó,

¨ ûųݹ³Ï µ³Ûáí µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,

¨ áñáßÇã Á(Ý) Ñá¹áí µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,

¨ µ³ñ¹ µ³é»ñÇ£

ÐÝã»ñ³Ý·áñ»Ý ×Çßïª ï»ùëï»ñÇ µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ ÁÝûñóáõÙª å³Ñå³Ý»Éáí áõÕÕ³ËáëáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ (ݳ˳å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá)£

ÆÝùÝáõñáõÛÝ ÁÝûñóí³Í ï»ùëïÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ÁÙµéÝáõÙ (ѳٳï»Õ ùÝݳñÏÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ)£

̳ÝáÃáõÃÛáõÝ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý ÝÙáõßÝ»ñÇÝ, ѳÛÏ³Ï³Ý Ù³ÝÏ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý É³í³·áõÛÝ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ£

 

²ß³Ï»ñïÁ.

¨ µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ Ï³ñ¹áõÙ ¿ 7¨10 ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÇó µ³Õϳó³Í ï»ùëï»ñÁª ·Çï³Ïóí³Í, ë³Ñáõݪ å³Ñå³Ý»Éáí áõÕÕ³Ëáë³Ï³Ý ¢ ÑÝã»ñ³Ý·³ÛÇÝ Ï³ÝáÝÝ»ñÁª  40 µ³é ñáå»áõ٠ݳ˳ï»ëí³Í ³ñ³·áõÃÛ³Ùµ,

¨ ϳñ¹áõÙ ¿ Ùïùáõ٠ϳ٠ÏÇë³Ó³ÛÝ (ݳ˳å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá) ³ÝͳÝáà ï»ùëïÁ, áñÁ å³ñáõݳÏáõÙ ¿ 3¨5 ³ÝͳÝáà µ³é ¢ ϳï³ñáõÙ ¿ Ñ»ï¢Û³É ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ.

¨ å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ѳñó»ñÇÝ,

¨ ï»ùëïáõÙ ·ïÝáõÙ ¿ ѳñó»ñÇÝ å³ï³ë˳ݻÉáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,

–       ¨ í»ñݳ·ñáõÙ ¿ ÁÝûñóí³Í ï»ùëïÁ,

–       ¨ óáõó³¹ñáõÙ ¿ ÁÝûñóí³ÍÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ÁÙµéÝáõÙ,

–       ¨ ϳñ¹áõÙ ¿ ³ñï³¹³ë³ñ³Ý³ÛÇÝ ÁÝûñó³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý óáõó³ÏáõÙ ³é³ç³ñÏí³Í ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£

 

¶ð²ìàð Êàêø

ì³Û»Éã³·ñáõÃÛ³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙ£

гۻñ»ÝÇ Ï»ï³¹ñáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£

îå³·ñí³Í ï»ùëïÇ ³ñï³·ñáõÙ£

 

î»ë³ÉëáÕ³Ï³Ý Ã»É³¹ñáõÃÛáõÝ£

 

 

ܳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ ¢ ¹ñ³Ýó ÙdzíáñáõÙ ï»ùëïáõÙ. áã Ù»Í ÷á˳¹ñáõÃÛáõÝ áõ ß³ñ³¹ñáõÃÛáõÝ, ÷áùñÇÏ Ý³Ù³Ï, »ñÏïáÕ, ßÝáñѳíáñ³Ï³Ý áõÕ»ñÓ ¢ ¹ñ³Ýó ïå³­·ñáõ٠ѳٳϳñ·Çãáí£

²é³ÝÓÇÝ µ³é»ñÇ, µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ¢ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ù»Ý³·ñáõ٠ѳٳϳñ·Çãáí£

¶ñ³íáñ å³ï³ë˳ÝÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙª ѳÝÓݳñ³ñí³Í ûٳÛÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ñó»ñÇÝ£

ä³ñ½³·áõÛÝ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ѳۻñ»ÝÇó áõÏñ³Ç­Ý»ñ»Ý (éáõë»ñ»Ý)£

 

 

 

 

 

²ß³Ï»ñïÁ.

¨ ·ñáõÙ ¿ í³Û»Éã³·ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ݪ å³Ñå³Ý»Éáí ѳۻñ»ÝÇ Ï»ï³¹ñáõÃÛáõÝÁ,

 

¨ ³ñï³·ñáõÙ ¿ ïå³·Çñ ï»ùëïÁ. ͳí³ÉÁª 20¨30 µ³é,

¨ ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ï³½ÙáõÙ ¿ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñª ÑÇÙÝí»Éáí Ëáë³Ïó³Ï³Ý ¢ ï»ëáÕ³Ï³Ý Ñ»Ý³ëÛáõÝ»ñÇÝ,

¨ ϳ½ÙáõÙ ¢ ·ñ³éáõÙ ¿ Çñ³ñ Ñ»ï ϳåí³Í 2¨3 ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝ, áñáÝù Ýϳñ³·ñáõÙ »Ý ÝϳñÁ, ¹³ë³ñ³ÝÇ Ý»ñùݳѳñ¹³ñÙ³Ý ÙÇ Ù³ëÁ ¢ ³ÛÉÝ,

¨ ϳ½ÙáõÙ ¢ ·ñ³éáõÙ ¿ ßÝáñѳíáñ³Ï³Ý ï»ùëï»ñ, ݳٳÏÝ»ñ, ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¢ ³ÛÉÝ, Ù»ù»Ý³·ñáõÙ ¿ ¹ñ³Ýù ѳٳϳñ·Çãáí,

¨ ϳ½ÙáõÙ ¢ ·ñ³éáõÙ ¿ 2¨3 å³ï³ëË³Ý Ñ³ñó»ñÇݪ Áëï ѳÝÓݳñ³ñí³Í ûٳÛÇ,

 

¨ ϳï³ñáõÙ ¿ å³ñ½³·áõÛÝ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ѳۻñ»ÝÇó áõÏñ³ÇÝ»ñ»Ý (éáõë»ñ»Ý)ª û·ï³·áñÍ»Éáí µ³é³ñ³ÝÁ ¢ ѳٳϳñ·ÇãÁ£

 

 

 

 

 

 

 

Ⱥ¼ì²Î²Ü àõÔÔàõÂÚàôÜ

(ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ)

 

 

àõëáõÙÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ     ²ß³Ï»ñïÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ýí³×áõÙÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ýϳïٳٵ å»ï³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
ÐÜâÚàõÜܺð ºì î²èºð

ÐÝãÛáõݳµ³Ý³Ï³Ý ݳËÝ³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÇ ³Ùñ³åݹáõÙ£

 

´³é»ñÇ ÑÝãÛáõݳÛÇÝ, ï³é³ÛÇÝ, í³ÝϳÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ

¨ Ó³ÛݳíáñÝ»ñ ¢ µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñ,

¨ ÑÝãÛáõݨï³é ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ,

 

¨ Á Ó³ÛݳíáñÇ ³ñï³µ»ñáõÃÛáõÝÁ,

 

¨ áõÏñ³ÇÝ»ñ»ÝáõÙ (éáõë»ñ»ÝáõÙ) ÝÙ³ÝÁ ãáõÝ»óáÕ Ñ³Û»ñ»ÝÇ µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇ ×Çßï ³ñï³µ»ñÙ³Ý Ùß³ÏáõÙ£

 

 

 

 

 

´³éÇ í³ÝϳïáõÙÁ£ ¶³Õïݳí³ÝÏ£

 

îáÕ³¹³ñÓÇ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳۻñ»ÝáõÙ£

´³é»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ³Ûµµ»Ý³Ï³Ý ϳñ·áí£

 

²ß³Ï»ñïÁ.

¨ ³Ùñ³åݹáõÙ ¿ 1¨2 ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ëï³óí³Í ÑÝãÛáõݳµ³Ý³Ï³Ý ݳËÝ³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ,

¨ µ³é»ñáõÙ ³é³ÝÓݳóÝáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ ÑÝãÛáõÝÝ»ñÁ (Ó³Ûݳíáñ ¢ µ³Õ³Ó³ÛÝ),

 

¨ áñáßáõÙ ¿ ÑÝãÛáõݨï³é ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÃÛáõÝÁª µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ », á, ¢ ï³é»ñÇ,

¨ Ùß³ÏáõÙ ¿ Á Ó³ÛݳíáñÇ ×Çßï ³ñï³µ»ñáõÃÛáõÝÁ,

¨ ×Çßï ³ñï³µ»ñáõÙ ¿ áõÏñ³ÇÝ»ñ»ÝáõÙ (éáõë»ñ»ÝáõÙ) ÝÙ³ÝûñÇݳÏÁ ãáõÝ»óáÕ Ñ³Û»ñ»ÝÇ µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÁ.

– ÑÝã»Õª Ó, ç,

– Ëáõɪ Í, ×,

– ßÝã»Õª ÷, Ã, ù,

– Ñ»ïݳɻ½íÛ³Ý ÑÝã»Õª Õ µ³Õ³Ó³ÛÝÁ,

– ÏáÏáñ¹³ÛÇÝ ßÝã»Õ Ñ µ³Õ³Ó³ÛÝÁ,

¨ í³ÝϳïáõÙ ¿ µ³é»ñÁ, áñáßáõÙ ¿ ·³Õïݳí³ÝÏÇ Á-Ý,

¨ µ³é»ñÁ ×Çßï ¿ ïáÕ³¹³ñÓáõÙ,

 

¨ ï»Õ³¹ñáõÙ ¿ µ³é»ñÁ ³Ûµµ»Ý³Ï³Ý ϳñ·áíª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí µ³éÇ ÇÝãå»ë ³é³çÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿Éª »ñÏñáñ¹ ¢ »ññáñ¹ ï³é»ñÁ£

 

îºøêî£ Ü²Ê²¸²êàõÂÚàôÜ£ ´²è²Î²ä²ÎòàõÂÚàõÜ ºì ´²è

î»ùëïÇ Ã»Ù³Ý ¢ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇïùÁ£

 

ܳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳۻñ»ÝáõÙ. ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ áõëáõóÙ³Ý É»½íÇó£

 

 

 

´³é»ñÇ Ï³åÁ ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç£

 

 

 

²é³ç³¹ñí³Í ûٳݻñÇÝ ¢ ï»ùëï»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ£

´³é»ñÇ Ã»Ù³ïÇÏ ËÙµ»ñÁ£ ²é³í»É û·ï³·áñÍíáÕ µ³é»ñÇ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ£

 

 

ܳ˳ͳÝó ¢ í»ñç³Í³Ýó£

 

ÐáÙ³ÝÇßÝ»ñ£

 

´³ñ¹ µ³é»ñÁ ¢ Ýñ³Ýó ϳéáõóí³ÍùÁ£

 

 

¸³ñÓí³ÍùÝ»ñ£

 

´³é³ñ³Ý£ ´³é»ñÇ ·ïÝ»ÉÁª Áëï ³Ûµµ»Ý³Ï³Ý ϳñ·Ç£

 

²ß³Ï»ñïÁ.

¨ áñáßáõÙ ¿ ï»ùëïÇ Ã»Ù³Ý ¢ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇïùÁ,

¨ ϳéáõóáõÙ ¿ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñª ѳßíÇ ³éÝ»Éáí ѳÛáó É»½íÇ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. »ÝóϳÛÇ ¢ ëïáñá·Û³ÉÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ûųݹ³Ï µ³ÛÇ ï»ÕÁ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝ Ù»ç,

¨ ϳ½ÙáõÙ ¿ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñª ѳßíÇ ³éÝ»Éáí ѳۻñ»Ýáõ٠ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ,

¨ ³í»É³óÝáõÙ ¿ Çñ µ³é³å³ß³ñÁª ³é³ç³¹ñí³Í ûٳݻñÇÝ ¢ ï»ùëï»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¢ë 200 É»½í³Ï³Ý Ùdzíáñáíª µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¢ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ (»ñ»ù áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ µ³é³å³ß³ñÁª 800¨1000 É»½í³Ï³Ý Ùdzíáñ),

¨ µ³éÇ Ù»ç ·ïÝáõÙ ¿ ݳ˳ͳÝóÁ, í»ñç³Í³ÝóÁ,

¨ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ·ïÝáõÙ ¢ ѳٳËÙµáõÙ ¿ ÇÙ³ëïáí Çñ³ñ Ùáï µ³é»ñÁ,

¨ ϳ½ÙáõÙ ¿ µ³ñ¹ µ³é»ñ ³ ÑṳϳåÇ ÙÇçáóáí ¢ ³é³Ýó Ýñ³, ·ïÝáõÙ ¿ ¹ñ³Ýù ï»ùëïáõÙ,

¨ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ ¹³ñÓí³ÍùÝ»ñ (гí»Éí³Í 3),

¨ ·ïÝáõÙ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï µ³éÁ µ³é³ñ³ÝáõÙ£

²è²ÜÒÆÜ øºð²Î²Ü²Î²Ü Òºìºð

²ÙµáÕç ù»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ý»ñϳ۳óíáõÙ ¿ ³é³Ýó ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ¢ µ³Ý³íáñ áõ ·ñ³íáñ ËáëùáõÙ ³Ùñ³Ï³ÛíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ µ³½Ù³ÏÇ ÏñÏÝáõÃÛ³Ý ¢ ϳÛáõÝ Ó¢»ñÇ ë»ñïÙ³Ý ÙÇçáóáí£

 

 

 

 

 

 

 

¶áÛ³Ï³Ý ³ÝáõÝ

î»ùëïáõÙ ·á۳ϳÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ£

¶á۳ϳÝÇ ÷á÷áËÙ³Ý (ÑáÉáíÙ³Ý) ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁª Áëï ÑáÉáíÝ»ñÇ (ѳñó»ñÇ)£

¶á۳ϳݳϻñï ³Í³ÝóÝ»ñÇ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ ·á۳ϳÝÝ»ñÇ Ó¢³íáñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï£

 

²Í³Ï³Ý ³ÝáõÝ

²Í³Ï³Ý³Ï»ñï ³Í³ÝóÝ»ñÇ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ ³Í³Ï³ÝÝ»ñÇ Ó¢³íáñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï£

 

 

¸»ñ³ÝáõÝ

гñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ£ ¶á۳ϳÝÝ»ñÇ, ³Í³Ï³ÝÝ»ñÇ ¢ ٳϵ³ÛÝ»ñÇ ÷á˳ñÇÝáõÙÁ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñáí£

 

Âí³Ï³Ý ³ÝáõÝ

ø³Ý³Ï³Ï³Ý ¢ ¹³ë³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ÑáÉáíáõÙÝ áõ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ£

 

´³Û

´³ÛÇ ¹ÇÙ³íáñ Ó¢»ñǪ Ý»ñϳ, ³ÝóÛ³É ¢ ³å³éÝÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáí  ËáëùáõÙ ·áñͳͻÉáõ áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ùñ³åݹáõÙ£

´³ÛÇ Ïñ³íáñ³Ï³Ý ë»éÇ Ó¢³íáñáõÙÁ£

 

´³ÛÇ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÇ Ó¢³íáñáõÙÁ£

 

 

سϵ³Û

Ò¢Ç, ã³÷ áõ ù³Ý³ÏÇ Ù³Ïµ³ÛÝ»ñ£

 

 

 

γå»ñ

 

 

Þ³ÕϳåÝ»ñ

 

ì»ñ³µ»ñ³Ï³ÝÝ»ñ

 

²ß³Ï»ñïÁ.

¨ áñáßáõÙ ¿ ³Ù»Ý³·áñÍ³Í³Ï³Ý ·á۳ϳÝÝ»ñÁ, µ³Û»ñÁ, ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ, ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ¢ ³ÛÉ ËáëùÇ Ù³ë»ñÁª Ýßí³Í ûٳݻñáõÙ ½»ï»Õí³Í µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¢ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ (³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ),

¨ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ ËáëùÇ Ù³ë»ñÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñí³Í Ó¢»ñÁª µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ ¢ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ (³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ) ϳ½Ù»Éáõ ѳٳñ£

 

¨ ϳéáõóáõÙ ¿ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ ¢ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñª ·á۳ϳÝÝ û·ï³·áñÍ»Éáí ³ÝÑñ³Å»ßï ÑáÉáíáí, ϳï³ñáõÙ ¿ ×Çßï ѳñó³¹ñáõÙ,

¨ áñáßáõÙ ¿ ·á۳ϳݳϻñï ³Í³ÝóÝ»ñÇ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ ·á۳ϳÝÝ»ñÇ Ó¢³íáñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï£

 

¨ áñáßáõÙ ¿ ³Í³Ï³Ý³Ï»ñï ³Ý-, ³å-, ¹Å-, ï-, ã- ݳ˳ͳÝóÝ»ñÇ ¢ -³ÉÇ, -»ÉÇ, –³Ï³Ý, -³ÛÇÝ, -³íáñ, -», -»Õ, -»ÝÇ, -ÇÏ,    -Çã, -Ïáï, -Û³, -áï í»ñç³Í³ÝóÝ»ñÇ ¹»ñÝ áõ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ ³Í³Ï³ÝÝ»ñÇ Ó¢³íáñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï£

 

¨ ·áñͳÍáõÙ ¿ ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ¢ ѳñó³¹ñáõÙ ¿ ¹ñ³Ýù,

¨ ÷á˳ñÇÝáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ ËáëùÇ Ù³ë»ñÁ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñáí£

 

 

¨ ×Çßï ·áñͳÍáõÙ ¿ ù³Ý³Ï³Ï³Ý ¢ ¹³ë³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ ÑáÉáíÝ»ñáí, ѳñó³¹ñáõÙ ¿ ¹ñ³Ýù£

 

¨ ×Çßï ·áñͳÍáõÙ ¿ µ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ Ó¢»ñÁ, ѳñó³¹ñáõÙ ¿ ¹ñ³Ýù,

 

 

¨ Ó¢³íáñáõÙ ¢ ·áñͳÍáõÙ ¿ ËáëùáõÙ µ³ÛÇ Ïñ³íáñ³Ï³Ý Ó¢»ñÁ,

¨ Ó¢³íáñáõÙ ¢ ·áñͳÍáõÙ ¿ ËáëùáõÙ µ³ÛÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý »Õ³Ý³Ïáí£

 

 

 

¨ ·ïÝáõÙ ¿ Ó¢Ç, ã³÷ áõ ù³Ý³ÏÇ Ù³Ïµ³ÛÝ»ñÁ, ѳñó³¹ñáõÙ ¿ ¹ñ³Ýù£

 

ÖÇßï ·áñͳÍáõÙ ¿.

¨ ³éÃÇí, ¹»Ù, ÏáÕÙÇó, ѻÝùáí, ÙÇç¢, ݳËù³Ý, Ýϳïٳٵ, ãݳ۳Í, í»ñ³µ»ñÛ³É, ÷á˳ñ»Ý ϳå»ñÁ,

¨ ³ÛÉ, ϳÙ, ݳ¢, áñå»ë½Ç, û, ù³Ý ß³ÕϳåÝ»ñÁ,

¨ ³Ýå³ÛÙ³Ý, ³Ýå³ï׳é, Çñáù, ϳñÍ»ë, ϳñÍ»ë û, ÙDZû, ÝáõÛÝÇëÏ í»ñ³µ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4¨ð¸ ¸²ê²ð²Ü

(70 ųÙ, ß³µ³Ã³Ï³Ý 2 ųÙ.

å³Ñ»ëï³ÛÇÝ 4 ųÙÝ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ áõëáõóãÇ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùµ)

Êàê²Îò²Î²Ü àõÔÔàõÂÚàõÜ

(ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ)

 

ºزܺð

»ٳ 1. вÚÎ²Î²Ü ÊàвÜàò

²ß³Ï»ñïÝ»ñÁ.

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ ³½·³ÛÇÝ ×³ß³ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ûáõñ³Ñ³ï­Ïáõ­ÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ (ëÇñáõÙ »Ý, ã»Ý ëÇñáõÙ, ß³ï ϳݳã»Õ»Ý ¢ ѳٻÙáõÝù, ѳٻٳ­ï³µ³ñ ÏÍáõ, ÃÃáõÝ»ñÇ ß³ï ï»ë³ÏÝ»ñ ¢ ³ÛÉÝ).

¨ å³ïÙáõÙ »Ý ѳÛÏ³Ï³Ý ×³ß³ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ù³ëÇݪ ˳ß, ѳñÇë³, ïáÉÙ³, å³ëáõó ïáÉÙ³, ÏáÉáɳÏ, Õ³íáõñÙ³, ѳÛÏ³Ï³Ý Ëáñáí³Í, ëå³ë, Ù³ÍáõÝ, óÝ, ɳ­í³ß, ˳íÇÍ, ·³Ã³, ϳݳã»Õ»ÝÇó å³ïñ³ëïí³Í ׳߳ï»ë³ÏÝ»ñ£

 

»ٳ 2. ܲì²ê²ð¸ (Üàð î²ðÆ)

¨ å³ïÙáõÙ »Ý ѳÛÏ³Ï³Ý Üáñ ï³ñáõª ܳí³ë³ñ¹Ç Ù³ëÇÝ (»ñµ ¢ ÇÝãå»ë »Ý ïáÝ»É ÑÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ).

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, û ÇÝãáí ¿ ï³ñµ»ñíáõÙ ³Û¹ ïáÝÁ ųٳݳϳÏÇó Üáñ ï³ñáõó£

 

»ٳ 3. ʲÔàÔúðÐܺø

¨ å³ïÙáõÙ »Ý ˳ÕáÕÇ ¢ ˳ÕáÕûñÑÝ»ùÇ Ù³ëÇÝ.

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ ³ÛÉ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÝÙ³Ý ïáÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ (ÊÝÓáñûñÑÝ»ù, Ù»ÕñûñÑÝ»ù ¢ ³ÛÉÝ)£

 

»ٳ 4. вÚÎ²Î²Ü Ð²ðê²ÜÆø

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõ٠ѳÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñë³ÝÇùÇÝ Ý³Ë³å³ïñ³ëïí»Éáõ Ù³ëÇÝ.

¨ å³ïÙáõÙ »Ý г۳ëï³ÝÇ ï³ñµ»ñ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³ñë³Ý»Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ£

 

»ٳ  5. îÚ²èÜÀܸ²è²æ (îðܸº¼)

¨ å³ïÙáõÙ »Ý »Ï»Õ»ó³Ï³Ý îÛ³éÝÁݹ³é³ç ïáÝÇ Ù³ëÇÝ.

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ ïáÝÇ ³ÝóϳóÙ³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ (ÍÇë³Ï³­ï³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ˳ñáõÛÏÇ ßáõñç, ïáÝ³Ï³Ý ÑÛáõñ³ëÇñáõÃÛáõÝ ¢ ³ÛÉÝ)£

 

»ٳ 6. ´²ðºÎºÜ¸²Ü

¨ å³ïÙáõÙ »Ý ïáÝÇ ³ÝóϳóÙ³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ,

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõ٠ѳۻñÇ ßñç³ÝáõÙ ´³ñ»Ï»Ý¹³ÝÇ ïáÝÇ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ£

 

»ٳ 7. ¼²îÆÎ

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõ٠ѳۻñÇ ßñç³ÝáõÙ ¼³ïÏÇ ïáݳϳï³ñáõÃÛ³Ý áñáß ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ.

¨ å³ïÙáõÙ »Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý ïáÝ³Ï³Ý ×³ß³ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ£

 

»ٳ 8. вÔ²ܲÎÆ úðÀ

¨ å³ïÙáõÙ »Ý гÛñ»Ý³Ï³Ý Ù»Í å³ï»ñ³½ÙÇ í»ï»ñ³ÝÝ»ñÇ Ù»Í³ñÙ³Ý, ÐØä-áõ٠ѳۻñÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ý, ÞáõßÇ ù³Õ³ù¨³ÙñáóÇ ·ñ³íÙ³Ý Ù³ëÇÝ.

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ å³ï»ñ³½ÙÇ Ù³ëݳÏÇó Çñ»Ýó ݳ˳å³å»ñÇ Ù³ëÇÝ£

 

»ٳ 9. вش²ðÒàôØ

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõ٠гٵ³ñÓÙ³Ý ïáÝÇ ¢ Ýñ³ Ñ»ï ϳåí³Í ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ.

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ àõÏñ³ÇݳÛÇ ³ÛÉ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ïáÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ£

 

»ٳ 10. ì²ð¸²ì²è

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »Ý í³ñáõÙ ì³ñ¹³í³éÇÝ Ý³Ë³å³ïñ³ëïí»Éáõ Ù³ëÇÝ.

¨ å³ïÙáõÙ »Ý ïáÝÇ ³ÝóϳóÙ³Ý »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ¢ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ëáíá­ñáõ­ÛíݻñÇ Ù³ëÇÝ£

 

 

àõëáõÙÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ²ß³Ï»ñïÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ýí³×áõÙÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ýϳïٳٵ å»ï³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
àõÜÎܸðàõØ

²Ýó³Í É»½í³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ Ù³Ï³ñ¹³Ïáíª Ñ³ë³ñ³Ï Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ËáëùÇ, ѳÝÓݳñ³ñí³Í ûٳݻñáí ³é³ç³ñÏí³Í »ñÏËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ï»ùëï»ñÇ ÉëáÕáõÃÛ³Ùµ ÁÝϳÉáõÙ ¢ ÁÙµéÝáõÙ£

 

 

 

ÀݹѳÝáõñ û·ï³·áñÍÙ³Ý µ³é»ñÇ ÁÝϳÉáõÙ, ³é³Ýóù³ÛÇÝ µ³é»ñÇ ¢ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (³í»ÉÇ »ñϳñ, ù³Ý »ññáñ¹ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ) ÁÙµéÝáõÙ£

àõÝÏݹñí³Í ï»ùëïáõÙ, »ñÏËáëáõÃÛáõÝáõÙ ¢ ٻݳËáëáõÃÛáõÝáõÙ ³ÝͳÝáà µ³é»ñÇ ³é³ÝÓݳóáõÙ £

سÝÏ³Ï³Ý µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, å³ñ½»óí³Í ÷áùñÇÏ å³ïÙí³Íù­Ý»ñÇ, Ñ»ùdzÃÝ»ñÇ, åÇ»ëÝ»ñÇ, ѳݻÉáõÏÝ»ñÇ, ßáõï³ë»ÉáõÏÝ»ñÇ ï»ëùáí ³é³ç³ñÏí³Í É»½í³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ ÁݹѳÝáõñ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ÁÙµéÝáõÙ£

гïáõÏ ÁÝïñí³Í ϳ٠å³ñ½»óí³Í Ó³Ûݳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¢ ï»ë³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõÝÏݹñáõÙ ¢ ÁÙµéÝáõÙ£

 

 ²ß³Ï»ñïÁ.

¨ ³Ýó³Í É»½í³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ Ù³Ï³ñ¹³Ïáíª ÉëáÕáõÃÛ³Ùµ ÁÝϳÉáõÙ, ѳëϳÝáõÙ ¿ ѳë³ñ³Ï Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ËáëùÁ, ѳÝÓݳñ³ñí³Í ûٳÛáí »ñÏËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ï»ùëï»ñÁ,

¨ ÁÙµéÝáõÙ ¢ Ùï³å³ÑáõÙ ¿ª Ù»Ï ³Ý·³Ù áõÝÏݹñ»Éáõó Ñ»ïá (4¨5 ñáå»), áã µ³ñ¹ ï»ùëïÁ, »ñÏËáëáõÃÛáõÝÁ, áõëáõóãÇ å³ïÙ³ÍÁ,

¨ ·Çï³Ï­óáñ»Ý ÁÝϳÉáõÙ ¿ ÁݹѳÝáõñ û·ï³·áñÍÙ³Ý µ³é»ñÁ, ³é³Ýóù³ÛÇÝ µ³é»ñÝ áõ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,

 

¨ áõÝÏݹñí³Í ï»ùëï­áõÙ, »ñÏËáëáõÃÛ³Ý ¢ ٻݳËáëáõÃÛ³Ý Ù»ç ³é³ÝÓݳóÝáõÙ ¿ ³ÝͳÝáà µ³é»ñÁ,

¨ ÁÙµéÝáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏí³Í É»½í³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ ÁݹѳÝáõñ ÙÇïùÁ (гí»Éí³Í 4),

 

 

 

 

¨ áõÝÏݹñáõÙ ¢ ÁÙµéÝáõÙ ¿ Ó³Ûݳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¢ ï»ë³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ£

 

 

Êàêø

î³ñµ»ñ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí ³ëí³Í µ³ñ¹ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ϳ½ÙáõÙ ¢ ÑÝã»ñ³Ý·áñ»Ý ×Çßï ³ñï³µ»ñáõÙª ³é³ç³¹ñí³Í ûٳݻñÇÝ ¢ É»½í³Ï³Ý í³ñí»óáÕáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ݣ

 

 

 

 

Êáë³Ïó³Ï³Ý, µ³ñµ³é³ÛÇÝ ¢ ·ñ³Ï³Ý É»½áõ£

 

ºñÏËáëáõÃÛáõÝ

ì³ñí»óáÕáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙ »ñÏËáëáõÃÛáõÝáõÙ£

ø³Õ³ù³í³ñÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ É»½í³Ï³Ý ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ÛÉ É»½áõÝ»ñÇ ¢ Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ ÏñáÕÝ»ñÇ Ñ»ï ß÷í»Éáõ ¿ÃÇϳݣ

ºñÏËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙª ѳÝÓݳñ³ñí³Í ûٳݻñÇÝ ¢ ³é³ç³ñÏí³Í Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ  ѳٳå³ï³ë˳ݪ û·ï³­·áñÍ»Éáí ¹³ñÓí³ÍùÝ»ñÁ£

 

 

гñó»ñÇ ¢ å³ï³ë˳ÝÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙª Áëï ÝϳñÇ, áõÝÏݹñí³Í ϳ٠ÁÝûñóí³Í ï»ùëïÇ ¢ ³ÛÉÝ£

îáÝ»ñÇ ³éÃÇí (êáõñµ ÌÝáõݹ, ¼³ïÇÏ, ì³ñ¹³í³é, ܳí³ë³ñ¹ ¢ ³ÛÉÝ)ª ÁݹáõÝí³Í ßÝáñѳíáñ³Ï³Ý Ó¢»ñÇ ¢ ¹ñ³Ýó å³ï³ë˳ÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙ£

ºñÏËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ óï»ñ³Ï³Ý³óí³Í  Ý»ñ­Ï³­Û³­óáõÙÝ»ñÇ Ë³Õ³ñÏáõÙª ³Ýó³Í ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³£

 

ػݳËáëáõÃÛáõÝ

àõÝÏݹñí³Í ¢ ùÝݳñÏí³Í É»½í³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ï³Ù ÁÝïñáíÇ í»ñ³å³ïÙáõÙ (Ýϳñ³·ñáõÃÛ³Ý ¢/ϳ٠¹³ïáÕáõÃÛ³Ý ï³ññ»ñáí) ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ï³Ù Ñ»Ýí»Éáí åɳÝÇ, Ýϳñ³ß³ñÇ, ³é³Ýóù³ÛÇÝ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¢ ³ÛÉÝÇ íñ³£

ÆÝùÝáõñáõÛÝ ÁÝûñóí³Í ï»ùëïÇ í»ñ³å³ïÙáõÙ£

 

Èñ³óáõÙÝ»ñ í»ñ³å³ïÙ³ÍÇÝ£

 

 

´³Ý³íáñ ß³ñ³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙª Ñ»Ýí»Éáí ݳËûñáù ùÝݳñÏí³Í µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý, åɳÝÇ ¢ É»½í³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ íñ³£

´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, »ñ·»ñÇ, ³é³ÍÝ»ñÇ ¢ ³ë³óí³ÍùÝ»ñÇ, ßáõï³ë»ÉáõÏÝ»ñÇ, ¹ñ³Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó í»ñóí³Í ٻݳËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë»ñïáõÙ£

²ñï³Ñ³ÛïÇã ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£

 

²ß³Ï»ñïÁ.

¨ ϳ½ÙáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí ³ëí³Í µ³ñ¹ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ (ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ) ¢ ÑÝã»ñ³Ý·áñ»Ý ×Çßï ³ñï³µ»ñáõÙ ¿ ¹ñ³Ýùª ³é³ç³¹ñí³Í ûٳݻñÇÝ ¢ É»½í³Ï³Ý í³ñí»óáÕáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý,

¨ ϳéáõóáõÙ ¿ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñª ѳßíÇ ³éÝ»Éáí ½ñáõó³ÏóÇ ß³Ñ»ñÁ,

¨ ËáëùÇ Ù»ç û·ï³·áñÍáõÙ ¿ É»½í³Ï³Ý í³ñí»óáÕáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ,

¨ ½³Ý³½³ÝáõÙ ¿ ·ñ³Ï³Ý É»½áõÝ Ëáë³Ïó³Ï³ÝÇó ¢ µ³ñµ³é³ÛÇÝÇó£

 

 

¨ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ í³ñí»óáÕáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ »ñÏËáëáõÃÛáõÝáõÙª ѳßíÇ ³éÝ»Éáí ù³Õ³ù³í³ñÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ É»½í³Ï³Ý ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¢ ³ÛÉ É»½áõÝ»ñÇ ¢ Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ ÏñáÕÝ»ñÇ Ñ»ï ß÷í»Éáõ ¿ÃÇϳÝ,

¨ ϳ½ÙáõÙ ¢ í³ñáõÙ ¿ »ñÏËáëáõÃÛáõÝÝ»ñª ѳÝÓݳñ³ñí³Í ûٳݻñÇÝ ¢ ³é³ç³ñÏí³Í Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ  ѳٳå³ï³ë˳Ý

(4¨5 é»åÉÇÏÇó áã å³Ï³ë)ª û·ï³·áñÍ»Éáí ¹³ñÓí³ÍùÝ»ñÁ (гí»Éí³Í 4),

¨ ï³ÉÇë ¿ ѳñó»ñ ¢ å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó (6 ѳñóÇó áã å³Ï³ë),

 

¨ ßÝáñѳíáñáõÙ ¿ ïáÝ»ñÇ ³éÃÇí ¢ ×Çßï å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ßÝáñѳíáñ³ÝùÝ»ñÇÝ,

 

 

¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ ˳ճñÏáõÙ ¿ óï»ñ³Ï³Ý³óí³Í  Ý»ñϳ۳­óáõÙÝ»ñª ³Ýó³Í ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³£

 

 

¨ í»ñ³å³ïÙáõÙ ¿ áõÝÏݹñí³Í ¢ ùÝݳñÏí³Í É»½í³Ï³Ý ÝÛáõÃÁ (Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ï³Ù ÁÝïñáíÇ)ª ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ï³Ù Ñ»Ýí»Éáí åɳÝÇ, Ýϳñ³ß³ñÇ, ³é³Ýóù³ÛÇÝ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¢ ³ÛÉÝÇ íñ³ (10¨12 ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ),

 

¨ í»ñ³å³ïÙáõÙ ¿ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ÁÝûñóí³Í ï»ùëïÁª 40¨60 µ³é ͳí³Éáí,

¨ Éñ³óÝáõÙ ¿ í»ñ³å³ïÙ³ÍÁ, Çñ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÝ ¿ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ÁÝûñóí³ÍÇ Ýϳïٳٵ,

¨ ϳ½ÙáõÙ ¢ í»ñ³ñï³¹ñáõÙ ¿ ѳÝÓݳñ³ñí³Í ûٳÛáí µ³Ý³íáñ ß³ñ³¹ñáõÃÛáõÝ (10 ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÇó áã å³Ï³ë),

¨ ³Ý·Çñ ³ñï³ë³ÝáõÙ ¿ 1¨2 ٻݳËáëáõÃÛáõÝ, 5¨6 µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõݪ ѻÉáí ÑÝã»ñ³Ý·Ç ×ßïáõÃÛ³ÝÁ,

¨ ³Ý·Çñ ¿ ëáíáñáõÙ ¢ í»ñ³ñï³¹ñáõÙ ¿ 4¨5 »ñ·, 5¨6 ³é³Í ¢ ³ë³óí³Íù, 2 ßáõï³ë»ÉáõÏ (гí»Éí³Í  4)£

 

Àܺðò²ÜàõÂÚàõÜ

´³ñÓñ³Ó³ÛÝ ¢ ÙïùáõÙ ÁÝûñó³ÝáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙ£

´³ñÓñ³Ó³ÛÝ ÁÝûñó³ÝáõÃÛáõݪ

å³Ñå³­Ý»­Éáí áõÕÕ³Ëáë³Ï³Ý ¢ ÑÝã»ñ³Ý·³ÛÇÝ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ£

 

²ÝͳÝáà ï»ùëï»ñÇ ÁÝûñóáõÙ ÙïùáõÙ£

î»ëáÕ³Ï³Ý ÁÝϳÉÙ³Ý ï»ËÝÇϳÛÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙ£

 

 

 

 

 

 

ºñÏËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¢ ï»ùëï»ñÇ ÁÝûñó³ÝáõÃÛáõÝ ¹»ñ»ñáí£

³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙª û·ï³·áñÍ»Éáí ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÇ µ³é³ñ³ÝÝ»ñ£

 

гÛÏ³Ï³Ý Ù³ÝÏ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý É³í³·áõÛÝ ÝÙáõßÝ»ñÇ ÁÝûñóáõÙ£

 

²ß³Ï»ñïÁ.

¨ µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ Ï³ñ¹áõÙ ¿ 10¨15 ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝ å³ñáõݳÏáÕ ï»ùëïÁ ·Çï³Ïóí³Í, ë³Ñáõݪ å³Ñå³Ý»Éáí áõÕÕ³Ëáë³Ï³Ý ¢ ÑÝã»ñ³Ý·³ÛÇÝ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ (ݳ˳ï»ëí³Í ³ñ³·áõÃÛáõÝÁª ÙÇÝ㢠60 µ³é ñáå»áõÙ),

¨ ϳñ¹áõÙ ¿ ÙïùáõÙ ¢ ÏÇë³Ó³Ûݪ ͳÝáà ¢ 3¨5 ³ÝͳÝáà µ³é»ñÇó ϳ½Ùí³Í ³ÝͳÝáà ï»ùëïÁ,

¨ ³ãùÇ ¿ ³ÝóϳóÝáõÙ ï»ùëïÇ ÙÇ Ñ³ïí³ÍÁ, ³ÛÝï»Õ ³ñ³· ·ïÝáõÙ ¿ Ýßí³Í ï³ññÁ,

¨ ï»ùëïáõÙ ·ïÝáõÙ ¿ ѳñó»ñÇÝ å³ï³ë˳ݻÉáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,

¨ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ ¹»ñ»ñáí ÁÝûñó³ÝáõÃÛ³ÝÁ,

¨ ÁÝûñó³ÝáõÃÛ³Ý ¢ ѳۻñ»ÝÇó áõÏñ³ÇÝ»ñ»Ý (éáõë»ñ»Ý) óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï û·ïíáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÇ µ³é³ñ³ÝÝ»ñÇó,

¨ ϳñ¹áõÙ ¿ ³ñï³¹³ë³ñ³Ý³ÛÇÝ ÁÝûñó³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ݳ˳ï»ëí³Í ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£

 

¶ð²ìàð Êàêø

´³é»ñÇ, µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ݳ˳¹³­ëáõ­ÃÛáõÝ­Ý»ñÇ ×Çßï ·ñáõÃÛáõÝ£

 

²ñï³·ñáõÃÛáõÝ ïå³·Çñ ï»ùëïÇó£

 

î»ùëïÇ Ã»É³¹ñáõÃÛáõÝ£

¶ñ³ÍÇ ëïáõ·áõÙ£

ÆÝùÝáõñáõÛÝ ·ñ³íáñ ³ß˳ï³Ýùª ѳÝÓݳñ³ñí³Í ¢ ³½³ï ûٳݻñáí (÷áùñÇÏ ß³ñ³¹ñáõÃÛáõÝ)£

 

гÝÓݳñ³ñí³Í ûٳÛáí ·ñ³íáñ ѳñó»ñÇ ¢ å³ï³ë˳ÝÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ£

î»ùëïÇ ·ñ³íáñ í»ñ³å³ïÙáõÙ  (÷á˳¹ñáõÃÛáõÝ)£

¶ñ³íáñ óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñáõÙ£

 

²ß³Ï»ñïÁ.

¨ ×Çßï ·ñáõÙ ¿  µ³é»ñ, µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ, ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝ­Ý»ñ,

¨ ³ñï³·ñáõÙ ¿ 40¨50 µ³é ͳí³Éáí ïå³·Çñ ï»ùëïÁ,

¨  ·ñáõÙ ¿ ûɳ¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ (30¨40 µ³é) ¢ ëïáõ·áõÙ ¿ ·ñ³ÍÁ,

¨ ѳÝÓݳñ³ñí³Í ¢ ³½³ï ûٳÛáí ÇÝù­Ýáõ­ñáõÛÝ Ï³½ÙáõÙ ¢ ·ñ³éáõÙ ¿ 4¨5 ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÇó µ³Õϳó³Í ï»ùëï, Ù»ù»Ý³·ñáõÙ ¿ ѳٳϳñ·ãáí,

¨ ѳÝÓݳñ³ñí³Í ûٳÛáí  Ï³½ÙáõÙ ¢ ·ñ³éáõÙ ¿ 3¨5 ѳñó áõ å³ï³ë˳Ý,

¨ ·ñ³íáñ í»ñ³å³ïÙáõÙ ¿ 30¨40 µ³é ͳí³Éáí ï»ëùïÁ,

¨ ϳï³ñáõÙ ¿ ·ñ³íáñ óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ 20¨25 µ³é ͳí³Éáíª û·ïí»Éáí µ³é³ñ³ÝÇó ¢ Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇó£

 

 

 

Ⱥ¼ì²Î²Ü àôÔÔàôÂÚàôÜ

(ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ)

 

 

àõëáõÙÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ²ß³Ï»ñïÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ýí³×áõÙÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ýϳïٳٵ å»ï³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
  ÐÜâÚàõÜܺð ºì î²èºð

´³é»ñáõÙ Ó³Ûݳíáñ ¢ µ³Õ³Ó³ÛÝ ÑÝãÛáõÝÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ¢ »ñÏÑÝãÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³µ»ñÙ³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ùñ³åݹáõÙª ѳßíÇ ³éÝ»Éáí ѳÛáó É»½íÇ Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ò³ÛݳíáñÝ»ñÇ ÑÝãÛáõݳ÷áËáõÃÛáõÝÁ£

 

´³é»ñÇ ÑÝãÛáõݳï³é³ÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ£

 

²ß³Ï»ñïÁ.

¨ ×Çßï ³ñï³µ»ñáõÙ ¿ Ó³Ûݳíáñ ¢ µ³Õ³Ó³ÛÝ ÑÝãÛáõÝÝ»ñÁ µ³é»ñáõÙª ѳßíÇ ³éÝ»Éáí ѳÛáó É»½íÇ Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.

¨ û (á), ¿ (»)  ÑÝãÛáõÝÝ»ñÁ µ³é³ëϽµáõÙ, µ³é³ÙÇçáõÙ ¢ µ³é³µ³ñ¹Ù³Ý ųٳݳÏ,

¨ »ñÏáõ Ó³ÛݳíáñÝ»ñÇ ÙÇç¢ ·ïÝíáÕ Û ÑÝãÛáõÝÁ,

¨ Û³ (dz, »³), Û» (Ç»), Ûá, áõÛ »ñÏÑÝãÛáõÝÝ»ñÁ,

¨ Ñ µ³Õ³Ó³ÛÝÁ ñ ÑÝãÛáõÝÇó Ñ»ïá,

¨ µ¨÷, ·¨ù, ¹¨Ã, Ó¨ó, Õ¨Ë, ç¨ã, é¨ñ, Ù¨Ý ÑÝãÛáõÝÝ»ñÁ,

¨ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ ¿, Ç, áõ, Á Ó³ÛݳíáñÝ»ñÇ ÑÝãÛáõݳ÷áËáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ,

¨ ϳï³ñáõÙ ¿ µ³é»ñÇ ÑÝãÛáõݳï³é³ÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ£

             

àõÔÔ²¶ðàõÂÚàõÜ

´³é»­ñáõÙ Ó³ÛݳíáñÝ»ñÇ ¢ µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇ, »ñÏÑÝãÛáõÝÝ»ñÇ, µÝ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¢ ÏñÏÝ³Ï µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇ áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝÁª ѳßíÇ ³éÝ»Éáí ѳÛáó É»½íÇ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λï³ñ¹áõÃÛ³Ý Ýß³ÝÝ»ñÁ£

 

  ²ß³Ï»ñïÁ.

¨ ´³é»­ñáõÙ ×Çßï ·ñáõÙ ¿ Ó³ÛݳíáñÝ»ñÁ ¢ µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÁª ѳßíÇ ³éÝ»Éáí ѳۻñ»ÝÇ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁª  ѳïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»Éáí.

¨ Û³ (dz, »³), Û» (Ç»), Ûá, áõÛ »ñÏÑÝãÛáõÝÝ»ñÇ ·ñáõÃÛ³ÝÁ,

¨ »ñÏáõ Ó³ÛݳíáñÝ»ñÇ ÙÇç¢ ·ïÝíáÕ Û ÑÝãÛáõÝÇ ·ñáõÃÛ³ÝÁ,

¨ µ¨÷, ·¨ù, ¹¨Ã, Ó¨ó, Õ¨Ë, ç¨ã, é¨ñ, Ù¨Ý ÑÝãÛáõÝÝ»ñÇ ·ñáõÃÛ³ÝÁ,

¨ ñ ÑÝãÛáõÝÇó Ñ»ïá Ñ µ³Õ³Ó³ÛÝÇ ·ñáõÃÛ³ÝÁ,

¨ ¢ (»í) ï³éÇ ·ñáõÃÛ³ÝÁ,

   ¨ ÏñÏÝ³Ï µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇ ¢ µÝ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ñáõÃÛ³ÝÁ,

¨ ×Çßï ¿ ¹Ýáõ٠ϻﳹñ³Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñÁ£

îºøêî£ Ü²Ê²¸²êàõÂÚàõÜ£ ´²è²Î²ä²ÎòàõÂÚàõÜ ºì ´²è

î»ùëïÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ù³ë»ñÁ£

 

 

²é³Ýóù³ÛÇÝ µ³é»ñÝ áõ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï»ùëïáõÙ£

 

Þ³Õϳåáí ¢ ³Ýß³ÕÏ³å µ³ñ¹ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ϳ½ÙáõÙ£

 

 

 

 

ܳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý ·É˳íáñ ¢ »ñÏñáñ¹³Ï³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ£

 

²é³ç³¹ñí³Í ûٳݻñÇÝ ¢ ï»ùëï»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáÕ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ£

´³é»ñÇ Ã»Ù³ïÇÏ ËÙµ»ñÁ£

²Ù»Ý³·áñÍ³Í³Ï³Ý µ³é»ñÇ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ£

 

´³½ÙÇÙ³ëï µ³é»ñ£

γÛáõÝ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (¹³ñÓí³ÍùÝ»ñÁ) ¢ Ýñ³Ýó Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ£

²é³ÍÝ»ñ£ ²ë³óí³ÍùÝ»ñ£

´³éÇ áõÕÕ³ÏÇ ¢ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ÇÙ³ëïÁ£

 

 

î³ñµ»ñ µ³é³ñ³ÝÝ»ñ£

 

´³é»ñÇ ¢ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ áõÏñ³ÇÝ»ñ»ÝÇó (éáõë»ñ»ÝÇó) ѳۻñ»Ý£

²ß³Ï»ñïÁ.

 

¨ ϳ½ÙáõÙ ¿ ï»ùëïÇ ï³ñµ»ñ Ù³ë»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó»ñ,

¨ ·ïÝáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó å³ï³ë˳ÝÝ»ñÁ,

¨ ï»ùëïáõÙ ³é³ÝÓݳóÝáõÙ ¿ ³é³Ýóù³ÛÇÝ µ³é»ñÝ áõ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,

¨ ϳ½ÙáõÙ ¿ µ³ñ¹ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ (³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ),

¨ ÙdzíáñáõÙ ¿ 2¨3 å³ñ½ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝ Ù»Ï µ³ñ¹ ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»çª ß³ÕϳåÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ ¢ ³é³Ýó ¹ñ³Ýó,

 

¨ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ ¿ ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý ·É˳íáñ ¢ »ñÏñáñ¹³Ï³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ, ѳñó³¹ñáõÙ ¿ ¹ñ³Ýù,

¨ ³í»É³óÝáõÙ ¿ µ³é³å³ß³ñÁª ³é³ç³ñÏí³Í ûٳݻñÇÝ ¢ ï»ùëï»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¢ë 200 É»½í³Ï³Ý Ùdzíáñáíª µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¢ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ (áõëáõóÙ³Ý ãáñë ï³ñí³ µ³é³å³ß³ñÁª 1000¨1200 É»½í³Ï³Ý Ùdzíáñ),

¨ ѳëϳÝáõÙ ¢ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ µ³½ÙÇÙ³ëï µ³é»ñÁ, ¹³ñÓí³ÍùÝ»ñÁ, ³é³ÍÝ»ñÝ áõ ³ë³óí³ÍùÝ»ñÁ (гí»Éí³Í 4),

 

¨ ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ïÝáõÙ ¿ áõÕÕ³ÏÇ ¢ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ÇÙ³ëïáí û·ï³·áñÍí³Í µ³é»ñ,

¨ µ³ó³ïñ³Ï³Ý µ³é³ñ³ÝÇ ÙÇçáóáí áñáßáõÙ ¿ µ³éÇ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ,

¨ óñ·Ù³ÝáõÙ ¿ µ³é»ñÁ ¢ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áõÏñ³ÇÝ»ñ»ÝÇó (éáõë»ñ»ÝÇó) ѳۻñ»Ý£

 

²è²ÜÒÆÜ øºð²Î²Ü²Î²Ü Òºìºð

²ÙµáÕç ù»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ý»ñϳ۳óíáõÙ ¿ ³é³Ýó ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ¢ µ³Ý³íáñ áõ ·ñ³íáñ ËáëùáõÙ ³Ùñ³Ï³ÛíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ µ³½Ù³ÏÇ ÏñÏÝáõÃÛ³Ý ¢ ϳÛáõÝ Ó¢»ñÇ ë»ñïÙ³Ý ÙÇçáóáí£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶áÛ³Ï³Ý ³ÝáõÝ

¶á۳ϳÝÇ ÑáÉáíáõÙÁ£

 

 

ê»é³Ï³Ý¨ïñ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ î³ñµ»ñ ÑáÉáíÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ ËáëùáõÙ£

 

²Í³Ï³Ý ³ÝáõÝ

àñ³Ï³Ï³Ý ¢ ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ ¢ ¹ñ³Ýó ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ£

 

¸»ñ³ÝáõÝ

¸»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÑáÉáíáõÙÁ£

 

Âí³Ï³Ý ³ÝáõÝ

´³ßË³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñ£

 

´³Û

´³ÛÇ ÁÕÓ³Ï³Ý ¢ ѳñϳ¹ñ³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ£ ²ÝϳÝáÝ µ³Û»ñ£

 

 

سϵ³Û

سϵ³Û³Ï»ñï ³Í³ÝóÝ»ñ£

 

 

γå»ñ

 

 

 

 

 

Þ³ÕϳåÝ»ñ

 

 

ì»ñ³µ»ñ³Ï³ÝÝ»ñ

 

 

 

 

 

²ß³Ï»ñïÁ.

¨ Ûáõñ³óÝáõÙ ¿ ³Ù»Ý³·áñÍ³Í³Ï³Ý ·á۳ϳÝÝ»ñÁ, ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ, ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ, µ³Û»ñÁ ¢ ³ÛÉ ËáëùÇ Ù³ë»ñÁª Ýßí³Í ûٳݻñáõÙ ½»ï»Õí³Í µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¢ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ£

¨ ·áñͳÍáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ ËáëùÇ Ù³ë»ñÇ ³é³ç³¹ñí³Í Ó¢»ñÁª µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ ¢ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ (³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ) ϳ½Ù»Éáõ ѳٳñ,

¨ ѳñó³¹ñáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ ËáëùÇ Ù³ë»ñÇÝ å³ïϳÝáÕ µ³é»ñÁ£

 

¨ ϳ½ÙáõÙ ¿ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ ¢ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ (³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ)ª ·á۳ϳÝÝ»ñÝ û·ï³·áñÍ»Éáí ³ÝÑñ³Å»ßï ÑáÉáíáí,

¨ ·áñͳÍáõÙ ¿ ·á۳ϳÝÝ»ñÁ ë»é³Ï³Ý¨ïñ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ ï³ñµ»ñ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí (Ç, áõ, ³Ý, í³, áç, ó, ³, á)

¨ ËáëùÇ Ù»ç ×Çßï ¿ û·ï³·áñÍáõÙ áñ³Ï³Ï³Ý ¢ ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ£

 

¨ ϳñáÕ³ÝáõÙ ¿ ·áñÍ³Í»É ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ÑáÉáíáí,

 

¨ ×Çßï ¿ ϳ½ÙáõÙ ¢ ·áñͳÍáõÙ µ³ßË³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ£

 

¨ ϳ½ÙáõÙ ¢ ·áñͳÍáõÙ ¿ µ³Û»ñÁ ÁÕÓ³Ï³Ý ¢ ѳñϳ¹ñ³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí,

¨ ·ÇïÇ ¢ ·áñͳÍáõÙ ¿ ³ÝϳÝáÝ µ³Û»ñÁ£

 

¨ ٳϵ³Û³Ï»ñï ³Í³ÝóÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ ϳ½ÙáõÙ ¢ ·áñͳÍáõÙ ¿ ٳϵ³ÛÝ»ñ£

 

¨ Ñ»Ýí»Éáí ûñÇݳÏÇ íñ³ª ×Çßï ·áñͳÍáõÙ ¿ áõëáõóãÇ ³é³ç³ñϳͪ

– ϳå»ñÁ. »ñ»ëÇó, Áëï,  ǵñ¢, Ç Ñ³ßÇí, Ç í³ñ, Ç í»ñ, ÏÇó, ѳϳé³Ï, ѳݹ»å, ѳÝÓÇÝ,  ѳÝáõÝ, Ý»ñë, Ýå³ï³Ïáí, áñå»ë, í»ñ³µ»ñÛ³É,

– ß³ÕϳåÝ»ñÁ. ¿É, ³å³, ³ÛëÇÝùÝ, áõñ»ÙÝ, ¢°®¢°, û°®Ã»°, áã°®áã°, û¢, ûÏáõ½, Ñ»Ýó áñ, ù³ÝÇ áñ, ù³ÝÇ ¹»é,

– í»ñ³µ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ.³Ýßáõßï, ³ÝϳëϳÍ, ÇëÏ ¢ ÇëÏ, ³ë»ë, ¹Åí³ñ û, ³ñ¹Ûáù, Ñá, ãÉÇÝÇ Ã», ó³íáù, µ³ñ»µ³Ëï³µ³ñ, ¹Åµ³Ëï³µ³ñ, ³Ëñ, ã¿ áñ, ٳݳí³Ý¹, ݳٳݳí³Ý¹, ·áÝ», ÃáÕ, »ñ³ÝÇ, ÙÇÙdzÛÝ£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вìºÈì²Ìܺð

 

вìºÈì²Ì 1

 

²³ а
´µ б
¶· г
¸¹ д
º» е
¼½ з
¾¿ э
ÀÁ ə
ÂÃ t
ÄÅ ж
ÆÇ и
ÈÉ л
ÊË х
ÌÍ тц
ÎÏ к
ÐÑ   h
ÒÓ дз
ÔÕ ł
Ö× č
ØÙ м
ÚÛ й
ÜÝ н
Þß ш
àá во
âã ч
äå п
æç дж
èé
êë с
ìí в
îï т
ðñ р
òó ц
àõáõ у
ö÷ p‘
øù k‘
ºì ¢ ев
úû о
üý ф

 

 

 

 

 

 

 

´²Ü²êîºÔÌàôÂÚàôÜܺð

 • гÛáó É»½áõ¦, è. Ô³ñǵ۳Ý
 • ³Ýϳ·ÇÝ ï³ïÇϦ, ÅáÕ.
 • ²Û¹ »±ñµ ¿ ÉÇÝáõÙ¦, Ô. ²Õ³Û³Ý
 • ´³¹ÇÏÁ¦, è. ä³ïϳÝÛ³Ý

 

 

ºð¶ºð

 • ²Ûµ, µ»Ý, ·ÇÙ¦, Ëáëù ¢ »ñ³Åßï. Ø. Úáñ·³ÝóÇ
 • гۻñ»Ý »ñ·»Ýù¦, Ëáëù ¢ »ñ³Åßï. Ø. Úáñ·³ÝóÇ
 • ²¨³ñ¢, ´¨µ³ñ¢¦

 

Þàôî²êºÈàôÎܺ𠠠                                                                                                                            

ÌïÇ ×ïÇ ×ÇïÁ Íáõé ¿£

öÇÕÁ Ùï³í ÏñÏ»ëÁ, µéÝ»ó ÏñÏ»ëÇ Ï»ëÁ£

²è²Ìܺð ºì ²ê²òì²Ìøܺð

È³í ¿ áõß, ù³Ý »ñµ»ù£

ȳí ëÏǽµÁ ·áñÍÇ Ï»ëÝ ¿£

ø³ÝÇ É»½áõ ·Çï»ëª ³ÛÝù³Ý Ù³ñ¹ »ë£

È»½íÇ Í³Ï³ÍÇÝ ¹»Õ ãϳ£

ø³Õóñ É»½áõÝ ûÓÁ µÝÇó ÏѳÝÇ£

 • Ç° »ÕÇñ áõñ³·Ç å»ëª ÙÇßï ¹»åÇ ù»½, ÙÇßï ¹»åÇ ù»½,

²ÛÉ »ÕÇñ ëÕáóÇ° å»ëª ÙÇÝ ¹»åÇ ù»½, ÙÇÝ ¹»åÇ Ù»½£

 

вØð²Üø²Ê²Ôºð

 • »Ï, »ñÏáõ, »ñ»ùª

ÒÙ»ñáõÏÁ µ»ñ»ù£

âáñë, ÑÇÝ·, í»óª

ÀÝϳí, Ïáïñí»ó£

ÚáÃ, áõÃ, ÇÝÁª

ƱÝã ¿ ¹ñ³ ·ÇÝÁ£

î³ëÁª ǯÝã íݳë£

 

ºÏ»ù ѳßí»Ýùª Ù»Ï, »ñÏáõ.

γÛÇÝ ÙÇ ÙáõÏ, ÙÇ Ï³ïáõ£

Þ³ñáõݳϻÝùª »ñ»ù, ãáñë.

 • áõÏÁ ÷áñ»ó ÙÇ Ù»Í ÷áë£

лïá ³ë»Ýùª ÑÇÝ· áõ í»ó.

γïáõÝ ÁÝϳí ÷áëÇ Ù»ç£

ÚáÃÇó Ñ»ïá ³ë»Ýùª áõÃ.

ÌÇͳÕáõÙ ¿ ÙáõÏÝ ³Ý·áõã

ºí í»ñç³å»ëª ÇÝÁ, ï³ëÁ.

öñÏ»¯ù ϳïíÇÝ Ã³í³Ù³½£

 

 

 

 

 

 

 

 • вìºÈì²Ì 2

 

´²Ü²êîºÔÌàôÂÚàôÜܺð

 • ¶ñÇãÁ¦, ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³Ý
 • ÆÙ Ù³ÛñÇÏÇ ¹ÇÙ³ÝϳñÁ¦, Ü. ØÇù³Û»ÉÛ³Ý
 • î»ñ¢³Ã³÷¦, ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³Ý
 • ¶³ñáõݦ, ²Ã. ÊÝÏáÛ³Ý

 

ºð¶ºð

 • ÆÙ Ù³ÛñÇÏÁ¦, Ëáëùª ê. Øáõñ³¹Û³ÝÇ, »ñ³Åßï. ¶. âÃãÛ³ÝÇ
 • Üáñ ï³ñǦ, Ëáëùª Ü. ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÇ, »ñ³Åßï. ². ²Ûí³½Û³ÝÇ
 • àõñ³Ë ³é³íáï¦, Ëáëùª Ü. ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÇ, »ñ³Åßï. ²ñ. ÈáõëÇÝÛ³ÝÇ

 

 

Þàôî²êºÈàôÎܺð

ê³ñÇ áõëÇݪ ëÇñáõÝ ÉáõëÇÝ, ëÇñáõÝ ÉáõëÇݪ ë³ñÇ áõëÇÝ£

ÒáõÏ ·Éáñ»Ùª ÓáõÏ áõï»Ù, ÙáõÏ ·Éáñ»Ùª ÓáõÏ áõï»Ù£

 

²è²Ìܺð ºì ²ê²òì²Ìøܺð

²ÝáõÝÁ ϳ, ³Ù³ÝáõÙ ãϳ£

 • Ç Í³ÕÏáí ·³ñáõÝ ãÇ ·³£

¶ÛáõÕ Ï³Ý·ÝǪ ·»ñ³Ý ÏÏáïñÇ£

æñÇ µ»ñ³ÍÁ çáõñÁ Ïï³ÝÇ£

гëϳóáÕÇݪ Ù»Ï ³ë³, ãѳëϳóáÕÇݪ ѳ½³ñ áõ ٻϣ

Þ³ï ·Çï»ë, ùÇã ËáëÇñ£

æáõñÁ ÷áùñÇÝ, ËáëùÁ Ù»ÍÇÝ£

ȳíáõÃÛáõÝ ³ñ³, ·óÇñ çáõñÁ£

 

¸²ðÒì²Ìøܺð

²ãù¹ ÉáõÛë, ³ãùáí ï³É, ³Ï³ÝçÇÝ ûÕ ³Ý»É, µ³ÝÇ ï»Õ ¹Ý»É, µ³ó µ»ñ³Ý, ·ÉáõË Ñ³Ý»É, ·ÉËÇ ÁÝÏÝ»É, »ñ»ë ï³É, »ñÏáõ Ïñ³ÏÇ Ù»ç ÁÝÏÝ»É, â ³éÝ»É, â ï³É, ÃáõÕà Ùñáï»É, É»½áõ ³éÝ»É, É»½áõ ·ïÝ»É, ËáëùÁ Ù»Ï ³Ý»É, Ëáëù ·ó»É, ÍïÇ ÝÙ³Ý, ϳïáõ ¹³éݳÉ, Ïñ³ÏÝ ÁÝÏÝ»É, ѳ½³ñ ³ë»É, ÑÇÝ· Ù³ïÇ å»ë ·Çï»Ý³É, Ó»éù µ»ñ»É, Ó»éù ³éÝ»É, ÙÇ Ïïáñ ѳó, áïùÇ Ñ³Ý»É, åáãáí ëáõï,  çñÇ å»ë, çáõñ ͻͻÉ, ë»Õ³Ý µ³ó»É, ëÇñï ³Ý»É, íñ³ ѳëÝ»É, áõÅÇó ÁÝÏÝ»É, ÷áõßÁ Ù³ïÇó ѳݻÉ, ù³ñ Ïïñ»É, ùÃÇ ï³Ï, £

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • вìºÈì²Ì 3

 

´²Ü²êîºÔÌàôÂÚàôÜܺð

 • ²ßáõݦ, ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³Ý
 • ¶»ï³ÏÁ¦, ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³Ý
 • ²é³çÇÝ ÓÛáõÝÁ¦, ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³Ý
 • ²ÕµÛáõñÁ¦ ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³Ý
 • г۳ëï³Ý¦, ä. ꢳÏ

 ºð¶ºð

 • ¸ÇÝ·¨¹áÝ·¦, Ëáëùª Ü. ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÇ, »ñ³Åßï. è. ²ÙÇñ˳ÝÛ³ÝÇ
 • ²ëïÕÇÏÝ»ñÇ »ñ·Á¦, Ëáëùª Ü. ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÇ, »ñ³Åßï. è. ä»ïñáëÛ³ÝÇ
 • ¶³ñÝ³Ý ëå³ëáõÙ¦, Ëáëùª Ü. ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÇ, »ñ³Åßï. ²ñ. ÈáõëÇÝÛ³ÝÇ

 

ÞàÆî²êºÈàôÎܺð

Ö³ÛÇ ×áõïÁ Ï»ñ³í ÍïÇ ×ïÇ ÏáõïÁ£

Þ³ñ³°, ê³ñáÛÇ ßáñÇÝ ë³ñÇ ëÇñáõÝ ßáõß³Ý ß³ñÇ°ñ£

 

 • ²è²Ìܺð ºì ²ê²òì²Ìøܺð
 • »ÍÇÝ ÉëáÕÇ áïùÁ ù³ñÇÝ ãÇ ¹ÇåãÇ£

î³ëÁ ã³÷Ç°ñ, Ù»Ï ÏïñÇ°ñ£

öáùñÇ°ó ëÏëÇñ, áñ ѳëÝ»ë Ù»ÍÇÝ£

àí ·³ñݳÝÁ ùÝÇ, ³ßݳÝÁ ɳó ÏÉÇÝÇ£

 • Ç Ó»éùáí »ñÏáõ ÓÙ»ñáõÏ ã»ë µéÝÇ£

²Ûëûñí³ ·áñÍÁ í³Õí³Ý ÙÇ° ÃáÕÝÇñ£

²Ù³éí³ ÷áõßÁ ÓÙ»éí³ ÝáõßÝ ¿£

ÂñÇ Ïïñ³ÍÁ Ïɳí³Ý³, É»½íÇ Ïïñ³ÍÁ ãÇ É³í³Ý³£

äïáõÕÁ ͳéÇó Ñ»éáõ ãÇ ÁÝÏÝÇ£

ö»ß³ÏÁ áëÏÇ ¿£

ÆÝã áñ ó³Ý»ë, ³ÛÝ ÏÑÝÓ»ë£

ºñϳÃÁ ï³ù-ï³ù Ïͻͻݣ

î³ß³Í ù³ñÁ ·»ïÝÇÝ ãÇ Ùݳ£

 

¸²ðÒì²Ìܺð

²ãùÇ ÉáõÛëÇ å»ë å³Ñ»É, ³Ýåáã ·¹³É, ³ÝáõÝ ¹Ý»É, ³ãù»ñÁ ãáñë ³Ý»É, ³ãùÇó ÁÝÏÝ»É, ³ãù ͳϻÉ, ³ë»Õ ·ó»Éáõ ï»Õ ãϳ, µ»ñ³ÝÁ çáõñ ³éÝ»É, µ»ñ³ÝÇó Ïïñ»É, ·»ïÇÝÁ ÙïÝ»É, ·ÉáõËÁ ÏáñóÝ»É, ·ÉáõË å³Ñ»É, É»½áõÝ Ï³å ÁÝÏÝ»É, É»½áõÝ ÏÍ»É, ËáëùÁ çáõñÁ ·ó»É, ÍÝÏÇ ·³É, ϳßÇÝ ÷ñÏ»É, Ïñ³ÏÇ ·ÇÝ áõݻݳÉ, Ïñ³ÏÇ Ñ»ï ˳ճÉ, ѳßÇíÁ Ù³ùñ»É, ÑáÝù»ñÁ ÏÇï»É, ÑáõÝÇ Ù»ç ÁÝÏÝ»É, Ó»éù Ù»ÏÝ»É, ÛáÃÁ ã³÷Çñª Ù»Ï ÏïñÇñ,  Ù³ïÁ Ù³ïÇÝ ãË÷»É, Ù³ïÝ»ñÇ ³ñ³Ýùáí ݳۻÉ, Ù»çù Ù»çùÇ ï³É, áëÏÇ Ó»éù»ñ áõݻݳÉ, áïÇÝ ï»Õ ³Ý»É, áïùÁ ù³ñÇÝ ³éÝ»É, áïùÇ ï³Ï ÁÝÏÝ»É, áïù Ù»ÏÝ»É, çñÇ ·ÇÝ áõݻݳÉ,  ù³ÙÇ ³Ý»É, ùÇÃÁ ϳ˻É, ûÓÁ µÝÇó ѳݻÉ, ûÓÇ É»½áõ£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вìºÈì²Ì 4

 

´²Ü²êîºÔÌàôÂÚàôÜܺð

 • ÞáõÝÝ áõ ϳïáõݦ, ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³Ý
 • ÖåáõéÝ áõ ÙñçÛáõÝÁ¦, ²Ã. ÊÝÏáÛ³Ý
 • ¶³ÛÉÝ áõ ·³éÁ¦, ²Ã. ÊÝÏáÛ³Ý
 • ´³ó Ý³Ù³Ï µáÉáñÇݦ, ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³Ý
 • ºë ÇÙ ³Ýáõß Ð³Û³ëï³ÝÇ®¦, º. â³ñ»Ýó

 

ºð¶ºð

 • Üáñ ï³ñǦ, Ëáëùª Ü. ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÇ, »ñ³Åßï.ª è. ²ÙÇñ˳ÝÛ³ÝÇ
 • ²ÙåÇ ï³ÏÇó®¦, Ëáëùª ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ, »ñ³Åßï.ª ². îÇ·ñ³ÝÛ³ÝÇ
 • î³Ýù Ó»éù Ó»éùÇ, µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ¦, Ëáëù ¢ »ñ³Åßï.ª È. ¸³íǹ۳ÝÇ
 • γù³íÇ »ñ·Á¦, ï»ùëïÇ Ùß³ÏáõÙÁª ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ, »ñ³Åßï.ª ÎáÙÇï³ëÇ
 • ²ñïáõïÇϦ, Ëáëùª è. ²ë³ïñÛ³ÝÇ, »ñ³Åßï.ª ¾. ØÇÑñ³ÝÛ³ÝÇ

 

²îºð²Î²Ü²òì²Ì ܺðβڲòàôØܺð

 • ØÇ Ï³ÃÇÉ Ù»ÕñÁ¦, §ÞáõÝÝ áõ ϳïáõݦ, §ÎÇÏáëÁ¦ª Áëï ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
 • ÏÝ»ñÇ ÅáÕáíÁ¦, §¶³ÛÉÝ áõ ·³éÁ¦, §ÖåáõéÝ áõ ÙñçÛáõÝÁ¦ª Áëï ²Ã. ÊÝÏáÛ³ÝÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

 

Þàôî²êºÈàôÎܺð

γñ, ãϳñ, ÙÇ ·³×³× ³ñç ϳñ,

¶³×³× ³ñçÇ ³ç ³ãùÁ ãϳñ£

Òáñáõ٠ͳÕÏ³Í ËÝÓáñ»ÝÇÝ

ÊÝÓáñ ïí»ó ÑÝÓíáñÝ»ñÇÝ£

 

 • ²è²Ìܺð ºì ²ê²òì²Ìøܺð
 • ÖÇßï ËáëùÁ ϳï³Ïáí ϳë»Ý£
 • ê¢ÇÝ ë³åáÝÝ ÇÝã ³ÝÇ, Ë¢ÇÝ Ëñ³ïÝ ÇÝã ³ÝÇ£
 • Îáõ°Å, ù»°½ »Ù ³ëáõÙ, Ïáõɳ°, ¹áõ° ÉëÇñ£
 • γÃÇó µ»ñ³ÝÝ ³Ûñí»É ¿, Ù³ÍáõÝÁ ÷ã»Éáí ¿ áõïáõÙ£
 • ÒÙ»éÁ ÓÛáõÝ áõ½»ë, ãÇ ï³£

ʻչíáÕÁ Ó»éùÁ ÷ñ÷áõñÇÝ ¿ ·óáõÙ£

¶áñÍÁ í³ñå»ïÇó ¿ í³Ë»ÝáõÙ£

 • ³ñ¹áõ ³ãùÁ ¹áõñë ·³, ³ÝáõÝÁ ¹áõñë ã·³£
 • êáõï³ë³ÝÇ ïáõÝÁ Ïñ³Ï ÁÝϳí, áã áù ãѳí³ï³ó£
 • ¶áÕÁ áñ ïÝÇó ÉÇÝÇ, »½Á »ñ¹ÇÏÇó ¹áõñë Ï·³£
 • ³ñٳݹ ·»ïÇó í³Ë»óÇñ£

öáñÓ³Í Ã³ÝÁ ³Ý÷áñÓ Ù³ÍÝÇó É³í ¿£

 

¸²ðÒì²Ìøܺð

¶áõÛÝ ï³É, ·áõÛÝ ³éÝ»É, »ñ»ë ïíÇÝùª ³ëï³é áõ½»ó, É»½áõÝ ùáñ ¿ ·³ÉÇë, ËáëùÁ ÏïáõñÁ ·ó»É, ËáëùÁ ß³ù³ñáí Ïïñ»É, ÍáÍñ³ÏÁ ï»ëÝ»É, Íáí ùñïÇÝù ó÷»É, Íáõé Ýëï»Ýù, ßÇï³Ï Ëáë»Ýù, ϳåÁ Ïïñ³Í, Ï»ë µ»ñ³Ý ³ë»É, ÏáÕÇ ÁÝÏÝ»É, ÏáõÅÝ áõ ÏáõÉ³Ý Ù»ÏÇ ·ÉËÇÝ Ïáïñ»É, ѳÙÁ ѳݻÉ, ÑáÉÇ å»ë åïïí»É, ÑáÝùÁ ßÇÝ»Éáõ ï»Õ ³ãùÝ ¿É ѳݻÉ, Ñáñ ·ÇÝÁ íñ³Ý ¹Ý»É, Ó»éù»ñÁ Éí³Ý³É, ׳Ý× ùß»É, ׳ßÁ »÷»É, Ù»ÏÇ ·ÉáõËÁ Éí³Ý³É, ÙÇ ³Ï³ÝçÇó ÙïÝ»É, ÙÛáõëÇó ¹áõñë ·³É, ÙÇ µ³ñÓÇ Í»ñ³Ý³ù, ÙÇ Ó»éùáí »ñÏáõ ÓÙ»ñáõÏ µéÝ»É, Ûáà ë³ñÇ Ñ»ï¢áõÙ, ßáõÝ áõ ·»É ÉÇÝ»É, áã áõï»ë, áã ËÙ»ëª Ýëï»ë »ñ»ëÇÝ Ý³Û»ë, áïùÇó ·ÉáõË ã³÷»É, áïùÇ ï³ÏÁ ÷áñ»É, åáãÁ ïñáñ»É, ë³ÝÓÁ Ó·»É, ë¢ ³Õí»ë ¹³éݳÉ, ëÇñïÁ µ³ó ÉÇÝ»É, í½ÇÝ Ï³å»É, ó»ËÁ ÏáË»É áõ ѳݻÉ, ÷»ßÇ ï³Ï ÉÇÝ»É, ù³ñÁ ù³ñÇ íñ³ ãÃáÕÝ»É, ù³ñÇó ѳó ù³Ù»É, ù»ýÇÝ ù»ý ãÇ Ñ³ëÝÇ£

 

¶ð²Î²ÜàôÂÚ²Ü ò²ÜÎ àôêàôòÆâܺðÆ Ð²Ø²ð

 

 1. ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý ê., гÛáó É»½áõ£ ´³é ¢ Ëáëù, ºñ¢³Ý, §ÈáõÛë¦, 1978£
 2. ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý ê., гÛáó É»½íÇ Ï»ï³¹ñáõÃÛáõÝ, ºñ¢³Ý, §ÈáõÛë¦, 2002£
 3. ²Õ³ç³ÝÛ³Ý Ê., ÜáõÛݳÝáõÝÝ»ñÇ ¢ ¹³ñÓí³ÍÝ»ñÇ Ñ³Ù³éáï µ³ó³ïñ³Ï³Ý µ³é³ñ³Ý, ºñ¢³Ý, §ÈáõÛë¦, 1990£
 4. ²Ûµáõµ»Ý, ÎÇ¢, àô²öȶ¶ØÊ, 1996£
 5. ´»¹ÇñÛ³Ý ä., ¸³ñÓí³Í³µ³Ý³Ï³Ý µ³ó³ïñ³Ï³Ý µ³é³ñ³Ý, ºñ¢³Ý, §ÈáõÛë¦, 1971£
 6. ¸³íÃÛ³Ý È., ²é³ù»ÉÛ³Ý È., ÎÇñ³ÏáëÛ³Ý ¶., γñ¹áõÙ »Ýù ï³ÝÁ ¢

Ù³Ýϳå³ñ﻽áõÙ¦, 2¨7 ï³ñ»Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£  ºñ¢³Ý, §¼³Ý·³Ï¨97¦, 2009£

 1. ¸³ñµÇÝÛ³Ý Ø., ijٳݳϳÏÇó ѳۻñ»ÝÇ Ï»ï³¹ñáõÃÛáõÝ, ºñ¢³Ý, §ÈáõÛë¦, 1990£
 2. Æß˳ÝÛ³Ý è., 500 µ³é, ºäÐ, 1980£
 3. Æëϳݹ³ñÛ³Ý ê., гÛáó É»½áõ, ºñ¢³Ý, §ÈáõÛë¦, 1990£
 4. ʳã³ïñÛ³Ý ì., ²ñïáõïÇÏ, سÝÏ³Ï³Ý »ñ·»ñ, ºñ¢³Ý §²ñ¢ÇϦ, 1998£
 5. γïí³ÉÛ³Ý ì., àõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ¢ ϻﳹñ³Ï³Ý áõÕ»óáõÛó, ºñ¢³Ý, §î³å³Ý¦, 1992£
 6. гۨéáõë»ñ»Ý µ³é³ñ³Ý, ËÙµ. ¶³ÉëïÛ³Ý º., ºñ¢³Ý, ÐêêÐ ¶², 1984£
 7. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý Ð., лï³ùñùñ³ß³ñŠѳÛáó É»½áõ, ºñ¢³Ý, §ÈáõÛë¦, 1975£
 8. гñáõÃÛáõÝÛ³Ýó Ø., гۨéáõë»ñ»Ý É»½í³µ³Ý³Ï³Ý µ³é³ñ³Ý, ºñ¢³Ý, ¶ÀÐÐÊ, 1963£
 9. Ô³ñÇµÛ³Ý ².£ èáõë¨Ñ³Û»ñ»Ý µ³é³ñ³Ý£ ¨ ºñ¢³Ý.ÐêêÐ ¶², 1977£
 10. ³ÝáõÏÛ³Ý ²., ¾ÉáÛ³Ý î., ¸Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõûñ, ºñ¢³Ý, §ÈáõÛë¦, 1978£
 11. ÇñÇç³ÝÛ³Ý È., ÆÙ Þ¢ã»ÝÏáÝ, ÎÇ¢, àô²öȶ¶ØÊ, 2002£
 12. ê³ñ·ëÛ³Ý ì., гÛáó É»½íÇ ¹³ñÓí³ÍÝ»ñ ÝϳñÝ»ñáí, ºñ¢³Ý, §ÈáõÛë¦, 1989£
 13. ê»ý»ñÛ³Ý ê., ȳ½³ñÛ³Ý ²., ÆÙ³ëï³Ëáë ÅáÕáíáõñ¹Á, ºñ¢³Ý, §ê³Ñ³Ï ä³ñâ¦, 1992£
 14. øáëÛ³Ý ì. ¢ áõñÇßÝ»ñ, гÛáó É»½íÇ ·áñÍÝ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ó»éݳñÏ, ºñ¢³Ý, §ÈáõÛë¦, 1989£
 15. àõÏñ³ÇݳÛáõÙ ï³ññ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ëï³Ý¹³ñï£ ÎÇ¢, 2011£
 16. ¶áõÓÇÏ Æ. ü.£ î³ññ³Ï³Ý ¹åñáóÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ýí³×áõÙÝ»ñÇ ëïáõ·áõÙÁ ¢ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ£ ²½·³ÛÇÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ É»½áõÝ»ñÁ£ (ÎÇ¢, §äáã³ïÏáí³ ßÏáɳ¦, 2002 Ã.)£
 17. îݳÛÇÝ ¹åñáó (гÛÏ³Ï³Ý Éñ³µ»ñ ܳÇñǦ)£ ¸áÝ»óÏ, 2002-2004£
 18. ÔñÇÙÛ³Ý ûñáñáó£ γ½Ù. ²ñ³çáÝÇ Ø. ¢ áõñÇßÝ»ñ£ êÇÙý»ñáåáÉ, 2002£
 19. ÔñÇÙÛ³Ý ³ñÓ³·³Ýù£ γ½Ù. ²ñ³çáÝÇ Ø. ¢ áõñÇßÝ»ñ£ êÇÙý»ñáåáÉ, 2002£
 20. ì»ñ»Éù ¹»åÇ ³ÏáõÝùÝ»ñÁ¦ Ù»Ãá¹³Ï³Ý ë»ÙÇݳñÝ»ñÇ ß³ñùÇ ÝÛáõûñÁ£ γ½Ù. ê³ÉÇëï³Û³-¶ñÇ·áñÛ³Ý î. ².£ ÔÐÀ, 2001£
 21. ä³éݳëÛ³Ý Ü., سÝáõÏÛ³Ý Ä.£ гÛáó É»½íÇ ÇÝùÝáõëáõÛó£ ºñ¢³Ý, ÈáõÛë, 1990£
 22. öÇÉáëÛ³Ý è.£ гÛáó É»½íÇ Íñ³·Çñ éáõë»ñ»Ý ϳ٠áõÏñ³ÇÝ»ñ»Ý É»½íáí áõëáõóٳٵ

1-ÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ ¹åñáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ (ì»ñ»Éù ¹»åÇ ³ÏáõÝùÝ»ñÁ)£ êÇÙý»ñáåáÉ,            ´áñÇë 2001£

 1. ³Ûñ»ÝÇ É»½áõ£ Ò»éݳñÏ áõëáõóÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ γ½Ù. ê³ÉÇëï³Û³-¶ñÇ­·áñ­Û³Ý­ î. ².£ êÇÙý»ñáåáÉ, ÔÐÀ, 2003£
 2. ê³ÉÇëï³Û³-¶ñÇ·áñÛ³Ý î. ².£ ÔñÇÙÛ³Ý ï³ÝÁ£1-ÇÝ Ù³ë£ Ð³Û»ñ£ êÇÙý»ñáåáÉ, ÔÐÀ, 1998£

 

 

  

 

àôêàôòØ²Ü Èê²îºêàÔ²Î²Ü ÜÚàôºð

 

 1. ¸Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõûñÇ ÅáÕáí³Íáõ áõÏñ³ÇÝ³Ï³Ý (éáõë³Ï³Ý) ѳÝñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÇ 1¨4-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ûáó É»½íÇ Íñ³·ñÇ Ñ³Ù³ñ, CD 4 Ù³ëÇó, êÇÙý»ñáåáÉ, ÔÐÀ, 2004£
 2. ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñ»ùdzÃÝ»ñÁ ². سÝáõÏÛ³ÝÇ ¢ ê. øáã³ñÛ³ÝÇ Ï³ï³ñ­Ù³Ùµ, ϳ½Ù.ª öÇÉáëÛ³Ý è., ³ßãÛ³Ý È., Ó³ÛÝ»ñǽ, êÇÙý»ñáåáÉ, ÔÐÀ, 1998£
 3. áõÉïÇåÉÇϳóÇáÝ ÏÇÝáÝϳñÝ»ñÇ Ñ³í³ù³Íáõ, гÛÏ³Ï³Ý Ñ»ùdzÃÝ»ñ, ϳ½Ù.ª ì»ñÙÇßÛ³Ý ì., ï»ë³Å³å³í»Ý, êÇÙý»ñáåáÉ, ÔÐÀ, 1998£
 4. öÇÉáëÛ³Ý è., ³ßãÛ³Ý È., гÛáó É»½íÇ 5 ¹³ë, Ó³ÛÝ»ñǽ, êÇÙý»ñáåáÉ, ÔÐÀ, 1998£
 5. ¼³Ý·³Ï¦ Ó³ÛÝ»ñǽ (2 Ù³ëÇó), ϳ½Ù.ª ä»ïñáëÛ³Ý Î., êÇÙý»ñáåáÉ, ÔÐÀ, 1999£

 

 

 

àôêàôØÜ²Î²Ü ¶ð²Î²ÜàôÂÚ²Ü ºì ¸Æ¸²ÎîÆÎ ÒºèܲðÎܺðÆ ò²ÜÎ ²Þ²ÎºðîܺðÆ Ð²Ø²ð

 

 1. 1. ²Õ³Û³Ý ¾., ´³ñë»ÕÛ³Ý Ð., гÛáó É»½áõ, ¸³ë³·Çñù 4¨ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, ºñ¢³Ý, §ÈáõÛë¦, 2002£
 2. ²Õ³Û³Ý ¾., ´³ñë»ÕÛ³Ý Ð., гÛáó É»½áõ, ¸³ë³·Çñù 5¨7-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ºñ¢³Ý, §ÈáõÛë¦, 1989£
 3. ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ï»ïñ, ϳ½Ù.ª ê³ÉÇëï³Û³¨¶ñÇ·áñÛ³Ý Â., ³ßãÛ³Ý È., êÇÙý»ñáåáÉ, ÔÐÀ, 1998£
 4. ²éݳáõïÛ³Ý ²., ²Ûµµ»Ý³ñ³Ý£ ¶Çñù¨ï»ïñ, ºñ¢³Ý, §Þ³ÕÇϦ, 1995£
 5. ²í³·Û³Ý Ø., ä³ïÏ»ñ³½³ñ¹ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 2, ºñ¢³Ý, 1997£
 6. ²í³·Û³Ý ì., гÛáó É»½áõ, 1¨ÇÝ ¹³ë³ñ³Ý, ºñ¢³Ý, §ÈáõÛë¦, 1989£
 7. ²í³·Û³Ý ì. ¢ áõñÇß., ¸³ë³·Çñù 3¨ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, ºñ¢³Ý, §ÈáõÛë¦, 2002£
 8. ´³éݳÏÛ³Ý È., ²Ûµáõµ»Ý, ÀÝûñó³ñ³Ý, ºñ¢³Ý, §ÈáõÛë¦, 1990£
 9. ¶ÛáõɳÙÇñÛ³Ý æ., ÂáñáëÛ³Ý Î., سÛñ»ÝÇ É»½áõ, ¸³ë³·Çñù 2¨ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ Ñ³­Ù³ñ, ºñ¢³Ý, §ÈáõÛë¦, 2002£
 10. ¶ÛáõɳÙÇñÛ³Ý æ., سñïÇñáëÛ³Ý È., سÛñ»ÝÇ É»½áõ, ¸³ë³·Çñù 1¨ÇÝ ¹³ë³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, ºñ¢³Ý, §ÈáõÛë¦, 2003£
 11. ¼³Ý·³Ï, »ñ·³ñ³Ý, ϳ½Ù.ª ä»ïñáëÛ³Ý Î., êÇÙý»ñáåáÉ, ÔÐÀ, 1999£
 12. ʳã³ïñÛ³Ý ì., ²ñïáõïÇÏ, سÝÏ³Ï³Ý »ñ·»ñ, ºñ¢³Ý §²ñ¢ÇϦ, 1988£
 13. гÛáó É»½íÇ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý µ³é³ñ³Ý£
 14. سÝáõÏÛ³Ý ²., سÛñ»ÝÇ É»½áõ 2¨ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, ºñ¢³Ý, §ÈáõÛë¦, 1997£
 15. Þ³íáÛ³Ý ²., ò³Ù³ùÛ³Ý ²., ÀÝûñó³ñ³Ý, 3¨ñ¹ ¹³ë³ñ³Ý, ºñ¢³Ý, §ÈáõÛë¦, 1988£
 16. ä»ïñáëÛ³Ý ²., سï»ÝÇÏ 1, ºñ¢³Ý, §Üáñ ¹åñáó¦, 1995£
 17. ê³ñ·ëÛ³Ý ì., ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ï»ïñ №1, №2, ºñ¢³Ý, §Ø³ùÙÇÉ³Ý ²ñÙ»Ýdz¦, 2001£
 18. ì³ñ¹³ÝÛ³Ý è.£ àõÕÕ³·ñ³Ï³Ý µ³é³ñ³Ý 1-ÇÝ ¹³ë³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ£¨àõÅ·áñá¹£ 2000£
 19. î³é³¹³ñ³Ý, êÇÙý»ñáåáÉ, ÔÐÀ, 1998£
 20. î»ñ¨¶ñÇ·áñÛ³Ý ²., ì³ñ¹³ÝÛ³Ý ²., ²Ûµµ»Ý³ñ³Ý, ºñ¢³Ý, §ÈáõÛë¦, 1992£
 21. øÛáõñùãÛ³Ý ²., î»ñ¨¶ñÇ·áñÛ³Ý È. ²Ûµµ»Ý³ñ³Ý, ºñ¢³Ý, §ÈáõÛë¦, 2003£

 

 

 

Автори:

 

Саліста-Григорян Т. А., заслужений вчитель Автономної Республіки Крим, заступник голови Кримського вірменського товариства (КВТ), директор Нетрадиційної вірменської школи КВТ;

Вермішян В. В., філолог-вірменіст, заступник голови Кримського вірменського товариства (КВТ), співавтор інтенсивного курсу вірменської мови факультету інтенсивних методів навчання Єреванського вірменського державного педагогічного інституту ім. Хачатура Абовяна (1979-1991), головний редактор газети КВТ “Голуб Масіса”(1994-1998, 2003-2004, 2010), головний редактор вірменських телепрограм ДТРК “Крим” (1993-1999, 2003-2004);

Пілосян Р. К., філолог-вірменіст, редактор вірменської радіоредакції ДТРК “Крим”,  голова “Асоціації  вірменських літераторів Криму”, співавтор інтенсивного курсу вірменської мови факультету інтенсивних методів навчання Єреванського вірменського державного педагогічного інституту ім. Х. Абовяна (1986-1991)

 

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *